Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

GK.6220.34.2012 - E-Kultura w Namysłowie - Wirtualna Izba Regionalna

GK.6220.34.2012 Namysłów, dn. 19.12.2012 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98  poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 27.11.2012 r. Namysłowskiego Ośrodka Kultury, Plac Powstańców Śląskich 2, 46-100 Namysłów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „E-Kultura w Namysłowie – Wirtualna Izba Regionalna”.

Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie w Izbie Regionalnej przy ul. Szkolnej 2 w Namysłowie (działka nr 986/6 k. m. 7 w Namysłowie). Część wirtualna będzie polegała na wykonaniu internetowej platformy interaktywnej, skanowaniu zabytków muzealnych w technologii 3 D, wykonaniu multimedialnych aplikacji dedykowanych, wykonanie internetowego modułu Wirtualny Spacer oraz wykonaniu multimedialnych aplikacji pakietowych.

W ramach przedsięwzięcia zakupione zostaną cztery sztuki ekranów dotykowych 46”, w skład których wchodzi 20 – dotykowy ekran, komputer, zintegrowane oprogramowanie sterujące, uchwyt ścienny, okablowanie oraz jeden ekran 32”.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 16 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397). 

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, pok. Nr 16 /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-12-19
Data udostępnienia do publikacji: 2012-12-27

 

 

 

 


GK.6220.33.2012 Namysłów, dn. 19.12.2012 r.

w/g rozdzielnika

W związku z wnioskiem Namysłowskiego Ośrodka Kultury. Pl. Powstańców Śląskich 2, 46-100 Namysłów, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) przekazuję w załączeniu akta sprawy z prośbą o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie w Izbie Regionalnej przy ul. Szkolnej 2 w Namysłowie (działka nr 986/6 k. m. 7 w Namysłowie). Część wirtualna będzie polegała na wykonaniu internetowej platformy interaktywnej, skanowaniu zabytków muzealnych w technologii 3 D, wykonaniu multimedialnych aplikacji dedykowanych, wykonanie internetowego modułu Wirtualny Spacer oraz wykonaniu multimedialnych aplikacji pakietowych.

W ramach przedsięwzięcia zakupione zostaną cztery sztuki ekranów dotykowych 46”, w skład których wchodzi 20 – dotykowy ekran, komputer, zintegrowane oprogramowanie sterujące, uchwyt ścienny, okablowanie oraz jeden ekran 32”.

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397). 

Inwestor będzie się ubiegał o uzyskanie dofinansowania na realizację planowanego przedsięwzięcia ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-12-19
Data udostępnienia do publikacji: 2012-12-27

 

 

 

 


Sprawa kontynuowana jest w 2013 roku - Zawiadomienia, postanowienia, decyzje - 2013 rok.

Metryczka
 • opublikowano:
  02-01-2013 15:00
  przez: Michał Wilczyński
 • zmodyfikowano:
  17-01-2013 08:46
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2851
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu