Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.6.2012 - Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze Oleśnica - zmiana koncesji nr 37/2011/p

GK.6220.6.2012 Namysłów, 09.02.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) Burmistrz Namysłowa zawiadamia, że w dniu 11.01.2012 r. wpłynął zmieniony wniosek firmy Strzelecki Energia Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

"Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze "Oleśnica"
- zmiana koncesji nr 37/2011/p"

Największa część terenu, na której ma być realizowane przedsięwzięcie, znajduje się na obszarze gminy Namysłów. Obszar terytorialny, na którym prowadzone będą roboty związane z realizacją przedsięwzięcia obejmuje również następujące gminy:

 1. w województwie dolnośląskim:
  1. powiat oleśnicki: Bierutów, Dziadowa Kłoda, Oleśnica, miasto Oleśnica, Syców;
  2. powiat oławski: Jelcz - Laskowice;
 2. w województwie opolskim:
  1. powiat kluczborski: Wołczyn;
  2. powiat namysłowski: Domaszowice, Świerczów, Wilków;
 3. w województwie wielkopolskim:
  1. powiat kępiński: Baranów, Bralin, Perzów, Rychtal, Trzcinica.

W związku z powyższym, informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.

Uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej można składać w terminie 21 dni od dnia doręczenia oraz ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, przy ul. Dubois 3 (budynek B, II piętro, pok. nr 16) w godzinach od 7.30 do 15.30 lub e-mail: .

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Namysłowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, przy ul. Dubois 3 (budynek B, II piętro, pok. nr 16), w czasie trwania postępowania, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-02-09
Data udostępnienia do publikacji: 2012-02-10

 

 

 

 


GK.6220.6.2012 Namysłów, 09.02.2012 r.

w/g rozdzielnika

W związku z pismem Strzelecki Energia Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa z dnia 11.01.2012 r. w sprawie zmiany wniosku z dnia 29.09.2011 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze "Oleśnica" - zmiana koncesji nr 37/2011/p", zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), przekazuję w załączeniu akta sprawy z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowym postępowaniu.

Największa część terenu na której ma być realizowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze gminy Namysłów. Obszar terytorialny, na którym prowadzone będą roboty związane z realizacją przedsięwzięcia obejmuje również następujące gminy: w województwie dolnośląskim - powiat oleśnicki: Bierutów, Dziadowa Kłoda, Oleśnica, miasto Oleśnica, Syców, powiat oławski: Jelcz - Laskowice, w województwie opolskim - powiat kluczborski: Wołczyn, powiat namysłowski: Domaszowice, Świerczów, Wilków, w województwie wielkopolskim, powiat kępiński: Baranów, Bralin, Perzów, Rychtal, Trzcinica.

W ramach przedsięwzięcia, w ciągu pięcioletniego okresu na jaki miałby zostać rozszerzona koncesja, Wnioskodawca zamierza wykonać jeden otwór pionowy do głębokości 4250 m oraz opcjonalnie 5 dodatkowych otworów, w tym:

 • jeden otwór pionowy do głębokości 4250 m;
 • dwa otwory pionowe do głębokości 4250 m z opcjonalnymi odcinkami poziomymi o długości do 1250 m;
 • dwa otwory pionowe o głębokości do 1500 m.

W wykonanych otworach Wnioskodawca przewiduje możliwość wykonania szczelinowania hydraulicznego zarówno na odcinku pionowym jak i w docinkach poziomych.

Obszar na którym będzie realizowane przedsięwzięcie obejmuje 1160,64 km2, tj. obszar całej koncesji "Oleśnica".

Planowane otwory wiertnicze będą wykonane w miejscu odpowiednio oddalonym od budynków mieszkalnych oraz ujęć wody.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 43 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Zgodnie z art. 64 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie jest wymagany dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 K.p.a. - informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.bip.namyslow.eu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w prasie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie.

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-02-09
Data udostępnienia do publikacji: 2012-02-10

 

 

 

 


GK.6220.6.2012 Namysłów, 07.03.2012 r.

Strzelecki Energia Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

W związku z pismem nr NZ.9022.4.6.2012.JW z dnia 24.02.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 27.02.2012 r.) Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dot. potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze "Oleśnica" - zmiana koncesji nr 37/2011/p", na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) wzywam Państwa do uzupełnienia karty informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie wskazania lokalizacji otworów wiertniczych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania.

Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 pkt 5 lit a) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), karta informacyjna przedsięwzięcia jest dokumentem zawierającym podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności o rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia.

Do czasu przedłożenia uzupełnienia sprawa pozostaje bez biegu, a w przypadku niedotrzymania terminu wniosek pozostanie bez rozpoznania.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-03-07
Data udostępnienia do publikacji: 2012-03-08

 

 

 

 


GK.6220.6.2012 Namysłów, dnia 14.05.2012 r.

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku  z art. 63 ust. 1 i 4, art. 64 ust. 1 pkt 1, art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ oraz § 3 ust. 1 pkt 43 lit. d) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397)

postanawiam

nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze „Oleśnica” – zmiana koncesji nr 37/2011/p i jednocześnie zobowiązuję inwestora tj.: Spółkę Strzelecki Energia Sp. z o. o., Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, w ustalonym poniżej zakresie.

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko powinien być zgodny z zakresem określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziel społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i powinien  zawierać:

 1. opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
  1. charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,
  2. główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
  3. przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;
 2. opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 3. opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 4. opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;
 5. opis analizowanych wariantów, w tym:
  1. wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
  2. wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
 6. określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;
 7. uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
  1. ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
  2. powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,
  3. dobra materialne,
  4. zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
  5. wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;
 8. opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
  1. istnienia przedsięwzięcia,
  2. wykorzystywania zasobów środowiska,
  3. emisji;
 9. opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
 10. jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
 11. wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń W zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich;
 12. przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
 13. przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 14. analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
 15. przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
 16. wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;
 17. streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;
 18. nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
 19. źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

Informacje, o których mowa w pkt 4-8, powinny uwzględniać przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.
W razie stwierdzenia możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko, informacje, o których mowa w pkt 1-16, powinny uwzględniać określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeżeli dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, do raportu powinna być załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.
Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami.

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia powinno zostać uwzględnione szczególnie:

 • oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na chronione gatunki roślin, grzybów i zwierząt zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237),
 • cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000: „Lasy Barucickie”, „Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą”, „Teklusia”, „Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą”,
 • cele i przedmiot ochrony obszaru chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie”, Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Wyspa na rzece Widawie”, użytków ekologicznych („Bagno Młynki”, „Młyńskie Stawy”, „Rozalia”, „Jasienieckie Łąki”, „Puchacz”, „Tuły”) oraz rezerwatów przyrody („Komorzno”, „Krzywiczyny”, „Rogalice”, „Barucice”, „Leśna Woda”, „Lubsza”, „Bażanty”), znajdujących się w granicach obszaru koncesyjnego lub położonych najbliżej granic tego obszaru.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji.

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy przedłożyć w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

UZASADNIENIE

W dniu 10.10.2011 r. na wniosek inwestora: Strzelecki Energia Sp. z o. o., Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej na obszarze „Oleśnica” – zmiana koncesji 37/2011/p”.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano strony o możliwości składania uwag i wniosków, podając miejsce i termin do ich wniesienia.

Największa część terenu na której ma być realizowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze gminy Namysłów. Obszar terytorialny, na którym prowadzone będą roboty związane z realizacją przedsięwzięcia obejmuje również następujące gminy: w województwie dolnośląskim – powiat oleśnicki: Bierutów, Dziadowa Kłoda, Oleśnica, miasto Oleśnica, Syców, powiat oławski: Jelcz – Laskowice, w województwie opolskim – powiat kluczborski: Wołczyn, powiat namysłowski: Domaszowice, Świerczów, Wilków, w województwie wielkopolskim, powiat kępiński: Baranów, Bralin, Perzów, Rychtal, Trzcinica.

Przedsięwzięcie miało być realizowane na jednym z trzech wytypowanych obszarów potencjalnych wierceń (jedna wiertnia) znajdującym się w województwie dolnośląskim, powiat oleśnicki w granicach gminy Bierutów w pobliżu miejscowości Wabienice (jedna potencjalna lokalizacja) lub gminy Dziadowa Kłoda, w pobliżu miejscowości Folwark (jedna potencjalna lokalizacja) lub w województwie wielkopolskim, powiat kępiński w granicach gminy Rychtal, w pobliżu miejscowości Rychtal (jedna potencjalna lokalizacja).

Otwór w zależności od swojego położenia miał nosić nazwę najbliższej miejscowości lub najbliższej, większej miejscowości koło której zostanie wykonany: Folwark (Folwark 1), Rychtal (Rychtal 1), Wabienice (Wabienice 1).

Z uwagi na fakt, że realizacja planowanego przedsięwzięcia formalnie dotyczy obszaru całej koncesji, której zasięg wykracza poza obszar jednej gminy, zgodnie z art. 75, ust. 4 Ustawy OOŚ, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami i prezydentami miast. W związku z powyższym stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest Burmistrz Namysłowa, ponieważ Gmina Namysłów posiada największy obszar koncesyjny, który wynosi 266,55 km2, co stanowi 22,59 % całego obszaru koncesyjnego.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 43 ppkt d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Działając na podstawie art. 64 ust.1 ustawy OOŚ, w dniu 10.10.2011 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o zajęcie stanowiska w przedmiotowym postępowaniu przekazując w załączeniu kata sprawy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną nr NZ/ACz-4325-1-23/11 z dnia 19.10.2011 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.10.2011 r.)  zaproponował nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Organ opiniujący po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją sprawy stwierdził, iż oddziaływanie prac wiertniczych może objąć różne komponenty środowiska jak również może wpłynąć na zdrowie i warunki życia ludzi. W związku z planowaną inwestycją istnieje ryzyko wystąpienia zagrożenia zarówno dla wód jak również zmiany struktury i skażenia gleby. Oddziaływanie przedsięwzięcia wiąże się także z emisją spalin i pyłów do powietrza. Ponadto w ramach przedmiotowej inwestycji nastąpi emisja hałasu, a jego głównym źródłem będą urządzenia i maszyny technologiczne pracujące na terenie wiertnie.

Postanowieniem nr R-PIZP.6720.5.2011 z dnia 24.10.2011 r. (data wpływu do tut. Urzędu 27.10.2011 r.) Wójt Gminy Dziadowa Kłoda postanowił nie wnosić uwag do prowadzonego postępowania. Po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy uznał, że nie ma przeciwwskazań do wydania pozytywnej opinii. Również Wójt Gminy Baranów postanowieniem nr GP.65.01.2011.KS z dnia 24.10.2011 r. (data wpływu do tut. Urzędu 31.10.2011 r.) postanowił zaopiniować pozytywnie realizację przedsięwzięcia polegającego na „poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze Oleśnica”.

W dniu 01.11.2011 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4241.360.2011.WL wezwała inwestora o podanie informacji czy przedsięwzięcie będzie realizowane w części na terenach zamkniętych, informując jednocześnie o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 64 ust. 4 ustawy OOŚ. Strzelecki Energia Sp. z o. o. w piśmie z dnia 04.11.2011 r. poinformowała, iż w ramach przedsięwzięcia nie planuje realizacji prac na terenach zamkniętych.

Ponadto pismem z dnia 27.10.2011 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu wystąpiła do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z prośbą o zajęcie stanowiska w zakresie: poprawności określonego we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach terenu realizacji przedsięwzięcia obejmującego obszar całej koncesji na poszukiwanie złóż gazu ziemnego, w związku z określonym we wniosku przedmiotem planowanego przedsięwzięcia tj. wykonaniem tylko jednego otworu wiertniczego o głębokości większej niż 1000 m na obszarze tej koncesji oraz wskazanie organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z uwagi na powyższe, pismami z dnia 24.11.2011 r. oraz 15.12.2011 r. nr WOOŚ.4241.360.2011.WL, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu przedłużyła termin rozpatrzenia wniosku w terminie odpowiednio do 15.12.2011 r. oraz 15.01.2011 r.

W związku z uzyskaniem przez inwestora w Ministerstwie Środowiska potwierdzenia, iż we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej możliwe jest niewskazywanie planowanej lokalizacji odwiertów, w dniu 11.01.2012 r. firma Strzelecki Energia Sp. z o. o. Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa przedłożyła zmieniony wniosek z dnia 29 września 2011 r. o wydanie decyzji środowiskowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Zdaniem inwestora do określenia dokładnej lokalizacji odwiertów wiertniczych konieczne jest przeprowadzenie dalszych szczegółowych badań geologicznych , lokalizacje te zostaną wskazane dopiero na późniejszym etapie, w aneksie do projektu prac geologicznych.

W dniu 24.01.2012 r. i 15.02.2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem nr WOOŚ.4241.360.2011.WL poinformował tut. Urząd o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 64 ust. 4 ustawy OOŚ.

Obwieszczeniem z dnia 09.02.2012 r. poinformowano strony postępowania, że w dniu 11.01.2012 r. wpłynął zmieniony wniosek firmy Strzelecki Energia Sp. z o. o. Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn.: „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej na obszarze „Oleśnica” – zmiana koncesji 37/2011/p”. Poinformowano również o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawy oraz możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia.

W związku z powyższym w dniu 09.02.2012 r. zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z prośbą o ponowne zajęcie stanowiska w przedmiotowym postępowaniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie pismem nr NZ/ACz-0780-5/12 z dnia 15.02.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 21.02.2012 r.) ze względu na szczególną wagę, zawiłość sprawy oraz fakt, że obszar koncesyjny planowanej inwestycji wykracza poza teren powiatu namysłowskiego przekazał sprawę do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem nr NZ.9022.4.6.2012.JW z dnia 21.02.2012r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.02.2012 r.) poinformował, że przejmuje wszystkie czynności z zakresu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, związane z postępowaniem w sprawie przedsięwzięcia: „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej na obszarze „Oleśnica” – zmiana koncesji 37/2011/p”. Organ uznał za zasadne argumenty PPIS w Namysłowie i postanowił jw.

W dniu 27.02.2012 r. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem nr NZ.9022.4.6.2012.JW poinformował tut. organ, że karta informacyjna przedsięwzięcia nie zawiera podstawowych danych pozwalających na zajęcie stanowiska w sprawie – lokalizację otworów wiertniczych. Zdaniem organu opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub karty informacyjnej przedsięwzięcia wymaga określenia rodzaju, skali i usytuowania przedsięwzięcia oraz warunków użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji ( w danym przypadku jest to związane z instalacją i użytkowaniem wież wiertniczych).

W związku z powyższym tut. Organ pismem nr GK.6220.6.2012 z 07.03.2012 r. wezwał inwestora: firmę Strzelecki Energia Sp. z o. o. Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa do uzupełnienia karty informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie wskazania lokalizacji otworów wiertniczych, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

W dniu 05.03.2012 r. Burmistrz Wołczyna pismem nr TI.6620.1.2012 złożył w tut. Urzędzie wniosek o przeprowadzenie przez Burmistrza Namysłowa postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa wraz z zobowiązaniem inwestora do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W uzasadnieniu podał, że Gmina Wołczyn czyni starania w kierunku zagospodarowania zasobów wód termalnych ujętych otworem „Wołczyn VIIA”. W ramach przedsięwzięcia pn. „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej na obszarze „Oleśnica” – zmiana koncesji 37/2011/p” planowane jest wykonanie jednego otworu pionowego do głębokości 4250 m oraz opcjonalnie 5 dodatkowych otworów, w których Wnioskodawca przewiduje możliwość wykonania szczelinowania hydraulicznego zarówno na odcinku pionowym jak i w odcinkach poziomych.  Duże ilości substancji chemicznych i wody, które trzeba wtłoczyć w ziemię podczas szczelinowania hydraulicznego może powodować zanieczyszczenia złóż wód termalnych jak również wód gruntowych.

W związku z otrzymanym wezwaniem w dniu 22.03.2012r. Spółka Strzelecki Energia Sp. z o. o., poinformowała tut. Urząd, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie jest ona na obecnym etapie zobowiązana do określenia szczegółowej lokalizacji miejsc odwiertów. Ponadto wskazała, że zgodnie z art. 64 ustawy OOŚ, wydanie postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawach o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy OOŚ wydawane jest bez udziału organu o którym mowa w art. 78 ustawy OOŚ (tj. państwowego, wojewódzkiego lub powiatowego inspektora sanitarnego). Przed wydaniem postanowienia konieczne jest zasięgnięcie opinii jedynie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Opinia inspektora sanitarnego, który nie jest właściwym organem doradczym w niniejszym postępowaniu nie może być zatem brana pod uwagę przy wydawaniu określonego wyżej postanowienia, które poprzedza wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 18.04.2012 r.(data wpływu do tut Urzędu 20.04.2012 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.360.2011.WL wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin (gazu ziemnego i ropy naftowej) w obszarze „Oleśnica” – zmiana koncesji nr 37/2011/p – istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, który sporządzić należy zgodnie z art. 66 ustawy OOŚ. Organ opiniujący mając na uwadze, że w karcie informacyjnej przedsięwzięcia precyzyjnie nie wskazano lokalizacji odwiertów oraz to, że planowana inwestycja przyczyni się do powstania dużej ilości odpadów w postaci zużytej płuczki wiertniczej oraz cieczy szczelinującej, a także może spowodować zanieczyszczenie wód i ziemi oraz w przypadku lokalizacji wiertni w pobliżu zabudowy chronionej może pogorszyć klimat akustyczny na tych terenach wydał opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ustalając pełny zakres raportu zgodny z art. 66 ustawy OOŚ.

Burmistrz Namysłowa przed wydaniem niniejszego postanowienia dokonał analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ.

Uwzględnił następujące uwarunkowania:

 1. Rodzaj  i charakterystykę przedsięwzięcia:

  1. skala przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje:

   Przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie obszaru koncesyjnego „Oleśnica”. Obszar koncesyjny „Oleśnica” położony jest w południowo – zachodniej Polsce, na obszarze monokliny Przedsudeckiej, pomiędzy Oławą a Wieruszowem. Obejmuje on blok koncesyjny 308 i fragment bloku 307 oraz ma powierzchnię 1160,64 km2. Obszar koncesyjny „Oleśnica” leży na terenie województwa dolnośląskiego, opolskiego i wielkopolskiego. Lokalizacja projektowanych do wykonania otworów wiertniczych nie została jeszcze wybrana. Planowane w ramach prac rozpoznawczych przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu prac wiertniczych w ramach ustanowionego użytkowania górniczego dla obszaru objętego wnioskiem o zmianę koncesji oraz na podstawie umów z właścicielami terenów, na których przeprowadzane będą zamierzone prace.
   Pierwszy otwór wiertniczy zostanie odwiercony do głębokości 4250 m, do spągu utworów karbońskich. Dodatkowo planuje się opcjonalne wykonanie dodatkowych 5 otworów wiertniczych o głębokościach: 4250 m (trzy pionowe otwory, w tym dwa  z odcinkami poziomymi o długości 1250m każdy) i 1500 m (dwa pionowe otwory). W przypadku zaistnienia perspektyw wydobywczych przewiduje się możliwość pogłębienia każdego z otworów o 10 % w stosunku do wskazanych wyżej wartości. W razie uzyskania odpowiednich rezultatów przeprowadzony zostanie proces szczelinowania hydraulicznego zarówno na odcinkach pionowych jak i poziomych.
   Głównym celem geologicznym są formacje drobnoklastyczne utworów dolnokarbońskich zawierające potencjalnie gaz łupkowy – czarne łupki karbońskie facji kulmu oraz piaskowce karbońskie zawierające potencjalne akumulacje gazu typu „tight gas”. Proces szczelinowania hydraulicznego będzie wykonywany na głębokościach przekraczających 2500 m – począwszy od stropu piaskowców karbońskich stanowiących potencjalną skałę zbiornikową dla gazu ziemnego typu „tight – gas” i kontynuowany będzie w interwale głębokościowym do ok. 3800 m czyli do spągu czarnych łupków zawierających potencjalne akumulacje typu „shale gas”.
   Prace wiertnicze prowadzone będą na ograniczonym terenie o powierzchni ok. 0,5 – 1,5 ha, nazywanym wiertnią. Przewiduje się wiercenia obrotowe, płuczkowe o parametrach technicznych pozwalających na odwiercenie otworu do głębokości kilku tysięcy metrów. Prace związane z odwierceniem i opróbowaniem otworu podzielić można na następujące etapy:
   – roboty montażowe,
   – wiercenie,
   – zabiegi specjalne,
   – likwidacja, demontaż urządzenia,
   – testy produkcyjne.
   Technologia wiercenia wymaga m. in. zastosowania płuczki wiertniczej (zadaniem płuczki jest usuwanie zwiercin) na bazie wody z dodatkiem betonitu i/lub polimerów o parametrach pozwalających utrzymać stabilność ścian otworu w czasie wiercenia i zminimalizować możliwości uszkodzenia strefy przyotworowej. W celu uzyskania płuczki o odpowiednich właściwościach, stosowane będą substancje modyfikujące. Substancje modyfikujące będą dowożone na wiertnie sukcesywnie, w miarę potrzeb i wprowadzane do obiegu płuczkowego. Płuczka znajdować się będzie w szczelnych zbiornikach płuczkowych.
   W odwiertach wydobywczych może być konieczne wykonywanie zabiegów mających na celu zwiększenie wydajności odwiertu – tzw. szczelinowania hydraulicznego przy użyciu cieczy szczelinujących. Skład typowej cieczy służącej do hydraulicznego szczelinowania jest następujący: nośnik (woda, stanowiąca zazwyczaj ok. 90 % objętości cieczy), substancja zmniejszająca tarcie i ułatwiająca odprowadzanie materiału skalnego, biocydy, inhibitor kamienia, środek zapobiegający pęcznieniu iłów, środek zmniejszający napięcie powierzchniowe, propant – środek do podsadzki (głównie piasek o odpowiednio dobranej granulacji i wytrzymałości mechanicznej, stosuje się również materiały ceramiczne lub ziarna kwarcu powlekane żywicą).
    
  2. powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie: na podstawie posiadanej dokumentacji nie można wykluczyć braku skumulowanego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia. Z posiadanych informacji wynika, że postępowanie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko prowadzone jest dla innych obszarów koncesyjnych położonych w granicach woj. opolskiego.
    
  3. wykorzystywanie zasobów naturalnych: podczas każdego zabiegu szczelinowania hydraulicznego wykonanego w czasie projektowanych prac planuje się wykorzystanie ok. 2900 m3 wody i 127 Mg piasku.
    
  4. emisję i występowanie innych uciążliwości:
   Eksploatacja wiertni może w sposób znaczący oddziaływać na wody podziemne i powierzchniowe oraz ziemię ze względu na:
   – wykonywane prace ziemne - oddziaływanie prac wiertniczych na powierzchnię ziemi ogranicza się do terenu zajętego pod obiekty wiertni i wokół wiertni oraz drogi dojazdowe. Prace ziemne związane z niwelacją terenu pod teren wiertni spowodują czasową zmianę charakteru użytkowania terenu. Masy ziemne powstające na skutek prowadzenia prac ziemnych wykorzystane zostaną do ukształtowania terenu inwestycyjnego – głównie niwelacji. Usunięta warstwa humusu zostanie spryzmowana a po zakończeniu prac ponownie rozplantowana na powierzchni dotychczas zajmowanej przez wiertnię.
   – pobór wód na potrzeby technologiczne – woda na potrzeby wiertni pochodzić będzie z własnego ujęcia wód podziemnych lub z lokalnej sieci wodociągowej.
   W związku z tym, iż płuczka wiertnicza oraz płyn do szczelinowania hydraulicznego będą powstawały na bazie wody, w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy precyzyjnie wskazać sposób pozyskania wody do tych celów.
   – użytkowanie płuczki wiertniczej i cieczy szczelinującej – o oddziaływaniu prac wiertniczych na wody podziemne i ziemię decyduje skład chemiczny płuczki i cieczy szczelinującej, parametry fizyko – chemiczne odpadów wiertniczych, a także sposób ich magazynowania i zagospodarowania. Elementami stosowanymi podczas prowadzenia prac wiertniczych dla zapewnienia ochrony wód podziemnych jest zarurowanie otworu oraz cementowanie rur okładzinowych.
   – wytwarzane odpady – w wyniku realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie odpadów: płuczki w ilości ok. 1500-1800 Mg oraz cieczy po zabiegach hydraulicznego szczelinowania w ilości ok. 1800-2300 m3. Zakłada się, że odpady te będą gromadzone w stalowych zbiornikach. Mając na uwadze ilość oraz skład tych odpadów w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy szczegółowo przedstawić sposób gospodarowania oraz odzysku lub unieszkodliwiania płuczki i cieczy szczelinujących. Odpady usuwane będą z terenu prowadzonych prac przez wyspecjalizowane firmy posiadające wymagane zezwolenia na wykonywanie tego rodzaju działalności. Materiał skalny uzyskany w wyniku rdzeniowania interwałów złożowych zostanie zabezpieczony i przetransportowany z miejsca prac wiertniczych w celu poddania go dalszym analizom.
   – użytkowanie silników spalinowych i agregatów prądotwórczych – realizacja przedsięwzięcia będzie wymagała utrzymania w ruchu silników spalinowych i agregatów prądotwórczych na wiertni w związku z czym w celu ochrony środowiska gruntowo – wodnego zostanie zorganizowany punkt paliwowy oraz magazyn smarów i olejów silnikowych.
   – powstających ścieków bytowych – ścieki bytowe wytwarzane w obrębie wiertni gromadzone będą w szczelnych bezodpływowych zbiornikach i sukcesywnie odbierane przez uprawnionych odbiorców na podstawie zawartej umowie.

   Obszar koncesji swoim zasięgiem obejmuje fragmenty czterech głównych zbiorników wód podziemnych GZWP o charakterze porowym. Lokalizacja otworów wiertniczych planowana jest w bezpiecznej odległości od Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy przeanalizować ryzyko zanieczyszczenia wód podziemnych ze względu na wykonywany zabieg hydraulicznego szczelinowania w projektowanym interwale głębokościowym. 
   W wyniku prac wiertniczych oraz innych operacji technicznych na terenie wiertni nastąpi emisja hałasu i wibracji. Źródłem emisji będą podzespoły mechaniczne, silniki agregatów prądotwórczych, silniki pomp płuczkowych, urządzenia systemu płuczkowego i operacje techniczne. Źródłami ruchomymi będą głównie poruszające się pojazdy (hałas komunikacyjny). Emisja hałasu będzie występować zarówno na etapie prowadzonych prac przygotowawczych – montaż wiertni, jak i na etapie wierceń (hałas ciągły). Wiertnia zlokalizowana będzie w bezpiecznej odległości od terenów chronionych akustycznie na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia czerwca 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu związanych z funkcjonowaniem wiertni, Wnioskodawca planuje podjęcie działań ograniczających ponadnormatywną emisję hałasu (np. ekranowanie głównych źródeł hałasu).
    
  5. ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii: realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpienia poważnej awarii.
    
 2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego-uwzględniające:

  Z treści karty informacyjnej nie wynika w jakiej odległości od obszarów chronionych planowane są odwierty. Na podstawie posiadanych danych nie jest możliwe stwierdzenie czy przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na:
  – obszarach wodno - błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
  – obszarach górskich lub leśnych,
  – obszary objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych,
  – obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
  – obszarach przylegających do jezior,
  – obszarach, na których standardy jakości zostały przekroczone.

  Na podstawie posiadanej dokumentacji nie można wykluczyć, że na terenie oraz w sąsiedztwie terenu inwestycji nie będą występować chronione i rzadkie gatunki roślin i grzybów. Obszar koncesyjny zlokalizowany jest częściowo w granicach obszarów o wyróżniających się walorach faunistycznych. Najbliższymi od terenu objętego koncesją obszarami Natura 2000 są: „Lasy Barucickie” (blisko sąsiedztwa), „Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą”, „Teklusia”, „Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą”. W granicach obszaru koncesyjnego i w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się następujące formy ochrony przyrody:
  – obszar chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie”,
  – zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Wyspa na rzece Widawie”,
  – użytki ekologiczne („Bagno Młynki”, „Młyńskie Stawy” (bezpośrednie sąsiedztwo),
  – Stobrawski Park Krajobrazowy.

  Pozostałe, najbliżej w stosunku do obszaru koncesyjnego zlokalizowane formy ochrony przyrody to:
  – rezerwat przyrody („Komorzno”, „Krzywiczyny”, „Rogalice”, „Barucice”, „Leśna Woda”, „Lubsza”, „Bażanty”),
  – użytki ekologiczne („Rozalia”, „Jasienieckie Łąki”, „Puchacz”, „Tuły”).

  Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie w części na obszarach o wysokich i szczególnie wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu.
   
 3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań, w/w punktach, wynikające z:
  1. zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą   przedsięwzięcie może oddziaływać: Inwestycja nie spowoduje zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności.
  2. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
  3. wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:  w wyniku prac wiertniczych oraz innych operacji technicznych na terenie wiertni nastąpi emisja hałasu i wibracji. Źródłem emisji będą podzespoły mechaniczne, silniki agregatów prądotwórczych, silniki pomp płuczkowych, urządzenia systemu płuczkowego i operacje techniczne. Źródłami ruchomymi będą głównie poruszające się pojazdy (hałas komunikacyjny).
  4. prawdopodobieństwo oddziaływania: Emisja hałasu będzie występować zarówno na etapie prowadzonych prac przygotowawczych – montaż wiertni, jak i na etapie wierceń (hałas ciągły).
  5. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: emisja hałasu będzie występować zarówno na etapie prowadzonych prac przygotowawczych – montaż wiertni, jak i na etapie wierceń (hałas ciągły). Wiertnia zlokalizowana będzie w bezpiecznej odległości od terenów chronionych akustycznie na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia czerwca 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu związanych z funkcjonowaniem wiertni, Wnioskodawca planuje podjęcie działań ograniczających ponadnormatywną emisję hałasu (np. ekranowanie głównych źródeł hałasu).

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria i uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu, a zwłaszcza rodzaj i skalę przedsięwzięcia, wielkość terenu objętego planowaną inwestycją, możliwość występowania uciążliwości i emisji na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji, a także uwzględniając opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, po szczegółowej analizie przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, Burmistrz Namysłowa postanowił nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i jednocześnie określił zakres raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.

Informacja o niniejszym postanowieniu zostaje zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w publicznie dostępnym wykazie danych, w miejscu prowadzenia inwestycji (na tablicach ogłoszeń poszczególnych Urzędów) oraz w prasie o odpowiednim do rodzaju dokumentu zasięgu.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

 

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-05-14
Data udostępnienia do publikacji: 2012-05-18

 

 

 

 


GK.6220.6.2012 Namysłów, dnia 14.05.2012 r.

OBWIESZCZENIE

o wydanym postanowieniu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Zgodnie z art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 29, 30, 33 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 14.05.2012 r. zostało wydane postanowienie nr GK.6220.6.2012 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a tym samym o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze „Oleśnica” – zmiana koncesji nr 37/2011/p.

Ustalono zakres raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

Zgodnie z  § 3 ust. 1 pkt 43 ppkt d) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Największa część terenu na której ma być realizowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze gminy Namysłów. Obszar terytorialny, na którym prowadzone będą roboty związane z realizacją przedsięwzięcia obejmuje również następujące gminy: w województwie dolnośląskim – powiat oleśnicki: Bierutów, Dziadowa Kłoda, Oleśnica, miasto Oleśnica, Syców, powiat oławski: Jelcz – Laskowice, w województwie opolskim – powiat kluczborski: Wołczyn, powiat namysłowski: Domaszowice, Świerczów, Wilków, w województwie wielkopolskim, powiat kępiński: Baranów, Bralin, Perzów, Rychtal, Trzcinica.

Zgodnie z art. 75, ust. 4 Ustawy OOŚ, w przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje Wójt Gminy, na obszarze której znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami i prezydentami miast.

Jednocześnie zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (dostępna w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie - Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, budynek B, pok. Nr 16 w godzinach urzędowania i pod nr tel. 077 419-03-45), składania uwag i wniosków w formie pisemnej elektronicznej i ustnej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia oraz ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Namysłowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-05-14
Data udostępnienia do publikacji: 2012-05-18

 

 

 

 


GK.6220.6.2012 Namysłów, dn. 21.05.2012 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.05.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.05.2012 r.), Prezesa Zarządu Fundacji Czysta Energia, ul. Piękna 15, 00-549 Warszawa

postanawiam

dopuścić Fundację Czysta Energia, ul. Piękna 15, 00-549 Warszawa do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze "Oleśnica" - zmiana koncesji nr 37/2011/p.

UZASADNIENIE

W dniu 11.05.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.05.2012 r.) Pan Michał Tarka Prezes Zarządu Fundacji Czysta Energia z siedzibą przy ul. Pięknej 15, 00-549 Warszawa, powołując się na cele statutowe Fundacji oraz interes społeczny, wystąpił z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze "Oleśnica" - zmiana koncesji nr 37/2011/p.

Złożony wniosek spełnia wszystkie kryteria formalne zgłoszenia uczestnictwa organizacji ekologicznych na prawach strony w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-05-21
Data udostępnienia do publikacji: 2012-05-22

 

 

 

 


GK.6220.6.2012 Namysłów, 21.05.2012 r.

w/g rozdzielnika

Burmistrz Namysłowa uprzejmie informuje, że prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze "Oleśnica" - zmiana koncesji nr 37/2011/p", inwestor: Strzelecki Energia Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa.

W dniu 09.02.2012 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o zajęcie stanowiska w przedmiotowym postępowaniu. RDOŚ w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.360.2011.WL z dnia 18.04.2012 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na "poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin (gazu ziemnego i ropy naftowej) w obszarze "Oleśnica" - zmiana koncesji nr 37/2011/p - istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, który sporządzić należy zgodnie z art. 66 ustawy OOŚ.

Największa część terenu na której ma być realizowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze gminy Namysłów. Obszar terytorialny, na którym prowadzone będą roboty związane z realizacją przedsięwzięcia obejmuje również następujące gminy: w województwie dolnośląskim - powiat oleśnicki: Bierutów, Dziadowa Kłoda, Oleśnica, miasto Oleśnica, Syców, powiat oławski: Jelcz - Laskowice, w województwie opolskim - powiat kluczborski: Wołczyn, powiat namysłowski: Domaszowice, Świerczów, Wilków, w województwie wielkopolskim, powiat kępiński: Baranów, Bralin, Perzów, Rychtal, Trzcinica.

Ponieważ przedmiotowe przedsięwzięcie swoim obszarem wykracza poza obszar jednego województwa, ponadto wnioskodawca we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej nie wskazał planowanej lokalizacji odwiertów, ponieważ jego zdaniem do określenia dokładnej lokalizacji odwiertów wiertniczych konieczne jest przeprowadzenie dalszych szczegółowych badań geologicznych, lokalizacje te zostaną wskazane dopiero na późniejszym etapie, w aneksie do projektu prac geologicznych, zwracam się do Państwa z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowym postępowaniu.

W ramach przedsięwzięcia, w ciągu pięcioletniego okresu na jaki miałby zostać rozszerzona koncesja, Wnioskodawca zamierza wykonać jeden otwór pionowy do głębokości 4250 m oraz opcjonalnie 5 dodatkowych otworów, w tym:

 • jeden otwór pionowy do głębokości 4250 m;
 • dwa otwory pionowe do głębokości 4250 m z opcjonalnymi odcinkami poziomymi o długości do 1250 m;
 • dwa otwory pionowe o głębokości do 1500 m.

W wykonanych otworach Wnioskodawca przewiduje możliwość wykonania szczelinowania hydraulicznego zarówno na odcinku pionowym jak i w docinkach poziomych.

Obszar na którym będzie realizowane przedsięwzięcie obejmuje 1160,64 km2, tj. obszar całej koncesji "Oleśnica".

Planowane otwory wiertnicze będą wykonane w miejscu odpowiednio oddalonym od budynków mieszkalnych oraz ujęć wody.

Zgodnie z art. 64 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie jest wymagany dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 43 ppkt d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 K.p.a. - informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.bip.namyslow.eu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w prasie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-05-21
Data udostępnienia do publikacji: 2012-05-22

 

 

 

 


GK.6220.6.2012 Namysłów, dn. 25.06.2012 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.05.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 01.06.2012 r.), Prezesa Stowarzyszenia Ekologicznego EKO - UNIA, ul. Białoskórnicza 26, 50-134 Wrocław

postanawiam

dopuścić Stowarzyszenie Ekologiczne EKO - UNIA, ul. Białoskórnicza 26, 50-134 Wrocław

do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze "Oleśnica" - zmiana koncesji nr 37/2011/p.

UZASADNIENIE

W dniu 28.05.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 01.06.2012 r.) Pan Radosław Gawlik Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO - UNIA, ul. Białoskórnicza 26, 50-134 Wrocław, powołując się na cele statutowe Stowarzyszenia oraz interes społeczny, wystąpił z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  "Poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze "Oleśnica" - zmiana koncesji nr 37/2011/p.

Złożony wniosek spełnia wszystkie kryteria formalne zgłoszenia uczestnictwa organizacji ekologicznych na prawach strony w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Z up. Burmistrza
Andrzej Galla

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-06-25
Data udostępnienia do publikacji: 2012-07-03

 

 

 

 


GK.6220.6.2012 Namysłów, dn. 26.06.2012 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i art. 101 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) i art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) w związku z postanowieniem Burmistrza Namysłowa nr GK.6220.6.2012 z dnia 14.05.2012 r. nakładającym na Spółkę Strzelecki Energia Sp. z o. o., Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze "Oleśnica" - zmiana koncesji nr 37/2011/p

postanawiam

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

UZASADNIENIE

W dniu 10.10.2011 r. na wniosek inwestora: Strzelecki Energia Sp. z o. o., Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej na obszarze "Oleśnica" - zmiana koncesji 37/2011/p".

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano strony o możliwości składania uwag i wniosków, podając miejsce i termin do ich wniesienia.

Największa część terenu na której ma być realizowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze gminy Namysłów. Obszar terytorialny, na którym prowadzone będą roboty związane z realizacją przedsięwzięcia obejmuje również następujące gminy: w województwie dolnośląskim - powiat oleśnicki: Bierutów, Dziadowa Kłoda, Oleśnica, miasto Oleśnica, Syców, powiat oławski: Jelcz - Laskowice, w województwie opolskim - powiat kluczborski: Wołczyn, powiat namysłowski: Domaszowice, Świerczów, Wilków, w województwie wielkopolskim, powiat kępiński: Baranów, Bralin, Perzów, Rychtal, Trzcinica.

Z uwagi na fakt, że realizacja planowanego przedsięwzięcia formalnie dotyczy obszaru całej koncesji, której zasięg wykracza poza obszar jednej gminy, zgodnie z art. 75, ust. 4 Ustawy OOŚ, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami i prezydentami miast. W związku z powyższym stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest Burmistrz Namysłowa, ponieważ Gmina Namysłów posiada największy obszar koncesyjny, który wynosi 266,55 km2, co stanowi 22,59 % całego obszaru koncesyjnego.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 43 ppkt d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Działając na podstawie art. 64 ust.1 ustawy OOŚ, w dniu 10.10.2011 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o zajęcie stanowiska w przedmiotowym postępowaniu przekazując w załączeniu akta sprawy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/ACz-4325-1-23/11 z dnia 19.10.2011 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.10.2011 r.) zaproponował nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Organ opiniujący po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją sprawy stwierdził, iż oddziaływanie prac wiertniczych może objąć różne komponenty środowiska jak również może wpłynąć na zdrowie i warunki życia ludzi. W związku z planowaną inwestycją istnieje ryzyko wystąpienia zagrożenia zarówno dla wód jak również zmiany struktury i skażenia gleby. Oddziaływanie przedsięwzięcia wiąże się także z emisją spalin i pyłów do powietrza. Ponadto w ramach przedmiotowej inwestycji nastąpi emisja hałasu, a jego głównym źródłem będą urządzenia i maszyny technologiczne pracujące na terenie wiertnie.

Postanowieniem nr R-PIZP.6720.5.2011 z dnia 24.10.2011 r. (data wpływu do tut. Urzędu 27.10.2011 r.) Wójt Gminy Dziadowa Kłoda postanowił nie wnosić uwag do prowadzonego postępowania. Po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy uznał, że nie ma przeciwwskazań do wydania pozytywnej opinii. Również Wójt Gminy Baranów postanowieniem nr GP.65.01.2011.KS z dnia 24.10.2011 r. (data wpływu do tut. Urzędu 31.10.2011 r.) postanowił zaopiniować pozytywnie realizację przedsięwzięcia polegającego na "poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze Oleśnica".

W dniu 01.11.2011 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4241.360.2011.WL wezwała inwestora o podanie informacji czy przedsięwzięcie będzie realizowane w części na terenach zamkniętych, informując jednocześnie o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 64 ust. 4 ustawy OOŚ. Strzelecki Energia Sp. z o. o. w piśmie z dnia 04.11.2011 r. poinformowała, iż w ramach przedsięwzięcia nie planuje realizacji prac na terenach zamkniętych.

Ponadto pismem z dnia 27.10.2011 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu wystąpiła do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z prośbą o zajęcie stanowiska w zakresie: poprawności określonego we wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach terenu realizacji przedsięwzięcia obejmującego obszar całej koncesji na poszukiwanie złóż gazu ziemnego, w związku z określonym we wniosku przedmiotem planowanego przedsięwzięcia tj. wykonaniem tylko jednego otworu wiertniczego o głębokości większej niż 1000 m na obszarze tej koncesji oraz wskazanie organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z uwagi na powyższe, pismami z dnia 24.11.2011 r. oraz 15.12.2011 r. nr WOOŚ.4241.360.2011.WL, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu przedłużyła termin rozpatrzenia wniosku w terminie odpowiednio do 15.12.2011 r. oraz 15.01.2012 r.

W związku z uzyskaniem przez inwestora w Ministerstwie Środowiska potwierdzenia, iż we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej możliwe jest niewskazywanie planowanej lokalizacji odwiertów, w dniu 11.01.2012 r. firma Strzelecki Energia Sp. z o. o. Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa przedłożyła zmieniony wniosek z dnia 29 września 2011 r. o wydanie decyzji środowiskowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Zdaniem inwestora do określenia dokładnej lokalizacji odwiertów wiertniczych konieczne jest przeprowadzenie dalszych szczegółowych badań geologicznych, lokalizacje te zostaną wskazane dopiero na późniejszym etapie, w aneksie do projektu prac geologicznych.

W dniu 24.01.2012 r. i 15.02.2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem nr WOOŚ.4241.360.2011.WL poinformował tut. Urząd o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 64 ust. 4 ustawy OOŚ.

Obwieszczeniem z dnia 09.02.2012 r. poinformowano strony postępowania, że w dniu 11.01.2012 r. wpłynął zmieniony wniosek firmy Strzelecki Energia Sp. z o. o. Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn.: "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej na obszarze "Oleśnica" - zmiana koncesji 37/2011/p". Poinformowano również o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawy oraz możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia.

W związku z powyższym w dniu 09.02.2012 r. zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z prośbą o ponowne zajęcie stanowiska w przedmiotowym postępowaniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie pismem nr NZ/ACz-0780-5/12 z dnia 15.02.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 21.02.2012 r.) ze względu na szczególną wagę, zawiłość sprawy oraz fakt, że obszar koncesyjny planowanej inwestycji wykracza poza teren powiatu namysłowskiego przekazał sprawę do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem nr NZ.9022.4.6.2012.JW z dnia 21.02.2012r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.02.2012 r.) poinformował, że przejmuje wszystkie czynności z zakresu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, związane z postępowaniem w sprawie przedsięwzięcia: "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej na obszarze "Oleśnica" - zmiana koncesji 37/2011/p". Organ uznał za zasadne argumenty PPIS w Namysłowie i postanowił jw.

W dniu 27.02.2012 r. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem nr NZ.9022.4.6.2012.JW poinformował tut. organ, że karta informacyjna przedsięwzięcia nie zawiera podstawowych danych pozwalających na zajęcie stanowiska w sprawie - lokalizację otworów wiertniczych. Zdaniem organu opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub karty informacyjnej przedsięwzięcia wymaga określenia rodzaju, skali i usytuowania przedsięwzięcia oraz warunków użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji ( w danym przypadku jest to związane z instalacją i użytkowaniem wież wiertniczych).

W związku z powyższym tut. Organ pismem nr GK.6220.6.2012 z 07.03.2012 r. wezwał inwestora: firmę Strzelecki Energia Sp. z o. o. Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa do uzupełnienia karty informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie wskazania lokalizacji otworów wiertniczych, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

W dniu 05.03.2012 r. Burmistrz Wołczyna pismem nr TI.6620.1.2012 złożył w tut. Urzędzie wniosek o przeprowadzenie przez Burmistrza Namysłowa postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa wraz z zobowiązaniem inwestora do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W uzasadnieniu podał, że Gmina Wołczyn czyni starania w kierunku zagospodarowania zasobów wód termalnych ujętych otworem "Wołczyn VIIA". W ramach przedsięwzięcia pn. "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej na obszarze "Oleśnica" - zmiana koncesji 37/2011/p" planowane jest wykonanie jednego otworu pionowego do głębokości 4250 m oraz opcjonalnie 5 dodatkowych otworów, w których Wnioskodawca przewiduje możliwość wykonania szczelinowania hydraulicznego zarówno na odcinku pionowym jak i w odcinkach poziomych. Duże ilości substancji chemicznych i wody, które trzeba wtłoczyć w ziemię podczas szczelinowania hydraulicznego może powodować zanieczyszczenia złóż wód termalnych jak również wód gruntowych.

W związku z otrzymanym wezwaniem w dniu 22.03.2012r. Spółka Strzelecki Energia Sp. z o. o., poinformowała tut. Urząd, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie jest ona na obecnym etapie zobowiązana do określenia szczegółowej lokalizacji miejsc odwiertów. Ponadto wskazała, że zgodnie z art. 64 ustawy OOŚ, wydanie postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawach o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy OOŚ wydawane jest bez udziału organu o którym mowa w art. 78 ustawy OOŚ (tj. państwowego, wojewódzkiego lub powiatowego inspektora sanitarnego). Przed wydaniem postanowienia konieczne jest zasięgnięcie opinii jedynie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Opinia inspektora sanitarnego, który nie jest właściwym organem doradczym w niniejszym postępowaniu nie może być zatem brana pod uwagę przy wydawaniu określonego wyżej postanowienia, które poprzedza wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 18.04.2012 r.(data wpływu do tut Urzędu 20.04.2012 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.360.2011.WL wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na "poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin (gazu ziemnego i ropy naftowej) w obszarze "Oleśnica" - zmiana koncesji nr 37/2011/p - istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, który porządzić należy zgodnie z art. 66 ustawy OOŚ. Organ opiniujący mając na uwadze, że w karcie informacyjnej przedsięwzięcia precyzyjnie nie wskazano lokalizacji odwiertów oraz to, że planowana inwestycja przyczyni się do powstania dużej ilości odpadów w postaci zużytej płuczki wiertniczej oraz cieczy szczelinującej, a także może spowodować zanieczyszczenie wód i ziemi oraz w przypadku lokalizacji wiertni w pobliżu zabudowy chronionej może pogorszyć klimat akustyczny na tych terenach wydał opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ustalając pełny zakres raportu zgodny z art. 66 ustawy OOŚ.

Biorąc powyższe pod uwagę, Burmistrz Namysłowa postanowieniem nr  GK.6220.6.2012 z dnia 14.05.2012 r. nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, który powinien być zgodny z zakresem określonym w art. 66 ust. 1 ustawy OOŚ.

Na postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia żadna ze stron nie złożyła zażalenia, dlatego stało się prawomocne.

Ponadto pismami z dnia 15.05.2012 r. oraz 01.06.2012 r. dwie organizacje ekologiczne: Fundacja Czysta Energia z Warszawy oraz Stowarzyszenie Ekologiczne EKO UNIA z Wrocławia zwróciły się o dopuszczenie ich do udziału w przedmiotowym postępowaniu na prawach strony. Burmistrz Namysłowa postanowieniem nr GK.6220.6.2012 z 21.05.2012 r. oraz postanowieniem nr GK.6220.6.2012 z 26.06.2012 r. postanowił dopuścić obydwie organizacje do udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Jednocześnie tut. organ z uwagi na to, iż przedmiotowe przedsięwzięcie swoim obszarem wykracza poza obszar jednego województwa, ponadto wnioskodawca we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej nie wskazał planowanej lokalizacji odwiertów, ponieważ jego zdaniem do określenia dokładnej lokalizacji odwiertów wiertniczych konieczne jest przeprowadzenie dalszych szczegółowych badań geologicznych, lokalizacje te zostaną wskazane dopiero na późniejszym etapie, w aneksie do projektu prac geologicznych, w dniu 21.05.2012 r. pismem nr GK.6220.6.2012 zwrócił się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu o zajęcie stanowiska w przedmiotowym postępowaniu.

Działając zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227, z późn. zm.) organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego kolegium Odwoławczego w opolu za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Z up. Burmistrza
Andrzej Galla

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-06-26
Data udostępnienia do publikacji: 2012-07-03

 

 

 

 


GK.6220.6.2012 Namysłów, dn. 26.06.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 63 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 26.06.2012 r. zostało wydane postanowienie nr GK.6220.6.2012 zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej na obszarze "Oleśnica" - zmiana koncesji 37/2011/p" do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Informuje się o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/, budynek B, pok. Nr 16 w godzinach urzędowania i pod nr tel. 077 419-03-45.

Z up. Burmistrza
Andrzej Galla

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-06-26
Data udostępnienia do publikacji: 2012-07-03

 

 

 

 


GK.6220.6.2012 Namysłów, 28.06.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) Burmistrz Namysłowa zawiadamia, że w dniu 06.06.2012 r. wpłynął zmieniony wniosek firmy Strzelecki Energia Sp. z o. o., Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

"Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze "Oleśnica" - zmiana koncesji nr 37/2011/p

Zmiana dotyczy zwiększenia maksymalnej głębokości części otworów, które Wnioskodawca zamierza wykonać w ramach przedsięwzięcia do 6000 m.

W rezultacie Wnioskodawca zamierza wykonać:

 • jeden obowiązkowy otwór pionowy do maksymalnej głębokości 6000 m;
 • jeden opcjonalny otwór pionowy do maksymalnej głębokości 6000m;
 • dwa opcjonalne otwory pionowe do głębokości maksymalnej 6000 m z opcjonalnymi odcinkami poziomymi o długości do 1250 m każdy;
 • dwa opcjonalne otwory pionowe do głębokości maksymalnej 1500 m.

Lokalizacja wskazanych wyżej otworów zostanie ustalona po dokonaniu dalszej analizy zebranych danych geologicznych.

W pozostałym zakresie wniosek Spółki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wraz z karta informacyjna przedsięwzięcia  pozostaje bez zmian.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, którego obowiązek sporządzenia nałożył na spółkę Burmistrz Namysłowa postanowieniem nr GK.6220.6.2012 z  14.05.2012 r.

W związku z powyższym, informuję wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zmianą wniosku, kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.

Uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej można składać w terminie 21 dni od dnia doręczenia oraz ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, przy ul. Dubois 3 (budynek B, II piętro, pok. nr 16) w godzinach od 7.30 do 15.30 lub e-mail: .

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Namysłowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Strony postępowania oraz wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, przy ul. Dubois 3 (budynek B, II piętro, pok. nr 16), w czasie trwania postępowania, w godzinach od 7.30 do 15.30.

W załączeniu pismo Strzelecki Energia Sp. z o. o., Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa o zmianę wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z up. Burmistrza
Andrzej Galla

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-06-28
Data udostępnienia do publikacji: 2012-07-03

 

 

 

 


GK.6220.6.2012 Namysłów, dn. 12.07.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

zawiadamiam

że w dniu 25.06.2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał  postanowienie nr WOO-II.4240.330.2012.AK oraz w dniu 02.07.2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał postanowienie nr WOOŚ.4240.352.2012.MC.3 wyrażające opinie, że dla przedsięwzięcia pn.: "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze "Oleśnica" - zmiana koncesji nr 37/2011/p istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ustalono zakres raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

Największa część terenu na której ma być realizowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze gminy Namysłów. Obszar terytorialny, na którym prowadzone będą roboty związane z realizacją przedsięwzięcia obejmuje również następujące gminy: w województwie dolnośląskim - powiat oleśnicki: Bierutów, Dziadowa Kłoda, Oleśnica, miasto Oleśnica, Syców, powiat oławski: Jelcz - Laskowice, w województwie opolskim - powiat kluczborski: Wołczyn, powiat namysłowski: Domaszowice, Świerczów, Wilków, w województwie wielkopolskim, powiat kępiński: Baranów, Bralin, Perzów, Rychtal, Trzcinica.

Jednocześnie zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z postanowieniami Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska (dostępna w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie - Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, budynek B, pok. Nr 16 w godzinach urzędowania i pod nr tel. 077 419-03-45), składania uwag i wniosków w formie pisemnej elektronicznej i ustnej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia oraz ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Namysłowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-07-12
Data udostępnienia do publikacji: 2012-07-16

 

 

 

 


GK.6220.6.2012 Namysłów, dn. 19.12.2012 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

postanawiam

podjąć zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze „Oleśnica” – zmiana koncesji nr 37/2011/p, w związku ze złożonym raportem o oddziaływaniu na środowisko.

Uzasadnienie

W dniu 10.10.2011 r. na wniosek inwestora: Strzelecki Energia Sp. z o. o., Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej na obszarze „Oleśnica” – zmiana koncesji 37/2011/p”.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano strony o możliwości składania uwag i wniosków, podając miejsce i termin do ich wniesienia.

Największa część terenu na której ma być realizowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze gminy Namysłów. Obszar terytorialny, na którym prowadzone będą roboty związane z realizacją przedsięwzięcia obejmuje również następujące gminy: w województwie dolnośląskim – powiat oleśnicki: Bierutów, Dziadowa Kłoda, Oleśnica, miasto Oleśnica, Syców, powiat oławski: Jelcz – Laskowice, w województwie opolskim – powiat kluczborski: Wołczyn, powiat namysłowski: Domaszowice, Świerczów, Wilków, w województwie wielkopolskim, powiat kępiński: Baranów, Bralin, Perzów, Rychtal, Trzcinica. 

Z uwagi na fakt, że realizacja planowanego przedsięwzięcia formalnie dotyczy obszaru całej koncesji, której zasięg wykracza poza obszar jednej gminy, zgodnie z art. 75, ust. 4 Ustawy OOŚ, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami i prezydentami miast. W związku z powyższym stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest Burmistrz Namysłowa, ponieważ Gmina Namysłów posiada największy obszar koncesyjny, który wynosi 266,55 km2, co stanowi 22,59 % całego obszaru koncesyjnego.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 43 ppkt d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Działając na podstawie art. 64 ust.1 ustawy OOŚ, w dniu 10.10.2011 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o zajęcie stanowiska w przedmiotowym postępowaniu przekazując w załączeniu akta sprawy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/ACz-4325-1-23/11 z dnia 19.10.2011 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.10.2011 r.) zaproponował nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Organ opiniujący po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją sprawy stwierdził, iż oddziaływanie prac wiertniczych może objąć różne komponenty środowiska jak również może wpłynąć na zdrowie i warunki życia ludzi.

W związku z planowaną inwestycją istnieje ryzyko wystąpienia zagrożenia zarówno dla wód jak również zmiany struktury i skażenia gleby. Oddziaływanie przedsięwzięcia wiąże się także z emisją spalin i pyłów do powietrza. Ponadto w ramach przedmiotowej inwestycji nastąpi emisja hałasu, a jego głównym źródłem będą urządzenia i maszyny technologiczne pracujące na terenie wiertnie. 

Postanowieniem nr R-PIZP.6720.5.2011 z dnia 24.10.2011 r. (data wpływu do tut. Urzędu 27.10.2011 r.) Wójt Gminy Dziadowa Kłoda postanowił nie wnosić uwag do prowadzonego postępowania. Po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy uznał, że nie ma przeciwwskazań do wydania pozytywnej opinii. Również Wójt Gminy Baranów postanowieniem nr GP.65.01.2011.KS z dnia 24.10.2011 r. (data wpływu do tut. Urzędu 31.10.2011 r.) postanowił zaopiniować pozytywnie realizację przedsięwzięcia polegającego na „poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze Oleśnica”.

W dniu 01.11.2011 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4241.360.2011.WL wezwała inwestora o podanie informacji czy przedsięwzięcie będzie realizowane w części na terenach zamkniętych, informując jednocześnie o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 64 ust. 4 ustawy OOŚ. Strzelecki Energia Sp. z o. o. w piśmie z dnia 04.11.2011 r. poinformowała, iż w ramach przedsięwzięcia nie planuje realizacji prac na terenach zamkniętych.

Ponadto pismem z dnia 27.10.2011 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu wystąpiła do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z prośbą o zajęcie stanowiska w zakresie: poprawności określonego we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach terenu realizacji przedsięwzięcia obejmującego obszar całej koncesji na poszukiwanie złóż gazu ziemnego, w związku z określonym we wniosku przedmiotem planowanego przedsięwzięcia tj. wykonaniem tylko jednego otworu wiertniczego o głębokości większej niż 1000 m na obszarze tej koncesji oraz wskazanie organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z uwagi na powyższe, pismami z dnia 24.11.2011 r. oraz 15.12.2011 r. nr WOOŚ.4241.360.2011.WL, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu przedłużyła termin rozpatrzenia wniosku w terminie odpowiednio do 15.12.2011 r. oraz 15.01.2012 r.

W związku z uzyskaniem przez inwestora w Ministerstwie Środowiska potwierdzenia, iż we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej możliwe jest niewskazywanie planowanej lokalizacji odwiertów, w dniu 11.01.2012 r. firma Strzelecki Energia Sp. z o. o. Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa przedłożyła zmieniony wniosek z dnia 29 września 2011 r. o wydanie decyzji środowiskowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Zdaniem inwestora do określenia dokładnej lokalizacji odwiertów wiertniczych konieczne jest przeprowadzenie dalszych szczegółowych badań geologicznych, lokalizacje te zostaną wskazane dopiero na późniejszym etapie, w aneksie do projektu prac geologicznych.

W dniu 24.01.2012 r. i 15.02.2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem nr WOOŚ.4241.360.2011.WL poinformował tut. Urząd o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 64 ust. 4 ustawy OOŚ.

Obwieszczeniem z dnia 09.02.2012 r. poinformowano strony postępowania, że w dniu 11.01.2012 r. wpłynął zmieniony wniosek firmy Strzelecki Energia Sp. z o. o. Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn.: „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej na obszarze „Oleśnica” – zmiana koncesji 37/2011/p”. Poinformowano również o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawy oraz możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia.

W związku z powyższym w dniu 09.02.2012 r. zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z prośbą o ponowne zajęcie stanowiska w przedmiotowym postępowaniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie pismem nr NZ/ACz-0780-5/12 z dnia 15.02.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 21.02.2012 r.) ze względu na szczególną wagę, zawiłość sprawy oraz fakt, że obszar koncesyjny planowanej inwestycji wykracza poza teren powiatu namysłowskiego przekazał sprawę do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem nr NZ.9022.4.6.2012.JW z dnia 21.02.2012r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.02.2012 r.) poinformował, że przejmuje wszystkie czynności z zakresu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, związane z postępowaniem w sprawie przedsięwzięcia: „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej na obszarze „Oleśnica” – zmiana koncesji 37/2011/p”. Organ uznał za zasadne argumenty PPIS w Namysłowie i postanowił jw.

W dniu 27.02.2012 r. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem nr NZ.9022.4.6.2012.JW poinformował tut. organ, że karta informacyjna przedsięwzięcia nie zawiera podstawowych danych pozwalających na zajęcie stanowiska w sprawie – lokalizację otworów wiertniczych. Zdaniem organu opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub karty informacyjnej przedsięwzięcia wymaga określenia rodzaju, skali i usytuowania przedsięwzięcia oraz warunków użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji ( w danym przypadku jest to związane z instalacją i użytkowaniem wież wiertniczych).

W związku z powyższym tut. Organ pismem nr GK.6220.6.2012 z 07.03.2012 r. wezwał inwestora: firmę Strzelecki Energia Sp. z o. o. Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa do uzupełnienia karty informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie wskazania lokalizacji otworów wiertniczych, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. 

W dniu 05.03.2012 r. Burmistrz Wołczyna pismem nr TI.6620.1.2012 złożył w tut. Urzędzie wniosek o przeprowadzenie przez Burmistrza Namysłowa postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa wraz z zobowiązaniem inwestora do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W uzasadnieniu podał, że Gmina Wołczyn czyni starania w kierunku zagospodarowania zasobów wód termalnych ujętych otworem „Wołczyn VIIA”. W ramach przedsięwzięcia pn. „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej na obszarze „Oleśnica” – zmiana koncesji 37/2011/p” planowane jest wykonanie jednego otworu pionowego do głębokości 4250 m oraz opcjonalnie 5 dodatkowych otworów, w których Wnioskodawca przewiduje możliwość wykonania szczelinowania hydraulicznego zarówno na odcinku pionowym jak i w odcinkach poziomych. Duże ilości substancji chemicznych i wody, które trzeba wtłoczyć w ziemię podczas szczelinowania hydraulicznego może powodować zanieczyszczenia złóż wód termalnych jak również wód gruntowych.

W związku z otrzymanym wezwaniem w dniu 22.03.2012r. Spółka Strzelecki Energia Sp. z o. o., poinformowała tut. Urząd, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie jest ona na obecnym etapie zobowiązana do określenia szczegółowej lokalizacji miejsc odwiertów. Ponadto wskazała, że zgodnie z art. 64 ustawy OOŚ, wydanie postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawach o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy OOŚ wydawane jest bez udziału organu o którym mowa w art. 78 ustawy OOŚ (tj. państwowego, wojewódzkiego lub powiatowego inspektora sanitarnego). Przed wydaniem postanowienia konieczne jest zasięgnięcie opinii jedynie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Opinia inspektora sanitarnego, który nie jest właściwym organem doradczym w niniejszym postępowaniu nie może być zatem brana pod uwagę przy wydawaniu określonego wyżej postanowienia, które poprzedza wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organ prowadzący postępowanie przychylił się do powyższego i odstąpił od zasięgania opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

W dniu 18.04.2012 r.(data wpływu do tut Urzędu 20.04.2012 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.360.2011.WL wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin (gazu ziemnego i ropy naftowej) w obszarze „Oleśnica” – zmiana koncesji nr 37/2011/p – istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, który porządzić należy zgodnie z art. 66 ustawy OOŚ. Organ opiniujący mając na uwadze, że w karcie informacyjnej przedsięwzięcia precyzyjnie nie wskazano lokalizacji odwiertów oraz to, że planowana inwestycja przyczyni się do powstania dużej ilości odpadów w postaci zużytej płuczki wiertniczej oraz cieczy szczelinującej, a także może spowodować zanieczyszczenie wód i ziemi oraz w przypadku lokalizacji wiertni w pobliżu zabudowy chronionej może pogorszyć klimat akustyczny na tych terenach wydał opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ustalając pełny zakres raportu zgodny z art. 66 ustawy OOŚ.

Biorąc powyższe pod uwagę, Burmistrz Namysłowa postanowieniem nr  GK.6220.6.2012 z dnia 14.05.2012 r. nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, który powinien być zgodny z zakresem określonym w art. 66 ust. 1 ustawy OOŚ. 

Na postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia żadna ze stron nie złożyła zażalenia, dlatego stało się prawomocne.

Ponadto pismami z dnia 15.05.2012 r. oraz 01.06.2012 r. dwie organizacje ekologiczne: Fundacja Czysta Energia z Warszawy oraz Stowarzyszenie Ekologiczne EKO UNIA z Wrocławia zwróciły się o dopuszczenie ich do udziału w przedmiotowym postępowaniu na prawach strony. Burmistrz Namysłowa postanowieniem nr GK.6220.6.2012 z 21.05.2012 r. oraz postanowieniem nr GK.6220.6.2012 z 26.06.2012 r. postanowił dopuścić obydwie organizacje do udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Jednocześnie tut. organ z uwagi na to, iż przedmiotowe przedsięwzięcie swoim obszarem wykracza poza obszar jednego województwa, ponadto wnioskodawca we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej nie wskazał planowanej lokalizacji odwiertów, ponieważ jego zdaniem do określenia dokładnej lokalizacji odwiertów wiertniczych konieczne jest przeprowadzenie dalszych szczegółowych badań geologicznych, w dniu 21.05.2012 r. pismem nr GK.6220.6.2012 zwrócił się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu o zajęcie stanowiska w przedmiotowym postępowaniu.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem nr WOOŚ.4240.352.2012.MC.1 z dnia 06.06.2012 r. wezwała inwestora do uzupełnienia treści karty informacyjnej o podanie jednoznacznego wyjaśnienia, co jest przedmiotem przedsięwzięcia a także wyjaśnienia na czym będą polegały szczegółowe badania geologiczne po przeprowadzeniu których znana będzie lokalizacja otworów. Brakujące informacje przedłożono pismem z dnia 19 czerwca 2012 r. 

W związku z powyższym w dniu 02.07.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 05.07.2012 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem nr WOOŚ.4240.352.2012.MC.3 wyraził opinię, ze dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a zakres raportu winien być zgodny z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem nr WOO-II.4240.330.2012.AK z dnia 11.06.2012 r. zawiadomił tut. Urząd, że w związku z trwającym postępowaniem wyjaśniającym przedmiotowa sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym tj. do 25.06.2012 r. 

W dniu 25.06.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.06.2012 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem nr WOO II.4240.330.2012.AK wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia w części zlokalizowanej na terenie województwa wielkopolskiego, istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a zakres raportu powinien być zgodny z art. 66 ustawy OOŚ.

Dnia 06.06.2012 r. Firma Strzelecki Energia Sp. z o. o., Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa złożyła w tut. Urzędzie zmieniony wniosek o wydanie przedmiotowej decyzji. Zmiana dotyczyła zwiększenia maksymalnej głębokości części otworów, które wnioskodawca zamierzał wykonać w ramach przedsięwzięcia do 6000 m.

W związku z powyższym obwieszczeniem z dnia 28.06.2012 r. poinformowano strony postępowania oraz wszystkich zainteresowanych, że w dniu 06.06.2012 r. wpłynął zmieniony wniosek firmy Strzelecki Energia Sp. z o. o. Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej na obszarze „Oleśnica” – zmiana koncesji 37/2011/p”. Poinformowano również o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawy oraz możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia.

W dniu 26.06.2012 r. Burmistrz Namysłowa postanowił zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze „Oleśnica” – zmiana koncesji nr 37/2011/p do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem z dnia 23.11.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.11.2012 r.) działająca z upoważnienia inwestora: Strzelecki Energia Sp. z o. o., ul. Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa na podstawie pełnomocnictwa z dnia 21.11.2012 r., Firma Geokrak Sp. z o. o., ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków złożyła w tut. Urzędzie raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym postanowiono podjąć zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-12-19
Data udostępnienia do publikacji: 2012-12-28

 

 

 

 


GK.6220.6.2012 Namysłów, dn. 19.12.2012 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

 informuję

że w dniu 19.12.2012 roku zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej na obszarze „Oleśnica” – zmiana koncesji 37/2011/p”.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, II piętro, pok. Nr 16) w godzinach urzędowania, w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), informuję o przekazaniu akt sprawy do organów współdziałających z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-12-19
Data udostępnienia do publikacji: 2012-12-28

 

 

 

 


GK.6220.6.2012 Namysłów, dn. 19.12.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Namysłowa, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 10.10.2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej na obszarze „Oleśnica” – zmiana koncesji 37/2011/p”, inwestor: Strzelecki Energia Sp. z o. o., ul. Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ww. ustawy, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 w/w ustawy przysługuje „każdemu”.

Mając na uwadze opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, informuję, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Namysłowa, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Regionalny Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Największa część terenu na której ma być realizowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze gminy Namysłów. Obszar terytorialny, na którym prowadzone będą roboty związane z realizacją przedsięwzięcia obejmuje również następujące gminy: w województwie dolnośląskim – powiat oleśnicki: Bierutów, Dziadowa Kłoda, Oleśnica, miasto Oleśnica, Syców, powiat oławski: Jelcz – Laskowice, w województwie opolskim – powiat kluczborski: Wołczyn, powiat namysłowski: Domaszowice, Świerczów, Wilków, w województwie wielkopolskim, powiat kępiński: Baranów, Bralin, Perzów, Rychtal, Trzcinica. 

W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, pok. Nr 16), w godzinach urzędowania. Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków dot. przedmiotowego przedsięwzięcia w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 34 i art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) informuję, że uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej;
 • ustnie do protokołu;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.). 

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Namysłowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-12-19
Data udostępnienia do publikacji: 2012-12-28

 

 

 

 


GK.6220.6.2012 Namysłów, dn. 19.12.2012 r.

w/g rozdzielnika

 

W związku ze złożonym raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej na obszarze „Oleśnica” – zmiana koncesji 37/2011/p”, przez Firmę Geokrak, Sp. z o. o., ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków działającą w imieniu inwestora: Strzelecki Energia Sp. z o. o., ul. Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa na podstawie pełnomocnictwa z dnia 21.11.2012 r., w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia, zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), przekazuję w załączeniu akta sprawy z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-12-19
Data udostępnienia do publikacji: 2012-12-28

 

 

 

 


Sprawa kontynuowana jest w 2013 roku - Zawiadomienia, postanowienia, decyzje - 2013 rok.