Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.17.2012 - Budowa stacji paliw płynnych z myjnią automatyczną samochodów osobowych zlokalizowana w Namysłowie przy ul. Bohaterów Warszawy, na działkach nr: 1101, 1104/24, 1104/26

GK.6220.17.2012 Namysłów, dn. 03.04.2012 r.

OBWIESZCZENIE

o sporządzeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: "Budowa stacji paliw płynnych z myjnią automatyczną samochodów osobowych zlokalizowana w Namysłowie przy ul. Bohaterów Warszawy, na działkach nr: 1101, 1104/24, 1104/26"

Działając na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią w/w raportu oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, pok. Nr 16), w godzinach urzędowania. Ponadto informuję o  możliwości składania uwag i wniosków dot. przedmiotowego przedsięwzięcia w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 34 i art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) informuję, że uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej;
 • ustnie do protokołu;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-04-03
Data udostępnienia do publikacji: 2012-04-05

 

 

 

 


GK.6220.17.2012 Namysłów, dn. 03.04.2012 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

postanawiam

podjąć zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stacji paliw płynnych z myjnią automatyczną samochodów osobowych zlokalizowana w Namysłowie przy ul. Bohaterów Warszawy, na działkach nr: 1101, 1104/24, 1104/26”, w związku ze złożonym raportem o oddziaływaniu na środowisko.

Uzasadnienie

W dniu 21.09.2011 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stacji paliw płynnych z myjnią automatyczną samochodów osobowych zlokalizowana w Namysłowie przy ul. Bohaterów Warszawy, na działkach nr: 1101, 1104/24, 1104/26".

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie stacji paliw płynnych, w skład której wchodzi: budynek obsługi stacji, budynek myjni automatycznej samochodów osobowych, 2 podziemne zbiorniki paliw płynnych o V=50,0 m3 każdy, wiata nad dystrybutorami służącymi do tankowania samochodów osobowych i TIR, stanowiska tankowania paliw, stanowisko tankowania gazu propan - butan /LPG/, podziemny zbiornik gazu propan - butan o V=9,95 m3, kontener ażurowy na butle z gazem płynnym, stanowisko techniczne (odkurzacz i kompresor), pylon cenowo - reklamowy, elementy małej architektury, układ drogowy - wjazd i wyjazd na ul. Bohaterów Warszawy, układ wewnętrznych dróg i placów manewrowych z miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych i drogę dojazdową do zabudowy sąsiedniej, miejsce gromadzenia odpadów stałych (śmietnik) oraz niezbędna infrastruktura techniczna.

Planowane przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie  § 3 ust. 1 pkt 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) stosownie do załącznika II pkt 6 c) Dyrektywy Rady  97/11/WE z dnia 03.03.1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko gdzie przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Burmistrz Namysłowa, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w dniu 03.10.2011 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Organy współdziałające tj.: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie oraz  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wyraziły opinię, że dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa stacji paliw płynnych z myjnią automatyczną samochodów osobowych" zlokalizowana w Namysłowie przy ul. Bohaterów Warszawy, na działkach nr 1101, 1104/24, 1104/26 istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę, Burmistrz Namysłowa postanowieniem  RiN.6220.23.2011 z dnia 28.11.2011 r. nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, który powinien być zgodny z zakresem określonym w art. 66 ust. 1 ustawy OOŚ z wyłączeniem wymogów art. 66 ust. 1 pkt 16 ustawy OOŚ, ze szczególnym uwzględnieniem analizy wpływu na wody podziemne i ziemię w oparciu o wnioski wynikające z dokumentacji hydrologicznej opracowanej dla terenu lokalizacji przedsięwzięcia.

W dniu 16.12.2011 r. Burmistrz Namysłowa postanowił zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych z myjnią automatyczną samochodów osobowych zlokalizowaną w Namysłowie przy ul. Bohaterów Warszawy, na działkach nr: 1101, 1104/24, 1104/26 do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 15.03.2012 r. pełnomocnik Pan Adam Spyra reprezentujący firmę  "AA Projekt" Sp. z o. o., ul. Piotrowska 115/119 U1, 90-430 Łódź, działającą w imieniu Polskiego Koncernu Naftowego "ORLEN" S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 05.05.2009 r. złożył raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym postanowiono podjąć zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-04-03
Data udostępnienia do publikacji: 2012-04-05

 

 

 

 


GK.6220.17.2012 Namysłów, dn. 03.04.2012 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

informuję

że w dniu 03.04.2012 roku zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stacji paliw płynnych z myjnią automatyczną samochodów osobowych zlokalizowana w Namysłowie przy ul. Bohaterów Warszawy, na działkach nr: 1101, 1104/24, 1104/26".

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, II piętro, pok. Nr 16) w godzinach urzędowania, w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), informuję o przekazaniu akt sprawy do organów współdziałających z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-04-03
Data udostępnienia do publikacji: 2012-04-05

 

 

 

 


GK.6220.17.2012 Namysłów, dn. 20.07.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 79 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r.  Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) Burmistrz Namysłowa zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.:

"Budowa stacji paliw płynnych z myjnią automatyczną samochodów osobowych zlokalizowana w Namysłowie przy ul. Bohaterów Warszawy, na działkach nr: 1101, 1104/24, 1104/26"

W związku z powyższym, informuję strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w tym zapoznania się z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 26.06.2012 r., znak: WOOŚ.4242.42.2012.MSe oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie nr NZ/ACz - 4325-13/12 z dnia 19.04.2012 r.

Uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej można składać w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, przy ul. Dubois 3 (budynek B, II piętro, pok. nr 16) w godzinach od 7.30 do 15.30, e-mail: .

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Namysłowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, przy ul. Dubois 3 (budynek B, II piętro, pok. nr 16), w czasie trwania postępowania, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-07-20
Data udostępnienia do publikacji: 2012-07-23

 

 

 

 


GK.6220.17.2012

Namysłów, dn. 28.08.2012 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) art. 75 ust.1 pkt 4, art. 79 ust. 1, art. 80 ust. 1, art. 82 ust.1, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ oraz § 3 ust. 1 pkt 35 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Pana Adama Spyry działającego w imieniu Polskiego Koncernu Naftowego "ORLEN" S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, biorąc pod uwagę wyniki uzgodnień i opinii organów współdziałających, ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa

określam środowiskowe uwarunkowania

dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw płynnych z myjnią automatyczną samochodów osobowych zlokalizowana w Namysłowie przy ul. Bohaterów Warszawy, na działkach nr: 1101, 1104/24, 1104/26"

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr 1101, 1104/24, 1104/26 w Namysłowie.
Planowane przedsięwzięcie obejmuje:

 • budowę budynku handlowo - usługowego o pow. 187,9 m2;

 • budowę budynku myjni automatycznej samochodów osobowych o pow. 80,90 m2;

 • instalacje 2 zbiorników podziemnych, dwukomorowych na paliwo płynne (benzyna i olej napędowy) o pojemności 50 m3 każdy oraz zbiornik podziemny na gaz płynny LPG o pojemności 9950 l;

 • budowę wiaty z dystrybutorami o pow. 153 m2;

 • stanowisko serwisowe z kompresorem i odkurzaczem;

 • budowę placów manewrowych, dróg, parkingu i dojazdów z drogi.

Najbliższy teren zabudowy mieszkaniowej, chronionej ze względu na hałas, zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia.
W przedłożonym raporcie przeanalizowano dwa warianty planowanego przedsięwzięcia:

 • wariant 1 (preferowany przez inwestora) obejmujący wskazane wcześniej elementy,

 • wariant 2, w którym przewidziano instalację 2 zbiorników podziemnych o pojemności 60 m3 każdy oraz zainstalowanie 4 dystrybutorów paliwowych zamiast 3.

Wariant wskazany przez inwestora zawiera instalacje 2 zbiorników podziemnych o pojemności 50 m3 oraz zainstalowanie 3 dystrybutorów paliwowych zamiast 4, co bardziej ograniczy wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko (w tym na jakość powietrza), a także pozwoli na dotrzymanie standardów jakości środowiska.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 • Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

 1. wyznaczyć i oznakować miejsca gromadzenia materiałów budowlanych,
 2. przewidzieć miejsca czasowego gromadzenia odpadów pochodzących z prac budowlanych,
 3. zabezpieczyć miejsca postoju ciężkiego sprzętu oraz składowania materiałów budowlanych przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo - wodnego substancjami ropopochodnymi,

 4. w przypadku zanieczyszczenia gleby i ziemi, podczas prowadzenia prac ziemnych, substancjami ropopochodnymi przekazać je uprawnionemu odbiorcy do unieszkodliwienia,

 5. wyposażyć stację paliw w odpowiednie ilości preparatów do usuwania rozlanych substancji ropopochodnych,

 6. podczas prowadzenia robót budowlanych oraz prac instalacyjno - montażowych stosować wyłącznie sprawne środki transportu i sprawny sprzęt budowlany,

 7. prace budowlane w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej, prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godz. 6.00-22.00),

 8. miejsca postojów sprzętu oraz lokalizacji placów składowania materiałów budowlanych przewidzieć w jak największej odległości od istniejącej zabudowy mieszkaniowej,

 9. przed uruchomieniem stacji paliw wykonać próby szczelności zbiorników magazynowych paliw (zarówno płaszcza wewnętrznego jak i zewnętrznego) oraz przewodów paliwowych,

 10. procesy przetaczania benzyn z cystern samochodowych do zbiornika magazynowego prowadzić z zastosowaniem urządzenia ograniczającego emisje zanieczyszczeń do powietrza - pętli gazowej,

 11. operacje tankowania pojazdów benzynami prowadzić z zastosowaniem urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń do powietrza - odciągów par paliw,

 12. wytwarzane odpady magazynować w wydzielonych miejscach, oraz jeżeli to konieczne w odpowiednich pojemnikach i na odpowiednio zabezpieczonym podłożu, w sposób nie zagrażający środowisku,

 13. ścieki bytowe odprowadzać do istniejącego miejskiego kolektora sanitarnego zlokalizowanego w ul. Bohaterów Warszawy,

 14. wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów i terenów utwardzonych, potencjalnie zagrożonych zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, odprowadzać poprzez separator substancji ropopochodnych do istniejącego miejskiego kolektora deszczowego biegnącego w kierunku ul. Bohaterów Warszawy,

 15. ścieki przemysłowe z myjni samochodowej odprowadzać po podczyszczeniu w odstojniku szlamu, a następnie w separatorze substancji ropopochodnych do istniejącego miejskiego kolektora sanitarnego zlokalizowanego w ul. Bohaterów Warszawy.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy OOŚ, w szczególności w projekcie budowlanym:

 1. do magazynowania benzyn i oleju napędowego zastosować 2 podziemne, dwukomorowe, dwupłaszczowe, szczelne zbiorniki o pojemności 50 m3 każdy,

 2. do magazynowania gazu LPG przewidzieć podziemny, szczelny zbiornik o pojemności 9950 l,

 3. wyposażyć zbiorniki w automatyczny system pomiarowy paliwa - sondy pomiarowe i czujniki, zapobiegający ich przepełnieniu,

 4. przewidzieć montaż czujnika oparów do kontroli szczelności przestrzeni międzypłaszczowej zbiornika,

 5. teren wokół dystrybutorów wykonać jako nieprzepuszczalny (szczelna płyta) oraz przewidzieć zadaszenie,

 6. zastosować szczelne połączenia i rurociągi paliwowe,

 7. przewidzieć zastosowanie dystrybutorów wyposażonych w system odsysania oparów podczas tankowania pojazdów (3 na paliwa płynne i 1 na gaz płynny),

 8. zastosować urządzenia do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzącej z operacji przetaczania benzyn z cystern samochodowych do zbiornika magazynowego (pętla gazowa),

 9. zastosować urządzenia do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzącej z operacji tankowania benzyny do pojazdów (odciąg par paliw),

 10. przewidzieć zastosowanie odpowietrzeń zbiornika podziemnego,

 11. zaprojektować ekran akustyczny o wysokości 2,5 m i długości 8 m o współrzędnych prostokątnych 2000:

  • ok. x - 5660066,92; y - 6480682,49,

  • ok. x - 5660058,93; y - 6480682,86,

 12. zainstalować urządzenie wielofunkcyjne kompresor - odkurzacz o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 80,0 dB,

 13. przewidzieć wydzielone miejsca do magazynowania wytwarzanych odpadów,

 14. określić warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych, usuwanych albo przemieszczanych podczas prowadzonych prac ziemnych, w związku z realizacją inwestycji oraz niepowodujących przekroczeń standardów jakości gleby i ziemi,

 15. przewidzieć 4 otwory obserwacyjne - piezometry tj:

  • jeden na kierunku dopływu wód gruntowych do terenu stacji paliw (okolice wjazdu na teren stacji),

  • dwa na kierunku odpływu wód gruntowych z terenu przedsięwzięcia (okolice myjni i pawilonu stacji),

  • jeden w obrębie pola planowanych zbiorników.

 16. przewidzieć odprowadzanie ścieków bytowych do istniejącego miejskiego kolektora sanitarnego zlokalizowanego w ul. Bohaterów Warszawy,

 17. przewidzieć odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów i terenów utwardzonych, potencjalnie zagrożonych zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, poprzez separator substancji ropopochodnych do istniejącego miejskiego kolektora deszczowego biegnącego w kierunku ul. Bohaterów Warszawy,

 18. przewidzieć odprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni samochodowej po podczyszczaniu w odstojniku szlamu, a następnie w separatorze substancji ropopochodnych do istniejącego miejskiego kolektora sanitarnego zlokalizowanego w ul. Bohaterów Warszawy,

4. Monitoring oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Podczas eksploatacji przedsięwzięcia prowadzić monitoring jakości wód podziemnych, w oparciu o zaprojektowane 4 otwory obserwacyjne - piezometry z częstotliwością:

 • co kwartał podczas pierwszego roku użytkowania stacji paliw,

 • 2 razy w roku podczas drugiego roku użytkowania stacji paliw,

 • 1 raz w roku po drugim roku użytkowania stacji paliw w zakresie oznaczenia następujących substancji: benzen, toluen, ksylen, substancje ropopochodne i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Wyniki pomiarów przekazywać właściwemu organowi ochrony środowiska, w terminie 1 miesiąca po wykonaniu badań.

5. Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy OOŚ.
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), w dniu 20.09.2011 r. na wniosek Pełnomocnika Pana Adama Spyry reprezentującego firmę "AA Projekt" Sp. z o. o., ul. Piotrowska 115/119 U1, 90-430 Łódź, działającego w imieniu Polskiego Koncernu Naftowego "ORLEN" S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 05.05.2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw płynnych z myjnią automatyczną samochodów osobowych zlokalizowana w Namysłowie przy ul. Bohaterów Warszawy, na działkach nr: 1101, 1104/24, 1104/26".

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego przedsięwzięcia zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano strony o możliwości składania uwag i wniosków, podając miejsce i termin do ich wniesienia.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje:

 • budowę budynku handlowo - usługowego o pow. 187,9 m2;

 • budowę budynku myjni automatycznej samochodów osobowych o pow. 80,90 m2;

 • instalacje 2 zbiorników podziemnych, dwukomorowych na paliwo płynne (benzyna i olej napędowy) o pojemności 50 m3 każdy oraz zbiornik podziemny na gaz płynny LPG o pojemności 9950 l;

 • budowę wiaty z dystrybutorami o pow. 153 m2;

 • stanowisko serwisowe z kompresorem i odkurzaczem;

 • budowę placów manewrowych, dróg, parkingu i dojazdów z drogi.

Planowane przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) stosownie do załącznika II pkt 6 c) Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 03.03.1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko gdzie przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ, w dniu 03.10.2011 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

W dniu 20.10.2011 r. opinia sanitarną nr NZ/ACz-4325-1-22/11 z dnia 18.10.2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie zaproponował nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien spełniać wymagania art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Organ opiniujący po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy (kartą informacyjną, wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) stwierdził, iż ze względu na skalę przedsięwzięcia, usytuowanie w pobliżu terenów zabudowy mieszkaniowej, możliwość nakładania się oddziaływań przedsięwzięć już istniejących w sąsiedztwie planowanej inwestycji i inwestycji planowanych do realizacji (przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Warszawy), możliwość wystąpienia emisji zanieczyszczeń i pyłów do powietrza, emisji hałasu nie tylko na etapie realizacji ale również w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia oraz ze względu na zagrożenie zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi zasadne jest nałożenie obowiązku sporządzenia raportu w ramach oceny oddziaływania na środowisko.

Natomiast w dniu 24.10.2011 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4241.351.2011.MSe wezwała tut. Organ do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji o wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto prosiła o zajęcie stanowiska w zakresie zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów. Równocześnie zawiadomiła, że zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa wniosek w sprawie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, z uwagi na konieczność jego uzupełnienia w przedstawionym zakresie, nie może być załatwiony w terminie określonym w art. 64 ust. 4 ustawy OOŚ.

W dniu 07.11.2011 r. tut. Urząd przesłał brakujące dokumenty do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu.

W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.351.2011.MSe z dnia 07.11.2011 r. wyraził opinię że dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw płynnych z myjnią automatyczną samochodów osobowych zlokalizowana w Namysłowie przy ul. Bohaterów Warszawy, na działkach nr: 1101, 1104/24, 1104/26" istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ opiniujący ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, który należy sporządzić w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) z wyłączeniem wymogów art. 66 ust. 1 pkt 16 ww. ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem analizy wpływu na wody podziemne i ziemię w oparciu o wnioski wynikające z dokumentacji hydrologicznej opracowanej dla terenu lokalizacji przedsięwzięcia. Organ opiniujący wziął pod uwagę fakt, że w bezpośrednim sąsiedztwie terenu przedmiotowego przedsięwzięcia zlokalizowane są tereny zabudowy mieszkaniowej a budowa stacji może pogorszyć klimat akustyczny na tych terenach (a tym samym pogorszyć warunki życia ich mieszkańców), ponadto będzie powodować emisję zanieczyszczeń do powietrza z procesów tankowania paliw oraz może stanowić źródło zanieczyszczenia wód podziemnych i ziemi.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria i uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu, a zwłaszcza rodzaj i skalę przedsięwzięcia, wielkość terenu objętego planowaną inwestycją, możliwość występowania uciążliwości i emisji na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji, a także uwzględniając opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, po szczegółowej analizie przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, Burmistrz Namysłowa postanowił nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i jednocześnie określił zakres raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.

Raport o oddziaływaniu na środowisko pozwoli dokonać szczegółowej analizy i oceny:

 • oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko a w szczególności na zdrowie i warunki życia ludzi,

 • możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie o niniejszym postanowieniu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej tut. Urzędu (www.bip.namyslow.eu), w publicznie dostępnym wykazie danych oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Działając zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy OOŚ, dnia 16.12.2011 r. postanowieniem nr RiN.6220.23.2011 zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 15.03.2012 r. Pełnomocnik Pan Adam Spyra reprezentujący firmę "AA Projekt" Sp. z o. o., ul. Piotrowska 115/119 U1, 90-430 Łódź, działający w imieniu Polskiego Koncernu Naftowego "ORLEN" S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 05.05.2009 r. złożył raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko (3 egzemplarze + wersja elektroniczna). W związku z powyższym w dniu 03.04.2012 r. postanowiono podjąć zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Działając na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy OOŚ organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko.

Obwieszczeniem nr GK.6220.17.2012 z dnia 03.04.2012 r. poinformowano wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw płynnych z myjnią automatyczną samochodów osobowych zlokalizowana w Namysłowie przy ul. Bohaterów Warszawy, na działkach nr: 1101, 1104/24, 1104/26".

Ponadto poinformowano strony o możliwości składania uwag i wniosków dot. przedmiotowego przedsięwzięcia w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 34 i art. 35 ustawy OOŚ zawiadomiono strony, że uwagi mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej;

 • ustnie do protokołu;

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

W związku ze złożonym raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw płynnych z myjnią automatyczną samochodów osobowych zlokalizowana w Namysłowie przy ul. Bohaterów Warszawy, na działkach nr: 1101, 1104/24, 1104/26" w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia, zgodnie z art. 77 ust. 1 i ust. 2 ustawy OOŚ, w dniu 03.04.2012 r. przekazano organom współdziałającym akta sprawy z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/ACz-4325-13/12 z dnia 19.04.2012 r. zaopiniował pozytywnie warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

 • prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej,

 • uzyskać stosowne zezwolenia wymagane przepisami prawa, w szczególności decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i pozwolenia wodno - prawne,

 • przed uruchomieniem stacji wykonać próby szczelności zbiorników,

 • przewidzieć montaż urządzeń kontrolno - pomiarowych dla wszystkich zbiorników,

 • zastosować separator substancji ropopochodnych,

 • zapewnić właściwą gospodarkę (głównie niebezpiecznymi) zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • prowadzić okresowe badania stanu technicznego maszyn i urządzeń,

 • zabezpieczyć podłoże wokół zbiornika geomembraną oraz zastosować szczelny system przewodów paliwowych,

 • z uwagi na płytkie zaleganie wód gruntowych na terenie objętym inwestycją prowadzić systematyczny monitoring jakości wody,

 • wykonać pas zieleni izolacyjnej.

Według organu funkcjonowanie przedsięwzięcia związane będzie z występowaniem emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu, możliwością wystąpienia zanieczyszczeń środowiska gruntowo – wodnego i z wytwarzaniem odpadów. Oddziaływanie na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie tymczasowe, odwracalne, ograniczające się do czasu zakończenia robót budowlanych. W wyniku analizy "raportu..." stwierdzono, że oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie eksploatacji będzie miało charakter lokalny, nie wykraczający poza teren inwestycji. Przeprowadzona analiza emisji zanieczyszczeń wskazuje, że planowane przedsięwzięcie nie wpłynie ponadnormatywnie na stan zanieczyszczenia powietrza w otoczeniu. Eksploatacja inwestycji nie powinna negatywnie wpłynąć na klimat akustyczny. Poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i technologicznych wpływ przedsięwzięcia na środowisko i warunki życia ludzi będzie ograniczał się do terenu inwestycji.

Natomiast pismem nr WOOŚ.4242.42.2012.MSe z dnia 26.04.2012 er. (data wpływu do tut. Urzędu 27.04.2012 r.) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu wezwała inwestora do uzupełnienia raportu, w terminie do 28.05.2012 r.

Uzupełnienie raportu przesłano pismami z dnia 28.05.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.05.2012 r.) oraz z dnia 12.06.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.06.2012 r.).

W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4242.42.2012.MSe z dnia 26.06.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 27.06.2012 r.) uzgodnił pozytywnie warunki z zakresu ochrony środowiska, dla realizacji w wariancie zaproponowanym przez inwestora.

W przedłożonym raporcie przeanalizowano dwa warianty planowanego przedsięwzięcia:

 • wariant 1 (preferowany przez inwestora) obejmujący wskazane wcześniej elementy,

 • wariant 2, w którym przewidziano instalację 2 zbiorników podziemnych o pojemności 60 m3 każdy oraz zainstalowanie 4 dystrybutorów paliwowych zamiast 3.

Wariant wskazany przez inwestora zawiera instalacje 2 zbiorników podziemnych o pojemności 50 m3 oraz zainstalowanie 3 dystrybutorów paliwowych zamiast 4, co bardziej ograniczy wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko (w tym na jakość powietrza), a także pozwoli na dotrzymanie standardów jakości środowiska.

Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie realizacji inwestycji obejmuje:

 • w zakresie oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego - emisję o charakterze niezorganizowanym i lokalnym związaną z ruchem pojazdów i pracą maszyn podczas budowy infrastruktury stacji paliw. Oddziaływanie to będzie krótkotrwałe i odwracalne.

 • w zakresie oddziaływania akustycznego - istotnym etapem, z punktu widzenia oddziaływania akustycznego inwestycji, będzie budowa stacji paliw. Na tym etapie mogą wystąpić negatywne oddziaływania akustyczne, spowodowane pracami budowlanymi montażowymi. Wobec ograniczenia prac budowlanych do pory dziennej i wykorzystywania wyłącznie sprawnego sprzętu, uznać należy, że emisja ta będzie miała krótkotrwały i przejściowy charakter,

 • w zakresie gospodarki odpadami - w trakcie budowy powstawać będą typowe odpady budowlane, tj. gruz, resztki betonu i materiałów budowlanych, opakowania po materiałach budowlanych, farbach, itp.. Odpady te, będą magazynowane w sposób selektywny, w odpowiednio oznakowanych pojemnikach, a następnie będą przekazywane zewnętrznym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia,

 • w zakresie oddziaływania na grunty i wody podziemne - negatywny wpływ na powierzchnie ziemi związany przede wszystkim z robotami budowlanymi, tj. pracami ziemnymi, polegającymi na zebraniu warstwy gleby, niwelacji terenu, wykonaniem wykopów zwłaszcza na potrzeby posadowienia podziemnych zbiorników paliw, instalacji paliwowej oraz dróg dojazdowych, magazynowaniem materiałów budowlanych, poruszaniem się ciężkich pojazdów i maszyn po terenie inwestycji, powstaniem ewentualnych drobnych awarii, podczas których może dojść do bezpośredniego zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi.

Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie eksploatacji inwestycji:

W zakresie powietrza atmosferycznego
Źródłami emisji do powietrza na etapie funkcjonowania stacji paliw będą:

 • napełnianie zbiornika magazynowego paliw,

 • magazynowanie benzyny,

 • tankowanie benzyny do baków pojazdów,

 • napełnianie zbiornika magazynowego na LPG oraz tankowanie pojazdów LPG,

 • spalanie oleju opałowego w kotłowni (kocioł grzewczy o mocy 50 kW),

 • ruch pojazdów samochodowych po wewnętrznych drogach dojazdowych i miejscach postojowych w granicach opracowania.

  W celu zmniejszenia uciążliwości związanej emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego przewidziano:
   

 • dostarczanie paliwa autocysternami i przeładowywanie benzyn do zbiornika podziemnego przy zastosowaniu pętli gazowej, w sposób eliminujący emisje do powietrza,

 • zastosowanie nowoczesnych dystrybutorów posiadających system odsysania oparów podczas tankowania pojazdów,

 • zastosowanie odpowietrzeń zbiornika podziemnego. Przewód lub przewody oddechowe będą wprowadzane na wysokość min. 4 m. n. p. t.

Z przeprowadzonych obliczeń rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu wynika, że w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia nie wystąpią przekroczenia wartości dopuszczalnych ani wartości odniesienia substancji, które będą wprowadzane do powietrza.

W zakresie oddziaływania akustycznego
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętym Uchwałą nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. najbliższe tereny prawnie chronione przed hałasem t.j. tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie granicy własności stacji paliw w kierunku zachodnim.

Źródłem emisji hałasu do środowiska z eksploatacji planowanego przedsięwzięcia będzie projektowana stacja paliw z myjnią oraz wielofunkcyjnym urządzeniem (kompresor - odkurzacz). Istotny wpływ na klimat akustyczny będzie miała ilość przyjeżdżających pojazdów samochodowych na teren stacji.

Z obliczeń propagacji hałasu w środowisku z eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia, przeprowadzonych dla pory dziennej wynika, że przy konkretnych założeniach, zwartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, tj. zaprojektowanym ekranie akustycznym o wysokości 2,5 m i długości 87 m, nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach prawnie chronionych przed hałasem.

W zakresie gospodarki odpadami
W wyniku eksploatacji stacji paliw będą powstawać odpady niebezpieczne oraz odpady inne niż niebezpieczne w tym: opakowania z tworzyw sztucznych, szlamy z odwadniania olejów w separatorze, sorbenty, zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy, odpady komunalne.

Powstające w trakcie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia odpady, będą magazynowane w sposób selektywny, w odpowiednio oznakowanych pojemnikach na utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przez zanieczyszczeniem gruntu, a następnie będą przekazywane zewnętrznym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia.

W zakresie gospodarki wodno - ściekowej i ochrony środowiska gruntowo - wodnego
W okresie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia w budynku pawilonu handlowego będą powstawały ścieki sanitarne. Przewiduje się również ścieki przemysłowe z myjni samochodowej oraz wody opadowe i roztopowe, potencjalnie zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi.

Ścieki bytowe odprowadzane będą do istniejącego miejskiego kolektora sanitarnego zlokalizowanego w ul. Bohaterów Warszawy.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów i terenów utwardzonych, potencjalnie zagrożonych zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, odprowadzane będą poprzez separator substancji ropopochodnych do istniejącego miejskiego kolektora deszczowego biegnącego w kierunku ul. Bohaterów Warszawy.

Ścieki przemysłowe z myjni samochodowej, odprowadzane będą po podczyszczaniu w odstojniku szlamu, a następnie w separatorze substancji ropopochodnych do istniejącego miejskiego kolektora sanitarnego zlokalizowanego w ul. Bohaterów Warszawy.

W celu ograniczenia możliwości przedostania się substancji ropopochodnych do gruntów i wód gruntowych, w tym w razie ewentualnej awarii planuje się:

 • zbiorniki dwupłaszczowy, dwukomorowe wyposażone w system pomiarowy paliwa, zapobiegający przepełnianiu zbiorników,

 • czujniki oparów do kontroli szczelności przestrzeni międzypłaszczowej zbiorników,

 • wykonanie terenu wokół dystrybutorów jako nieprzepuszczalnego oraz zadaszonego,

 • dostarczanie paliwa autocysternami.

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).

Zapewnienie właściwej organizacji robót, przestrzeganie ogólnie obowiązujących zasad, a także wykonanie podziemnych zbiorników paliwowych w konstrukcji dwupłaszczowej, wyposażenie go w system kontroli przecieków i automatyczny osprzęt do pomiaru ilości cieczy oraz wykonanie wszystkich połączeń rurociągów i osprzętu w sposób szczelny, zapewni ochronę wód podziemnych oraz gruntu przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi. Zastosowanie pętli gazowej w procesie przetaczania benzyn z cystern samochodowych do zbiornika podziemnego, nowoczesnego dystrybutora posiadającego system odsysania oparów podczas tankowania pojazdów, a także odpowietrzeń zbiornika podziemnego, pozwoli na redukcję emisji zanieczyszczeń od powietrza atmosferycznego.

W bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji przedsięwzięcia brak jest innych obiektów, których eksploatacja może być źródłem oddziaływania na środowisko, w związku z czym nie będzie występowało skumulowane oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia z innymi znajdującymi się w pobliżu przedsięwzięcia o podobnym charakterze.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia ( z dala od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.

Teren inwestycji objęty jest zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętą uchwałą nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. Zgodnie z ustaleniami ww. planu teren inwestycji znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem B.2U - tereny zabudowy usługowej, rozumianej jako obiekt usługowy lub ich zespół, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu, rzemiosła nieprodukcyjnego, usługi gastronomiczne, usługi administracyjno - biurowe, usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki i oświaty, kultury i rozrywki oraz inne o podobnym charakterze, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy OOŚ, w dniu 20.07.2012 r. obwieszczeniem nr GK.6220.17.2012 poinformowano strony postępowania, że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia można zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych materiałów i dowodów w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma.

W dniu 02.08.2012 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Spółki KROKUS z Poznania będącej stroną w postępowaniu, która po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy w zakresie toczącego się postępowania dot. wydania przedmiotowej decyzji zgłosiła uwagi w zakresie braku wydania zgody dla PKN ORLEN ze strony KROKUS dla układu komunikacyjnego planowanej inwestycji. W zgromadzonej dokumentacji, wnioskodawca przedłożył układ komunikacyjny planowanej inwestycji, polegający na zapewnieniu wyjazdu z planowanej do realizacji stacji paliw ORLEN + myjni samochodów osobowych przez działkę nr 1104/20 będąca własnością Krokus Sp. z o. o. Według Spółki Krokus powyższe rozwiązanie nie uzyskało ich zgody a tym samym nie może być realizowane w tym zakresie.

Tut. organ biorąc pod uwagę powyższą uwagę sprawdził zapisy księgi wieczystej nr OP1U/00065438/2 dla działki nr 1104/20 będącej własnością Firmy „KROKUS” Sp. z o. o., ul. Janikowska 33, 61-070 Poznań, w której widnieje zapis, że właściciele działek nr 1104/24, 1104/26 i 1101 (PKN ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock) posiadają bezpłatną służebność gruntową na czas nieoznaczony polegającą na prawie swobodnego poruszania się, to jest swobodnego przejazdu i przechodu przez działki obciążone, drogą oznaczoną kolorem czerwonym na planie sytuacyjnym.

Z powyższego wynika, iż inwestor posiada zgodę na przejazd przez działkę nr 1104/20 w związku z czym uwagi Spółki KROKUS nie zostały uwzględnione, o czym Spółka została poinformowana pismem nr GK.6220.17.2012 z dnia 27.08.2012 r.

Od pozostałych stron biorących udział w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące planowanej inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

Ogłoszenie o niniejszej decyzji zostaje umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Biorąc po uwagę:

 • wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy OOŚ,

 • ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

 • wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa,

pozytywnie uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł 00/100 (słownie: dwieście pięć złotych).

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem tut. Urzędu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-08-28
Data udostępnienia do publikacji: 2012-09-03

 

 

 

 


GK.6220.17.2012 Namysłów, dn. 28.08.2012 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

informuję

że w dniu 28.08.2012 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw płynnych z myjnią automatyczną samochodów osobowych” zlokalizowana w Namysłowie przy ul. Bohaterów Warszawy, na działkach nr: 1101, 1104/24, 1104/26".

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji, z  dokumentacją sprawy oraz z uzgodnieniami dokonanymi z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, II piętro, pok. Nr 16) w godzinach urzędowania.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-08-28
Data udostępnienia do publikacji: 2012-09-03