Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.22.2012 - Punkt zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

GK.6220.22.2012 Namysłów, 26.04.2012 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.  z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek firmy Nowakowski Sylwester "Sylwo - RECYKLING" Przedsiębiorstwo Usługowe, Chłodnictwo, Recykling, ul. Kalinowa 17, 46-100 Namysłów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego i AGD” przy ul. Pułaskiego 4 w Namysłowie.

Przedsięwzięcie planowane jest w miejscowości Namysłów, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwa opolskie w obrębie działki nr 852/11, stanowiącej własność Zakładu Elektro - Mechanicznego Sp. z o. o., ul. Pułaskiego 4, 46-100 Namysłów. Planowane usytuowanie punktu zbiórki to hale po warsztatach ślusarskich i elektrycznych. Docelowa skala przedsięwzięcia to demontaż i neutralizacja 50 szt. urządzeń miesięcznie.

Przedsięwzięcie polegać będzie na zbieraniu, odbieraniu własnym transportem pod nadzorem przeszkolonego personelu zużytego sprzętu elektrycznego i AGD od dystrybutorów, osób prywatnych (chłodziarki, zamrażarki, mikrofalówki). Z urządzeń zostanie usunięty czynnik chłodniczy CFC, HCFC za pomocą specjalistycznych przenośnych urządzeń firmy "ITE" typ MINI- R  U-2 i stacji odzysku firmy "Tecnosystemi" typ CR 600E, które odzyskując czynnik chłodniczy przepompowują go jednocześnie do hermetycznych butli. Zgromadzony w nich czynnik zostanie następnie przekazany do regeneracji lub utylizacji Fundacji Ochrony Warstwy ozonowej "Prozon" z którą wnioskodawca ma podpisaną umowę. Reszta elementów zostanie poddana recyklingowi i odzyskowi materiałowemu metodami manualnymi polegającymi na segregacji stali, metali kolorowych, plastiku, gumy.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie  § 2 ust. 1 pkt 45 a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397).

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu. W związku z powyższym, zgodnie z art. 77 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję o wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do organów współdziałających.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, pok. Nr 16 /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-04-26
Data udostępnienia do publikacji: 2012-04-26

 

 

 

 


GK.6220.22.2012 Namysłów, 26.04.2012 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) informuję o:

 1. przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: "Punkt zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego i AGD" przy ul. Pułaskiego 4 w Namysłowie;
 2. wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia;
 3. możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, bud. B, pokój nr 16 w godzinach urzędowania;
 4. możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy  ul. Dubois 3, pok. nr 16 /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/ w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego ogłoszenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Namysłowa.

W dniu 26.04.2012 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Punkt zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego i AGD" przy ul. Pułaskiego 4 w Namysłowie.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Namysłowa. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w w/w sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu.

Zgodnie z art. 34 i art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) informuję, że uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej;
 • ustnie do protokołu;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-04-26
Data udostępnienia do publikacji: 2012-04-26

 

 

 

 


GK.6220.22.2012 Namysłów, dn. 26.04.2012 r.

w/g rozdzielnika

W związku z wnioskiem firmy Nowakowski Sylwester "Sylwo - RECYKLING" Przedsiębiorstwo Usługowe, Chłodnictwo, Recykling, ul. Kalinowa 17, 46-100 Namysłów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Punkt zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego i AGD" przy ul. Pułaskiego 4 w Namysłowie, zgodnie z art. 77 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), przekazuję w załączeniu akta sprawy z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-04-26
Data udostępnienia do publikacji: 2012-04-26

 

 

 

 


GK.6220.22.2012 Namysłów, dn. 12.07.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) Burmistrz Namysłowa zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

"Punkt zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego i AGD"
przy ul. Pułaskiego 4 w Namysłowie.

W związku z powyższym, informuję strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w tym zapoznania się z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia
20 czerwca 2012 r., znak: WOOŚ.4242.49.2012.MJ oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie nr NZ/ACz-4325-16/12 z 18.06.2012 r.

Uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej można składać w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, przy ul. Dubois 3 (budynek B, II piętro, pok. nr 16) w godzinach od 7.30 do 15.30, e-mail: .

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Namysłowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, przy ul. Dubois 3 (budynek B, II piętro, pok. nr 16), w czasie trwania postępowania, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-07-12
Data udostępnienia do publikacji: 2012-07-16

 

 

 

 


GK.6220.22.2012 Namysłów, dn. 26.07.2012 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) art. 75 ust.1 pkt 4, art. 79 ust. 1, art. 80 ust. 1, art. 82 ust.1, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ oraz § 2 ust. 1 pkt 45 lit. a), § 3 ust. 1 pkt. 80 i 81 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Pana Sylwestra Nowakowskiego prowadzącego działalność "Sylwo - RECYKLING" Przedsiębiorstwo Usługowe, Chłodnictwo, Recykling, ul. Kalinowa 17, 46-100 Namysłów, biorąc pod uwagę wyniki uzgodnień i opinii organów współdziałających, ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa

określam środowiskowe uwarunkowania

dla przedsięwzięcia pn.: "Punkt zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego i AGD"
przy ul. Pułaskiego 4 w Namysłowie:

 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie istniejących Zakładów Elektro - Mechanicznych Sp. z o. o. przy ul. Pułaskiego 4 w Namysłowie, z którymi Inwestor posiada umowę najmu na dwa budynki dawnych warsztatów elektronicznych, o łącznej powierzchni 150 m2. Powierzchnia działki o nr ew. 852/11 na której zlokalizowane będzie przedsięwzięcie wynosi 0,3661 ha. Bezpośrednie otoczenie zakładu stanowią pozostałe zabudowania Zakładów Elektro - Mechanicznych oraz teren należący do firmy DIEHL Controls Polska Sp. z o. o. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 280 m w kierunku północno - zachodnim  od działki inwestora.

Realizacja inwestycji wymagać będzie następujących prac adaptacyjno - budowlanych:

 • malowanie ścian wewnątrz budynków,
 • wykonanie ścian działowych,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • budowę placu magazynowego o powierzchni 35 m2, wyposażonego w szczelne podłoże oraz zadaszenie,
 • wyposażenie zakładu przetwarzania, w szczególności miejsc lokalizacji stanowisk przetwarzania i miejsc magazynowania zużytego sprzętu w instalacje do usuwania ewentualnych wycieków oraz separator cieczy,
 • wykonanie ogrodzenia wokół terenu inwestycji.

Dwa budynki (nr 9 i 9A), o łącznej powierzchni 150 m2 zaadoptowane zostaną na pomieszczenia:

 • Budynek nr 9:
  • halę demontażową o powierzchni ok. 59 m2, wyposażoną w stół demontażowy, stacje odzysku czynnika chłodniczego, młyn do tworzyw sztucznych, pojemniki na wstępnie posegregowane odpady oraz pojemniki na zgranulowane tworzywa,
  • magazyn o powierzchni ok. 38 m2,
 • Budynek nr 9A:
  • magazyn na odpady niebezpieczne o powierzchni ok. 11 m2,
  • biuro o powierzchni ok. 14 m2,
  • magazyn na odpady inne niż niebezpieczne o powierzchni ok. 11 m2,
  • magazyn na zdemontowane części składowe przeznaczone do ponownego użycia o powierzchni ok. 13 m2.

Działalność zakładu przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego polegać będzie na rozbiórce dostarczonego sprzętu, czasowym magazynowaniu części nadających się do ponownego użycia i odpadów pochodzących z rozbiórki, oraz ich przekazaniu specjalistycznym jednostkom posiadającym wymagane zezwolenia. Inwestor planuje przetwarzać około 750 Mg/rok zużytego sprzętu, którego wykaz, zamieszczony w raporcie, jest zgodny z załącznikiem nr 1 do ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180 poz. 1495 z późn. zm.). Istniejące budynki, przeznaczone na działalność zakładu, wyposażone są w szczelne, betonowe podłoża.

Inwestycja polega na uzbrojeniu budynków w instalacje do ujmowania ewentualnych wycieków z przetwarzanego sprzętu i odprowadzaniu ich poprzez separator do wewnątrzzakładowej kanalizacji zakładów Elektro - Mechanicznych, a następnie do miejskiej kanalizacji sanitarnej, by w końcowym etapie skierować je do oczyszczalni ścieków w Namysłowie.

Proces technologiczny przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego polegać będzie na wstępnej ocenie stanu technicznego - określenie czy dany sprzęt, bądź jego część nadaje się do ponownego użycia (proces odzysku R14) - jeśli nie, sprzęt ten będzie przetwarzany w sposób ręczny za pomocą takich narzędzi jak klucze płaskie, młotki, przecinaki, proste elektronarzędzia. Odsysanie freonów np. z lodówek wykonywać będzie pracownik posiadający odpowiednie kwalifikacje, przy użyciu specjalistycznych urządzeń. Transport odpadów do zakładu odbywać się będzie przy użyciu własnych środków transportu lub za pomocą firm zewnętrznych, posiadających  odpowiednie zezwolenia lub przez osoby fizyczne. Rozładunek oraz transport wewnętrzny sprzętu odbywać się będzie w dwóch wariantach: ręcznie bądź przy użyciu wózka widłowego. Punkt przyjęcia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zlokalizowany będzie w biurze i w wydzielonej strefie hali przetwarzania (przy wejściu na halę). W sytuacji braku możliwości skierowania przywiezionego sprzętu do hali demontażu, będzie on magazynowany w pomieszczeniu o powierzchni 37,8 m2, w budynku nr 9. Wytworzone odpady niebezpieczne będą gromadzone selektywnie w szczelnych pojemnikach odpornych na działanie odpadu (odpowiednio oznaczonych i opisanych właściwym kodem) i magazynowane w budynku nr 9A. Po przetworzeniu zużytego sprzętu odpady będą segregowane oraz umieszczane w pojemnikach opisanych za pomocą kodu odpadu oraz nazwie zgodnie z katalogiem odpadów.

W ramach planowanego przedsięwzięcia oprócz zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, uruchomiony zostanie punkt zbierania odpadów opakowaniowych o kodach: 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury; 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych; 15 01 03 - opakowania z drewna; 15 01 04 - opakowania z metali; 15 01 05 - opakowania wielomateriałowe; 15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe  przyjmujący max. ilość 900 Mg/rok odpadów.
Ww. odpady rozładowywane będą i sortowane ręcznie na placu, a następnie magazynowane w pojemnikach i kontenerach w budynku nr 9A lub na placu magazynowym o powierzchni 35 m2, wyposażonym w szczelne podłoże oraz zadaszenie. Odpady w postaci tworzyw sztucznych mielone będą w młynie zainstalowanym w budynku nr 9 (proces odzysku R15). Posortowane wg rodzaju i koloru opakowania przekazywane będą podmiotom zewnętrznym, posiadającym stosowne pozwolenia w zakresie ich odzysku.

Ze względu na planowane zamierzenie w raporcie rozpatrywano wariantowe rozwiązania technologiczne prowadzonego procesu demontażu:

 • wariant I - wariant inwestycyjny, przewiduje odzysk czynników niebezpiecznych z urządzeń chłodniczych przy pomocy specjalistycznych urządzeń oraz demontaż ręczny sprzętu,
 • wariant II - racjonalny wariant alternatywny przewiduje wszytki elementy wariantu I oraz dodatkowo wyposażenie zakładu w urządzenie do przetwarzania odpadów w postaci tworzyw sztucznych na olej opałowy, który może być wykorzystywany jako wypełniacz do mas bitumicznych.

Wykorzystanie ww. urządzenia mogłoby się wiązać z większą uciążliwością zakładu w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza.

Zakład przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego musi spełniać wymogi ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.  Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.) dot. warunków i sposobu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym w zakresie konieczności niezwłocznego usuwania składników niebezpiecznych, materiałów i części składowych, określonych w załączniku nr 2 do ww. ustawy.

 1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 • Na etapie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia należy podjąć niżej wymienione działania:
  1. podczas prowadzenia robót adaptacyjno - budowlanych stosować wyłącznie sprawne środki transportu i sprawny sprzęt budowlany;
  2. w trakcie wykonywania prac adaptacyjno - budowlanych zachować wszelkie środki ostrożności w celu zapobiegania przedostawaniu się zanieczyszczeń (m. in. związków ropopochodnych) do środowiska gruntowo - wodnego. W związku z tym wykonawca robót winien, na wypadek wystąpienia wycieku substancji szkodliwych, posiadać odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów);
  3. w przypadku zanieczyszczenia, podczas prowadzonych ww. prac, gleby i ziemi substancjami ropopochodnymi przekazać je uprawnionym jednostkom do odzysku lub unieszkodliwienia;
  4. odpady powstające podczas prowadzonych prac adaptacyjno - budowlanych magazynować selektywnie z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami określonymi w ustawie o odpadach;
  5. pracownikom budowy zapewnić dostęp do istniejących sanitariatów na terenie należącym do zakładów Elektro - Mechanicznych;
  6. zakład przetwarzania wyposażyć w:
   • urządzenia ważące do ustalenia masy odpadów,
   • magazyn na zdemontowane części składowe przeznaczone do ponownego użycia,
   • w nieprzepuszczalne podłoża wraz z urządzeniami do usuwania wycieków, separatorem cieczy,
   • pojemniki do magazynowania baterii, kondensatorów zawierających PCB w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 12 ustawy o odpadach oraz innych odpadów zawierających składniki niebezpieczne;
  7. zakład zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
 • Na etapie eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć niżej wymienione działania:
  1. przetwarzać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ilości nie przekraczającej 750 Mg/rocznie;
  2. do punktu zbiórki odpadów przyjmować odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05 i 15 01 06, w sumarycznej ilości nie większej niż 900 Mg/rok;
  3. przyjmowanie do punktu zbiórki odpady w postaci tworzyw sztucznych rozdrabniać w młynie zainstalowanym w hali demontażu zużytego sprzętu (budynek nr 9);
  4. zużyty sprzęt zbierać w sposób selektywny;
  5. usuwanie czynnika chłodniczego z układów klimatyzacyjnych i chłodniczych prowadzić przez odpowiednio przeszkolonych pracowników przy użyciu specjalistycznego urządzenia, zachowując pełną hermetyzację procesu;
  6. wymontowane układy klimatyzacyjne i chłodnicze, do czasu przekazania ich wyspecjalizowanej jednostce, magazynować w specjalnych szczelnych pojemnikach;
  7. zgodnie z przepisami szczególnymi, zużyte baterie i akumulatory przekazywać zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory, lub uprawnionym podmiotom prowadzącym ich odzysk lub unieszkodliwianie;
  8. odpady niebezpieczne powstałe w wyniku przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego magazynować selektywnie w pojemnikach ustawionych w magazynie na odpady niebezpieczne, o powierzchni ok. 14 m2 (budynek nr 9A), na utwardzonym szczelnym podłożu;
  9. odpady inne niż niebezpieczne magazynować w pojemnikach lub luzem na utwardzonym, szczelnym podłożu w magazynie na odpady inne niż niebezpieczne, o powierzchni ok. 11 m2 (budynek nr 9A);
  10. miejsca magazynowania odpadów stwarzających zagrożenie pożarowe wyposażyć w sprawne środki i urządzenia gaśnicze;
  11. wymontowane części, nadające się do ponownego użycia, magazynować w magazynie na zdemontowane części, o powierzchni ok. 13 m2 (budynek nr 9A), na utwardzonym, szczelnym podłożu, w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu;
  12. ewentualne odcieki ujmować systemem kanalizacyjnym z separatorem cieczy i odprowadzać  do wewnątrzzakładowej sieci kanalizacyjnej Zakładów Elektro - Mechanicznych, a następnie do miejskiej kanalizacji sanitarnej;
  13. eksploatację urządzeń oczyszczających prowadzić zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowywać w zeszycie eksploatacji;
  14. ścieki bytowe odprowadzać do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej;
  15. wody opadowe i roztopowe z dachów i terenów utwardzonych odprowadzać poprzez istniejący separator do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
 1. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy OOŚ, w szczególności w projekcie budowlanym:
  1. odprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza z hali demontażowej przewidzieć systemem wentylacji mechanicznej, z emitorem o wysokości nie mniejszej niż 4,0 m;
  2. przewidzieć wyposażenie zakładu przetwarzania, w szczególności miejsc lokalizacji stanowisk przetwarzania i miejsc magazynowania zużytego sprzętu w:
   • nieprzepuszczalne podłoża,
   • instalacje do usuwania ewentualnych wycieków,
   • separator cieczy;
  3. przewidzieć adaptację budynku nr 9 na:
   • halę demontażową o powierzchni ok. 59 m2, wyposażoną w stół demontażowy, stacje odzysku czynnika chłodniczego, młyn do tworzyw sztucznych, pojemniki na wstępnie posegregowane odpady oraz pojemniki na zgranulowane tworzywa,
   • magazyn o powierzchni ok. 38 m2,

    oraz budynku nr 9A na:
     
   • magazyn na odpady niebezpieczne o powierzchni ok. 14 m2,
   • biuro o powierzchni ok. 14 m2,
   • magazyn na odpady inne niż niebezpieczne o powierzchni ok. 11 m2,
   • magazyn na zdemontowane części składowe przeznaczone do ponownego użycia o powierzchni ok. 13 m2.
 1. Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy OOŚ.
  1. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
  2. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

UZASADNIENIE

W dniu 26.04.2012 r. na wniosek Pana Sylwestra Nowakowskiego, "Sylwo - RECYKLING" Przedsiębiorstwo Usługowe, Chłodnictwo, Recykling, ul. Kalinowa 17, 46-100 Namysłów, uzupełniony pismem z dnia 25.04.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Punkt zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego i AGD" przy ul. Pułaskiego 4 w Namysłowie.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączono:

 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 • wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy OOŚ postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) w dniu 26.04.2012 r. ogłoszono i poinformowano wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia, wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej stacji demontażu) oraz możliwości składania uwag i wniosków dot. postępowania w terminie 21 dni od dnia otrzymania ogłoszenia.

Przedsięwzięcie planowane jest w miejscowości Namysłów, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwa opolskie w obrębie działki nr 852/11, stanowiącej własność Zakładu Elektro - Mechanicznego Sp. z o. o., ul. Pułaskiego 4, 46-100 Namysłów. Planowane usytuowanie punktu zbiórki to hale po warsztatach ślusarskich i elektrycznych. Docelowa skala przedsięwzięcia to demontaż i neutralizacja 50 szt. urządzeń miesięcznie.

Planowane przedsięwzięcie obejmujące swoim zakresem instalacje wymienione w:

 • § 2 ust. 1 pkt 45 a tj. zakłady przetwarzania w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.), w których przetwarzany jest zużyty sprzęt zawierający substancje i preparaty niebezpieczne,
 • § 3 ust. 1 pkt 80 tj. instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwieniem odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41 - 47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów,
 • § 3 ust. 1 pkt 81 tj. punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), w związku z art. 59 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy OOŚ, należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu jest obligatoryjne.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 9, poz. 131 z dnia 1 lutego 2010 r.) teren planowanego przedsięwzięcia (działka nr 852/11) oznaczony jest symbolem C.9UP - teren zabudowy usługowo - produkcyjnej, rozumianej jako obiekt usługowy lub ich zespół, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego lub rzemiosła produkcyjnego, usługi administracyjno - biurowe oraz inne o podobnym charakterze, a także obiekt produkcyjny lub ich zespół, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

Na podstawie art. 77 ust. 1 i ust. 2 ustawy OOŚ, pismem z dnia 26.04.2012 r. organ prowadzący postępowanie w przedmiotowej sprawie przekazał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Namysłowie akta sprawy z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 11 maja 2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.05.2012 r.) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4242.49.2012.MJ wezwała inwestora do uzupełnienia raportu. Jednocześnie w ww. piśmie, organ poinformował, iż rozpatrzenie przedmiotowej sprawy będzie możliwe w terminie 21 dni od daty otrzymania kompletnego wniosku. W dniu 01.06.2012 r. do RDOŚ w Opolu wpłynęło uzupełnienie raportu, stanowiące odpowiedź na ww. wezwanie.

Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie po analizie przedłożonej dokumentacji stwierdził, iż dane zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wymagają uzupełnienia w związku z czym pismem nr NZ/ACz-4325-16/12 z dnia 18.05.2012 r. zwrócono się do tut. organu o podanie informacji czy planowane przedsięwzięcie zaliczone zostało do inwestycji określonych w art. 71 ust. 2 ustawy OOS oraz do jakiej kategorii zostało ono zakwalifikowane. W dniu 12.06.2012 r. uzupełnione brakujące informacje.

W związku z powyższym w dniu 18.06.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.06.2012 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/ACz-4325-16/12 zaopiniował Panu Sylwestrowi Nowakowskiemu "Sylwo - RECYKLING" Przedsiębiorstwo Usługowe, Chłodnictwo, Recykling, ul. Kalinowa 17, 46-100 Namysłów, warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia z uwzględnieniem następujących warunków:

 • demontaż zużytego sprzętu prowadzić w zamkniętej hali,
 • zastosować separator substancji ropopochodnych w celu wyeliminowania zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego,
 • dostawa zużytego sprzętu elektronicznego i AGD do punktu tylko w porze dziennej,
 • gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 28 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243).

Organ opiniujący w wyniku analizy przedłożonej dokumentacji, w szczególności "Raportu..." stwierdził, że przy realizacji przyjętych w raporcie założeń oraz warunków zawartych w opinii organu przedmiotowa inwestycja nie powinna wpłynąć negatywnie na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi. Na terenie objętym inwestycją nie przewiduje się pogorszenia warunków sanitarno - zdrowotnych oraz przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie emisji hałasu oraz pyłów i spalin do powietrza.

Jednocześnie w dniu 20.06.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.06.2012 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4242.49.2012.MJ postanowił uzgodnić Panu Sylwestrowi Nowakowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Sylwo - RECYKLING, w wariancie I (inwestorskim), realizacje przedsięwzięcia pn.: "Punkt zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego i AGD" w Namysłowie.

W wyniku analizy przedmiotowego wniosku organ ustalił, że:

Podczas realizacji robót adaptacyjno - budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza powodowany transportem samochodowym materiałów i sprzętu budowlanego oraz pracą maszyn budowlanych. Źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza w trakcie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia będzie proces spalania paliw w silnikach samochodowych poruszających się po terenie przedsięwzięcia, głównie podczas dostaw i odbioru odpadów.

Usuwanie czynnika chłodniczego z układów klimatyzacyjnych i chłodniczych, prowadzone będzie przez przeszkolonego pracownika, przy użyciu specjalistycznego urządzenia, zachowującego pełną hermetyzację procesu. Zakład ogrzewany będzie za pomocą istniejącego systemu ogrzewania miejskiego CO. Zanieczyszczenia do powietrza z hali demontażowej odprowadzane będą systemem wentylacji mechanicznej, z emitorem o wysokości nie mniejszej niż 4,0 m. Emisje niezorganizowane związane z usuwaniem z pojazdów płynów będą niewielkie, przy uwzględnieniu zastosowania urządzeń i narzędzi zapewniających sprawne i skuteczne ich usunięcie. Z przeprowadzonych obliczeń rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu wynika, że w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia nie wystąpią przekroczenia poziomów dopuszczalnych ani wartości odniesienia emitowanych substancji.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, mogą wystąpić negatywne oddziaływania akustyczne, spowodowane pracami adaptacyjno - budowlanymi. Jednakże, mając na uwadze realizację tych prac w porze dziennej oraz relatywnie krótki czas ich trwania, etap ten nie powinien stanowić nadmiernej uciążliwości w dłuższym okresie czasu.

Źródłem emisji hałasu na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie:

 • budynek hali demontażowej i prowadzone w nim prace związane z przetwarzaniem zużytego sprzętu oraz praca młyna do tworzyw sztucznych,
 • system wentylacji mechanicznej w hali demontażowej,
 • ruch pojazdów na terenie zakładu.

Najbliższe tereny chronione akustycznie znajdują się w odległości ok. 280 m, z kierunku północno - zachodnim od planowanej inwestycji i są od niej odgrodzone licznymi zabudowaniami. Większość prac związanych z funkcjonowaniem zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzona będzie wewnątrz budynku.

Z przeprowadzonych obliczeń propagacji hałasu w środowisku wynika, że na najbliższych terenach chronionych nie wystąpią przekroczenia standardów akustycznych.

Podczas realizacji inwestycji wytwarzane będą odpady w szacunkowej ilości około 0,013 Mg/rok głównie z grupy:

 • 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej,
 • 15 - odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne  i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach,
 • 20 - opady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

katalogu odpadów (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Obowiązek zagospodarowania powstałych podczas robót budowlanych i montażowych odpadów spoczywać będzie na wykonawcy robót. Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego magazynowania odpadów z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadającymi się do powtórnego wykorzystania w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w ustawie o odpadach. Transport sprzętu wycofanego z eksploatacji do zakładu przetwarzania odbywać się będzie środkami transportowymi wytwórcy lub środkami własnymi firmy, natomiast transport odpadów do miejsca dalszego odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportowymi własnymi firmy bądź firm posiadającymi stosowne zezwolenia. Inwestor posiada aktualne zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne oraz niebezpiecznych.

W zakładzie przetwarzania będzie prowadzona, wymagana przepisami, ewidencja odpadów.

Na etapie eksploatacji zakładu przetwarzania zużytego sprzętu powstawać będą odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne. Inwestor przewiduje wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w ilości około 2 Mg/rok i innych niż niebezpieczne w szacowanej ilości ok. 748 Mg/rok. Wszystkie wytworzone odpady będą selektywnie gromadzone w oznakowanych pojemnikach (kosze, beczki, kontenery) i magazynowane  w miejscach odpowiednio przygotowywanych do tego celu w sposób zabezpieczający je przed wpływem warunków atmosferycznych (w budynku nr 9A), a następnie przekazywane będą wyspecjalizowanym podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenia.

Planowane przedsięwzięcie  realizowane będzie na terenie uzbrojonym w instalację wodno - kanalizacyjną, na którym Zakłady Elektro - Mechaniczne prowadzą już działalność w zakresie cięcia metali, prętów, rur i profili. Ścieki bytowe w ilości około 0,024 m3/dobę odprowadzane będą do istniejącej miejskiej kanalizacji sanitarnej, a następnie do oczyszczalni ścieków w Namysłowie. Wody opadowe i roztopowe z dachów i terenów utwardzonych, istniejąca kanalizacją deszczową, wyposażoną w separator, odprowadzane są do miejskiej kanalizacji deszczowej. Zgodnie z podaną informacją w raporcie Inwestor w planowanym zakładzie nie przewiduje zużycia wody do celów przemysłowych. Ewentualne wycieki ze zużytych urządzeń będą ujmowane projektowaną instalacją, uzbrojoną w separator cieczy i kierowane do istniejącej wewnętrznej kanalizacji Zakładów Elektro - Mechanicznych, a następnie do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), a zatem nie będzie na nie negatywnie oddziaływać.

Prawidłowa realizacja jak i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia, przy zastosowaniu przyjętych zabezpieczeń środowiska, nie będzie oddziaływać w sposób ponadnormatywny na stan środowiska i zdrowie ludzi. Nie będzie również powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii. Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (ok. 100 km od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W toku oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, iż:

 • zamieszczone w raporcie dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływania na środowisko;
 • ze względu na lokalizację przedsięwzięcia na terenie Zakładów Elektro - Mechanicznych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie firmy DIEHL Controls Polska Sp. z o. o., istnieje możliwość kumulowania się oddziaływań w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu do środowiska. Jak wynika z treści załączonych dokumentów skumulowana emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu do środowiska, nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym oraz dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie;
 • przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Od stron biorących udział w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące planowanej inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego poinformowano strony postępowania, że przed wydaniem decyzji można zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań w terminie 7 dnia od daty otrzymania pisma.

Ogłoszenie o niniejszej decyzji zostaje umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Biorąc po uwagę:

 • wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy OOŚ,
 • ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa,

pozytywnie uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635,  z późn. zm.) za  wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową  w wysokości 205,00 zł 00/100 (słownie: dwieście pięć złotych).

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem tut. Urzędu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-07-26
Data udostępnienia do publikacji: 2012-07-26

 

 

 

 


GK.6220.22.2012 Namysłów, dn. 26.07.2012 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

informuję

że w dniu 26.07.2012 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Punkt zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego i AGD" przy ul. Pułaskiego 4 w Namysłowie.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji, z  dokumentacją sprawy oraz z uzgodnieniami dokonanymi z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, II piętro, pok. Nr 16) w godzinach urzędowania.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-07-26
Data udostępnienia do publikacji: 2012-07-26

 

 

 

 


Sprawa kontynuowana jest w 2013 roku - Zawiadomienia, postanowienia, decyzje - 2013 rok.