Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.20.2012 - Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa

GK.6220.20.2012 Namysłów, dn. 20.04.2012 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 28.04.2009 r. /bez numeru/ Firmy Usługowo - Handlowej "PLUM", Ewelina Turbakiewicz, ul. Grunwaldzka 16A, 46-100 Namysłów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa" działka nr 124/3, ul. Grunwaldzka 16A w Namysłowie.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zaadaptowaniu istniejącego już budynku magazynowego znajdującego się w Namysłowie, przy ul. Grunwaldzkiej na działalność usługową w postaci trzystanowiskowej myjni samochodowej. Przedsięwzięcie częściowo dofinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej z programu "Regionalny program operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013".

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, bud. B, pokój nr 16 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, pok. Nr 16 /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-04-20
Data udostępnienia do publikacji: 2012-04-24

 

 

 

 


GK.6220.20.2012 Namysłów, dn. 20.04.2012 r.

w/g rozdzielnika

W związku z wnioskiem Firmy Usługowo - Handlowej "PLUM" Turbakiewicz Ewelina, ul. Grunwaldzka 16 A w Namysłowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa" działka nr 124/3, ul. Grunwaldzka 16 A, Namysłów, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) przekazuję w załączeniu akta sprawy z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowym postępowaniu.

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zaadaptowaniu istniejącego już budynku magazynowego znajdującego się w Namysłowie, przy ul. Grunwaldzkiej na działalność usługową w postaci trzystanowiskowej myjni samochodowej.

Przedsięwzięcie częściowo dofinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej z programu "Regionalny program operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013".

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-04-20
Data udostępnienia do publikacji: 2012-04-24

 

 

 

 


GK.6220.20.2012 Namysłów, dn. 05.06.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) Burmistrz Namysłowa zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

"Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa" w Namysłowie.

W związku z powyższym, informuję strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w tym zapoznania się z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 10 maja 2012 r., znak: WOOŚ.4241.142.2012.IM oraz pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie z dnia 08.05.2012 r. nr NZ/ACz-4325-15/12.

Uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej można składać w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, przy ul. Dubois 3 (budynek B, II piętro, pok. nr 16) w godzinach od 7.30 do 15.30, e-mail: .

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Namysłowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, przy ul. Dubois 3 (budynek B, II piętro, pok. nr 16), w czasie trwania postępowania, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-06-05
Data udostępnienia do publikacji: 2012-06-06

 

 

 

 


GK.6220.20.2012 Namysłów, dn. 21.06.2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104, 105 § 1 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), zwaną dalej ustawą OOŚ a także Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397) po zasięgnięciu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Namysłowie oraz po rozpatrzeniu wniosku Pani Eweliny Turbakiewicz Firma Usługowo - Handlowa "PLUM", ul. Grunwaldzka 16 A w Namysłowie

umarzam

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa" działka nr 124/3, ul. Grunwaldzka 16A w Namysłowie.

UZASADNIENIE

W związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu nr SKO.I/40/1411/2011/oś z dnia 31.10.2011 r. (data wpływu do tut. Urzędu 23.03.2012 r.) uchylającą w całości decyzję nr RiN.6220.12.2011 z dnia 19.04.2011 r. określającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa" przy ul. Grunwaldzkiej 16 A w Namysłowie, i przekazującą sprawę przedmiotowej decyzji do ponownego rozpatrzenia, tut. organ w dniu 20.04.2012 r.  ponownie wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa" działka nr 124/3, ul. Grunwaldzka 16A w Namysłowie z wniosku inwestora Pani Eweliny Turbakiewicz Firma Usługowo - Handlowo "PLUM", ul. Grunwaldzka 16 A, 46-100 Namysłów.

Zawiadomienie o wszczęciu w/w postępowania zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. Ponadto poinformowano strony o możliwości składania uwag i wniosków dot. postępowania j. w. w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w/w zawiadomienia.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 124/3 przy ul. Grunwaldzkiej 16 A w Namysłowie.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zaadaptowaniu istniejącego już budynku magazynowego znajdującego się w Namysłowie, przy ul. Grunwaldzkiej na działalność usługową w postaci trzystanowiskowej myjni samochodowej. Przedsięwzięcie częściowo dofinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej z programu "Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013".

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397.

Działka nr 124/3, na której planowana jest inwestycja oznaczona jest na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolem: D.3MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gdzie dopuszcza się budynki do czterech mieszkań, zabudowę zagrodową, zabudowę usługową, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego, usługi gastronomiczne, usługi administracyjno-biurowe, usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki i oświaty, usługi kultury i rozrywki oraz inne o podobnym charakterze, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, ponadto na działce znajduje się zabytek archeologiczny nr 52, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9 poz. 131 z 1 lutego 2010 r.).

Na podstawie art. 64 ustawy OOŚ, pismem z dnia 20.04.2012 r. organ prowadzący postępowanie w przedmiotowej sprawie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o zajęcie stanowiska w przedmiotowym postępowaniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie pismem nr NZ/ACz-4325-15/12 z dnia 08.05.2012 r. po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy, w szczególności z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz decyzją nr SKO.I/40/1411/2011/oś z dnia 31.10.2011 r. wyraził opinię, że planowana inwestycja pod nazwą "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa" nie należy do przedsięwzięć wymienionych w art.71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego zamierzenia nie jest wymagane.  W związku z powyższym organ opiniujący postanowił odstąpić od wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko.

Pismem z dnia 10.05.2012 r. Państwo Zygmunt, Irena i Bogdan Janki zam. ul. (dane usunięte), (dane usunięte) nie wyrazili zgody na budowę myjni samochodowej obok ich miejsca zamieszkania. Ich zdaniem działka, na której ma być prowadzona przedmiotowa działalność usługowa znajduje się obok ich posesji. Zbyt bliska odległość spowoduje szereg niedogodności w użytkowaniu własnej posesji. Spokój zostanie zaburzony przez duży ruch samochodów (znacznie większy niż dotychczas), do tego dołączy hałas, zgiełk wynikający z tego typu działalności. Ponadto środki używane w myjni będą miał zły wpływ na uprawiane rośliny (warzywa, owoce kwiaty).

Tut. organ stwierdził, że głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza podczas eksploatacji przedmiotowej myjni będzie ruch pojazdów oraz proces spalania węgla w kotle węglowym. Natomiast źródłem emisji hałasu do środowiska z eksploatacji planowanego przedsięwzięcia będą stanowiska myjni. Istotny wpływ na klimat akustyczny, będzie miała ilość pojazdów samochodowych wjeżdżających na teren myjni. Jak wykazała analiza zanieczyszczenia powietrza i klimatu akustycznego, planowane przedsięwzięcia nie wpłynie na przekroczenie dopuszczalnych norm emisji. Należy nadmienić, że na rozpatrywanym terenie największy wpływ na pogorszenie stanu środowiska ma przebiegającą w odległości ok. 7 m od zabudowań droga powiatowa - ul. Grunwaldzka, znajdująca się w złym stanie technicznym.

W dniu 10.05.2012. r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.05.2012 r. ) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.441.142.2012.IM odmówił wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa" w Namysłowie. Z treści załączonych materiałów wynika, że przedmiotowa inwestycja polegać będzie na adaptacji i przebudowie istniejących obiektów zlokalizowanych na działce nr 124/3 w Namysłowie, na której funkcjonuje istniejąca hurtownia kosmetyczno - chemiczna, na trójstanowiskową myjnię samochodową. Całkowita powierzchnia działki wynosi 3 154 m2. Wskutek pełnej transpoyzcji Aneksu II Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. UE.L85.175.40 z późn. zm.) do prawa polskiego zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), które wprowadza niemalże identyczny, jak we wcześniejszym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. zapis w § 3 ust. 1 pkt 76 cyt. „stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego, rolniczego lub środków transportu, inne niż wymienione w pkt 17-19 i 46, z wyłączeniem myjni i stacji kontroli pojazdów".  Organ opiniujący uznał, że przedmiotowe przedsięwzięcie w obecnym stanie prawnym nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy OOŚ i dla których wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej.

Obwieszczeniem nr GK.6220.20.2012 z dnia 05.06.2012 r. poinformowano strony postępowania, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania przedmiotowej decyzji. Poinformowano również o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w tym zapoznania się z opiniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Namysłowie.

W dniu 12.06.2012 r. Państwo Bogdan, Irena i Zygmunt Janki zapoznali się z dokumentacją sprawy oraz podtrzymali swoje stanowisko z pisma z dnia 10.05.2012 r. w którym nie wyrazili zgody na budowę myjni samochodowej obok ich miejsca zamieszkania. Zwrócili się również z prośbą aby na działce inwestora tut. organ przeprowadził kontrolę w celu zaobserwowania jak będzie wyglądała inwestycja pn. Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa gdy już zostanie zrealizowana.

Po przeanalizowaniu dokumentów przedstawionych przez inwestora, biorąc pod uwagę stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie uznano, iż uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji nie jest wymagane. Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy OOŚ uzyskanie w/w decyzji jest wymagane jedynie dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, sklasyfikowanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestycja pn.: "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa" nie jest objęta w/w rozporządzeniem. Ponadto w związku powyższym odstąpiono od przeprowadzenia kontroli na działce inwestora.

Wobec powyższego wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zamierzenia stało się bezprzedmiotowe.

Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), gdy postępowanie z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-06-21
Data udostępnienia do publikacji: 2012-07-03
Powód edycji: Ochrona danych osobowych

 

 

 

 

 


GK.6220.20.2012 Namysłów, dn. 21.06.2012 r.

OGŁOSZENIE

Informuję, że zgodnie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w dniu 21.06.2012 roku została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa" działka nr 124/3, ul. Grunwaldzka 16A w Namysłowie.

W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji, z  dokumentacją sprawy oraz ze stanowiskiem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, pok. Nr 16) w godzinach urzędowania.

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-06-21
Data udostępnienia do publikacji: 2012-07-03

 

 

 

 


GK.6220.20.2012 Namysłów, dn. 17.07.2012 r.

ZAWIADOMIENIE
o wniesieniu odwołania

Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam

że od decyzji Burmistrza Namysłowa nr GK.6220.20.2012 z dnia 21.06.2012 r. umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa" działka nr 124/3, ul. Grunwaldzka 16A w Namysłowie, Państwo Bogdan, Irena i Zygmunt Janki wnieśli odwołanie.

Strony mogą się zapoznać z wniesionym odwołaniem i wypowiedzieć co do jego treści.

Odwołanie wraz z aktami sprawy zostanie w dniu 18.07.2012 r. przesłane do rozpoznania Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Opolu.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-07-17
Data udostępnienia do publikacji: 2012-07-18