Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.27.2012 - Budowa zespołu czterech tankofermentatorów (...)

GK.6220.27.2012 Namysłów, dn. 07.08.2012 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98  poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 02.08.2012 r. inwestora: Browar Namysłów Sp. z o. o., ul. Bolesława Chrobrego 26, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu czterech tankofermentatorów realizowana jako dobudowa do już istniejących czterech zbiorników oraz przebudowa kolidujących z projektowanym obiektem sieci kanalizacyjnych. Rozbiórka budynku magazynu wg oznaczenia na projekcie zagospodarowania przestrzennego”.

Głównym zamierzeniem inwestycyjnym jest rozbudowa istniejącego zestawu czterech zbiorników, tankofermentatorów, o kolejne cztery zbiorniki wraz z osprzętem oraz rozbiórka budynku magazynowego. Wszystkie zbiorniki będą połączone technologicznie i znajdować się będą w jednym pomieszczeniu. Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku z czterema zbiornikami wynosi 135,60 m2, natomiast powierzchnia budynku magazynowego przewidzianego do rozbiórki to 505,00 m2.

Przedsięwzięcie planowane jest w miejscowości Namysłów, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie w obrębie działki nr 886/1, k. m. 7, stanowiącej własność Browaru Namysłów, Sp. z o. o., ul. Bolesława Chrobrego 26, 46-100 Namysłów.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 16 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 99 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397).

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, pok. Nr 16 Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksander polan
Data wytworzenia: 2012-08-07
Data udostępnienia do publikacji: 2012-08-07

 

 

 

 


GK.6220.27.2012 Namysłów, dn. 07.08.2012 r.

w/g rozdzielnika

W związku z wnioskiem inwestora: Browar Namysłów Sp. z o. o., ul. Bolesława Chrobrego 26, 46-100 Namysłów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu czterech tankofermentatorów realizowana jako dobudowa do już istniejących czterech zbiorników oraz przebudowa kolidujących z projektowanym obiektem sieci kanalizacyjnych. Rozbiórka budynku magazynu wg oznaczenia na projekcie zagospodarowania przestrzennego”, działka nr 886/1 położona w Namysłowie, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) przekazuję w załączeniu akta sprawy z prośbą o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 99 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397).

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksander polan
Data wytworzenia: 2012-08-07
Data udostępnienia do publikacji: 2012-08-07

 

 

 

 


GK.6220.27.2012 Namysłów, 30.08.2012 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku  z art. 63 ust. 2, art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ, oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 99 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r.Nr 213, poz. 1397)

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zespołu czterech tankofermentatorów realizowana jako dobudowa do już istniejących czterech zbiorników oraz przebudowa kolidujących z projektowanym obiektem sieci kanalizacyjnych. Rozbiórka budynku magazynu wg oznaczenia na projekcie zagospodarowania przestrzennego", działka nr 886/1 w Namysłowie.

UZASADNIENIE

W dniu 07.08.2012 r. na wniosek inwestora: Browaru Namysłów Sp. z o. o., ul. Bolesława Chrobrego 26, 46-100 Namysłów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu czterech tankofermentatorów realizowana jako dobudowa do już istniejących czterech zbiorników oraz przebudowa kolidujących z projektowanym obiektem sieci kanalizacyjnych. Rozbiórka budynku magazynu wg oznaczenia na projekcie zagospodarowania przestrzennego".

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ do wniosku załączone zostały następujące dokumenty:

 • karta informacyjna przedsięwzięcia,
 • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej i wypis z ewidencji gruntów; obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Przedsięwzięcie planowane jest w miejscowości Namysłów, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie w obrębie działki nr 886/1, k. m. 7, stanowiącej własność Browaru Namysłów, Sp. z o. o., ul. Bolesława Chrobrego 26, 46-100 Namysłów.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), tj. do przedsięwzięć polegających na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których powstałe w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu przedsięwzięcie nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone w związku z § 3 ust. 1 pkt 99 tj. browary lub słodownie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ w dniu 07.08.2012 r. tut. Urząd wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało opublikowane w dniu 07.08.2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano również strony o możliwości i miejscu składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowego postępowania, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w/w zawiadomienia.

Od stron biorących udział w postępowaniu  nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie przedmiotowej inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w postępowaniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/AN-4325-27/12 z dnia 10.08.2012 r. zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Organ opiniujący po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją sprawy, stwierdził, iż planowane przedsięwzięcie prowadzone będzie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie istniejącego browaru i nie jest związane z zastosowaniem nowej technologii w stosunku do stanu obecnego. W związku z powyższym po realizacji ww. projektu nie przewiduje się pogorszenia warunków sanitarno – zdrowotnych na przedmiotowym terenie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.278.2012.IOC z dnia 21.08.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.08.2012 r.) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu czterech tankofermentatorów realizowana jako dobudowa do już istniejących czterech zbiorników oraz przebudowa kolidujących z projektowanym obiektem sieci kanalizacyjnych. Rozbiórka budynku magazynu wg oznaczenia na projekcie zagospodarowania przestrzennego", dz. nr 886/1 w Namysłowie nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko organ uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Burmistrz Namysłowa przed wydaniem postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, dokonał analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ. Uwzględnił następujące uwarunkowania:

 1. Rodzaj  i charakterystykę przedsięwzięcia:
  1. skala przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje: Przedsięwzięcie będzie polegało na:
   • budowie zespołu czterech tankofermentatorów, realizowanej jako dobudowa  do już istniejących czterech zbiorników,
   • przebudowie kolidujących z projektowanym obiektem sieci kanalizacyjnych,
   • rozbiórce budynku magazynu.

    Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działce nr 886/1 na terenie Browaru Namysłów. W otoczeniu zakładu znajdują się:
   • od strony północnej - rzeka i teren zieleni urządzonej,
   • od strony zachodniej - tereny zabudowy usługowo - produkcyjnej, a za nim droga,
   • od strony wschodniej - tereny zabudowy usługowo - produkcyjnej, a za nim tereny usługowe,
   • od strony południowej - droga, a za nią tereny usługowe.

    Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje wzrostu zużycia energii ani zmiany bilansu cieplnego oraz wzrostu poziomu produkcji. Takie rozwiązanie pozwoli jedynie na zmianę fermentacji klasycznej na fermentację z tankofermentatorów.
  2. powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie: w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie nastąpi skumulowane oddziaływanie na środowisko.
  3. wykorzystanie zasobów naturalnych: w ramach eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się dodatkowego zużycia wody na cele technologiczne co oznacza, że nie będzie miało ono wpływu na funkcjonującą
   w zakładzie gospodarkę wodno - ściekową.
  4. emisję i występowanie innych uciążliwości:
   • realizacja przedsięwzięcia wymaga prowadzenia prac budowlanych oraz montażowych związanych z okresową emisją substancji do powietrza, hałasu oraz z wytwarzaniem odpadów. Uciążliwości związane z pracami budowlanymi oraz instalacyjnymi i montażowymi będą miały charakter lokalny i krótkotrwały.
   • w ramach prowadzonej eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie wystąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza. Nie przewiduje się instalowania dodatkowych źródeł hałasu. Najbliższe od terenu przedsięwzięcia tereny zabudowy mieszkaniowej, chronione ze względu na hałas, zlokalizowane są w odległości ok. 50 m w kierunku zachodnim.
  5. ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:
   Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.
 2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego-uwzględniające:
  • obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - nie występują,
  • obszary górskie lub leśne - nie występują,
  • obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych - nie występują,
  • obszary przylegające do jezior - nie występują,
  • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - nie występują.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) i ze względu na swoją lokalizację oraz zakres nie będzie na nie negatywnie oddziaływać.

Realizowana inwestycja jest zgodna z przyjętymi uwarunkowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 886/1 położonej w Namysłowie oznaczonej symbolem A.1UP - teren zabudowy usługowo-produkcyjnej, rozumianej jako obiekt usługowy lub ich zespół, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego lub rzemiosła produkcyjnego, usługi administracyjno-biurowe oraz inne o podobnym charakterze, a także obiekt produkcyjny lub ich zespół wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9 poz. 131 z 1 lutego 2010 r.).

 1. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań, w/w punktach, wynikające z:
  1. zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie przyczyni się do zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności,
  2. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (od granic państwa ok. 70 km) oraz  jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie  lokalne oddziaływanie) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
  3. wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie ma negatywnego wpływu na istniejącą infrastrukturę techniczną,
  4. prawdopodobieństwo oddziaływania: w ramach prowadzonej eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie wystąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza. Nie przewiduje się instalowania dodatkowych źródeł hałasu. Najbliższe od terenu przedsięwzięcia tereny zabudowy mieszkaniowej, chronione ze względu na hałas, zlokalizowane są w odległości ok. 50 m w kierunku zachodnim.
  5. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: realizacja przedsięwzięcia wymaga prowadzenia prac budowlanych oraz montażowych związanych z okresową emisją substancji do powietrza, hałasu oraz z wytwarzaniem odpadów. Uciążliwości związane z pracami budowlanymi oraz instalacyjnymi i montażowymi będą miały charakter lokalny i krótkotrwały.

Podstawą do odstąpienia od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia jest brak przesłanek wynikających z zapisów art. 63 ustawy OOŚ, który określa uwarunkowania konieczne do uwzględnienia przy stwierdzeniu braku potrzeby oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących, kierując się skalą przedsięwzięcia, usytuowaniem, uwzględniając wszelkie możliwe zagrożenia dla środowiska, oraz ze względu na brak uwag i zastrzeżeń w trakcie postępowania uznano, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko jest uzasadnione.

Przedmiotowe postanowienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-08-30
Data udostępnienia do publikacji: 2012-09-03

 

 

 

 


GK.6220.27.2012 Namysłów, 30.08.2012 r.

OBWIESZCZENIE

o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z  2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 30.08.2012 r. zostało wydane postanowienie nr GK.6220.27.2012 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa zespołu czterech tankofermentatorów realizowana jako dobudowa do już istniejących czterech zbiorników oraz przebudowa kolidujących z projektowanym obiektem sieci kanalizacyjnych. Rozbiórka budynku magazynu wg oznaczenia na projekcie zagospodarowania przestrzennego".

Przedsięwzięcie planowane jest w miejscowości Namysłów, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie w obrębie działki nr 886/1, k. m. 7, stanowiącej własność Browaru Namysłów, Sp. z o. o., ul. Bolesława Chrobrego 26, 46-100 Namysłów.

Przedsięwzięcie będzie polegało na:

 • budowie zespołu czterech tankofermentatorów, realizowanej jako dobudowa  do już istniejących czterech zbiorników,
 • przebudowie kolidujących z projektowanym obiektem sieci kanalizacyjnych,
 • rozbiórce budynku magazynu.

Informuje się również o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/, budynek B, pok. Nr 16 w godzinach urzędowania i pod nr tel. 77 419-03-45.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-08-30
Data udostępnienia do publikacji: 2012-09-03

 

 

 

 


GK.6220.27.2012 Namysłów, dn. 30.08.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.  10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) Burmistrz Namysłowa zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

"Budowa zespołu czterech tankofermentatorów realizowana jako dobudowa do już istniejących czterech zbiorników oraz przebudowa kolidujących z projektowanym obiektem sieci kanalizacyjnych. Rozbiórka budynku magazynu wg oznaczenia na projekcie zagospodarowania przestrzennego".

W związku z powyższym, informuję strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w tym zapoznania się z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 21 sierpnia 2012 r., znak: WOOŚ.4241.278.2012.IOC oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2012 r., znak: NZ/AN-4325-27/12.

Uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej można składać w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, przy ul. Dubois 3 (budynek B, II piętro, pok. nr 16) w godzinach od 7.30 do 15.30, e-mail: .

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Namysłowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, przy ul. Dubois 3 (budynek B, II piętro, pok. nr 16), w czasie trwania postępowania, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-08-30
Data udostępnienia do publikacji: 2012-09-03

 

 

 

 


GK.6220.27.2012 Namysłów, dn. 10.09.2012 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 r., z późn. zm.) w związku z  art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 99 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r.Nr 213, poz. 1397) po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Browaru Namysłów Sp. z o. o., ul. Bolesława Chrobrego 26, 46-100 Namysłów,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu czterech tankofermentatorów realizowana jako dobudowa do już istniejących czterech zbiorników oraz przebudowa kolidujących z projektowanym obiektem sieci kanalizacyjnych. Rozbiórka budynku magazynu wg oznaczenia na projekcie zagospodarowania przestrzennego".

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w dniu 07.08.2012 r. na wniosek inwestora: Browaru Namysłów Sp. z o. o., ul. Bolesława Chrobrego 26, 46-100 Namysłów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu czterech tankofermentatorów realizowana jako dobudowa do już istniejących czterech zbiorników oraz przebudowa kolidujących z projektowanym obiektem sieci kanalizacyjnych. Rozbiórka budynku magazynu wg oznaczenia na projekcie zagospodarowania przestrzennego".

Zgodnie z art.74 ust. 1 ustawy OOŚ do wniosku załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia oraz poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej i wypis z ewidencji gruntów, obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało opublikowane w dniu 07.08.2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano również strony o możliwości i miejscu składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowego postępowania, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w/w zawiadomienia.

Przedsięwzięcie planowane jest w miejscowości Namysłów, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie w obrębie działki nr 886/1, k. m. 7, stanowiącej własność Browaru Namysłów, Sp. z o. o., ul. Bolesława Chrobrego 26, 46-100 Namysłów.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), tj. do przedsięwzięć polegających na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których powstałe w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu przedsięwzięcie nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone w związku z § 3 ust. 1 pkt 99 tj. browary lub słodownie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy OOŚ organ prowadzący postępowanie wystąpił w dniu 07.08.2012 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/AN-4325-27/12 z dnia 10.08.2012 r. zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Organ opiniujący po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją sprawy, stwierdził, iż planowane przedsięwzięcie prowadzone będzie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie istniejącego browaru i nie jest związane z zastosowaniem nowej technologii w stosunku do stanu obecnego. W związku z powyższym po realizacji ww. projektu nie przewiduje się pogorszenia warunków sanitarno – zdrowotnych na przedmiotowym terenie.

Również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.278.2012.IOC z dnia 21.08.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.08.2012 r.) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu czterech tankofermentatorów realizowana jako dobudowa do już istniejących czterech zbiorników oraz przebudowa kolidujących z projektowanym obiektem sieci kanalizacyjnych. Rozbiórka budynku magazynu wg oznaczenia na projekcie zagospodarowania przestrzennego", dz. nr 886/1 w Namysłowie nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko organ uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Od stron biorących udział w postępowaniu  nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie przedmiotowej inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w postępowaniu.

Zgodnie z kryteriami określonymi w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 99 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) przeprowadzono szczegółową analizę cech przedsięwzięcia i stwierdzono, że planowana inwestycja zlokalizowana w obrębie miasta Namysłów, na działce nr 886/1, k. m. 7 nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie będzie polegało na:

 • budowie zespołu czterech tankofermentatorów, realizowanej jako dobudowa  do już istniejących czterech zbiorników,
 • przebudowie kolidujących z projektowanym obiektem sieci kanalizacyjnych,
 • rozbiórce budynku magazynu.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działce nr 886/1 na terenie Browaru Namysłów.

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje wzrostu zużycia energii ani zmiany bilansu cieplnego oraz wzrostu poziomu produkcji. Takie rozwiązanie pozwoli jedynie na zmianę fermentacji klasycznej na fermentację z tankofermentatorów.

W ramach eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się dodatkowego zużycia wody na cele technologiczne co oznacza, że nie będzie miało ono wpływu na funkcjonującą w zakładzie gospodarkę wodno - ściekową.

Realizacja przedsięwzięcia wymaga prowadzenia prac budowlanych oraz montażowych związanych z okresową emisją substancji do powietrza, hałasu oraz z wytwarzaniem odpadów. Uciążliwości związane z pracami budowlanymi oraz instalacyjnymi i montażowymi będą miały charakter lokalny i krótkotrwały.

W ramach prowadzonej eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie wystąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza. Nie przewiduje się instalowania dodatkowych źródeł hałasu. Najbliższe od terenu przedsięwzięcia tereny zabudowy mieszkaniowej, chronione ze względu na hałas, zlokalizowane są w odległości ok. 50 m w kierunku zachodnim.

Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza:

 • obszarami wodno - błotne oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
 • obszarami górskimi lub leśnymi,
 • obszarami objętymi ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych,
 • obszarami przylegającymi do jezior,
 • uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) i ze względu na swoją lokalizację oraz zakres nie będzie na nie negatywnie oddziaływać.

Realizowana inwestycja jest zgodna z przyjętymi uwarunkowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 886/1 położonej w Namysłowie oznaczonej symbolem A.1UP - teren zabudowy usługowo-produkcyjnej, rozumianej jako obiekt usługowy lub ich zespół, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego lub rzemiosła produkcyjnego, usługi administracyjno-biurowe oraz inne o podobnym charakterze, a także obiekt produkcyjny lub ich zespół wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9 poz. 131 z 1 lutego 2010 r.).

Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie przyczyni się do zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności.

Rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie będzie mieć negatywnego wpływu na istniejącą infrastrukturę techniczną.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (od granic państwa ok. 70 km) oraz  jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie  lokalne oddziaływanie) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym, na podstawie otrzymanych opinii oraz po przeanalizowaniu i ocenie bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne oraz ich wzajemne relacje, możliwości i sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, Burmistrz Namysłowa w dniu 30.08.2012 r. wydał postanowienie nr GK.6220.27.2012 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania  na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: "Budowa zespołu czterech tankofermentatorów realizowana jako dobudowa do już istniejących czterech zbiorników oraz przebudowa kolidujących z projektowanym obiektem sieci kanalizacyjnych. Rozbiórka budynku magazynu wg oznaczenia na projekcie zagospodarowania przestrzennego" zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej (BIP) tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub wnioski dotyczące planowanej inwestycji. Nie odnotowano aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu.

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego poinformowano strony postępowania, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania przedmiotowej decyzji oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz wypowiedzienia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań w terminie 7 dnia od daty otrzymania pisma.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Ogłoszenie o niniejszej decyzji zostaje umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) za  wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową  w wysokości 205,00 zł 00/100 (słownie: dwieście pięć złotych).

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-09-10
Data udostępnienia do publikacji: 2012-09-11

 

 

 

 


GK.6220.27.2012 Namysłów, dn. 10.09.2012 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

informuję

że w dniu 10.09.2012 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu czterech tankofermentatorów realizowana jako dobudowa do już istniejących czterech zbiorników oraz przebudowa kolidujących z projektowanym obiektem sieci kanalizacyjnych. Rozbiórka budynku magazynu wg oznaczenia na projekcie zagospodarowania przestrzennego".

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji, z  dokumentacją sprawy oraz z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, II piętro, pok. Nr 16) w godzinach urzędowania.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-09-10
Data udostępnienia do publikacji: 2012-09-11