Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

2007-01-04 - Nabór na wolne stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska - rozstrzygnięty

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE  STANOWISKO

Inspektora  ds. ochrony środowiska
(określenie stanowiska)

w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów
(nazwa i adres jednostki)

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe o specjalności:  ochrona środowiska,
  2. znajomość prawa ochrony środowiska, wodnego, geologicznego, ustaw: o ochronie przyrody, o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  3. 5- letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. obsługa komputera (Windows XP Professional, Office 2003),
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. realizacja zadań gminy, wynikających z przepisów wymienionych w pkt.1 b), a szczególności:
   • sporządzanie decyzji administracyjnych i postanowień,
   • prowadzenie kontroli w zakresie  przestrzegania w/w przepisów,
   • gospodarowanie gminnym funduszem ochrony środowiska,
   • realizacja zadań związanych z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV),
  3. kserokopie świadectw pracy,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 5. Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska ”:
  1. osobiście  w  sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, Bud A, pok. Nr 12, lub
  2. drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów,
  3. w terminie do dnia 19 stycznia 2007 r.
   Dopuszcza się składanie dokumentów  drogą elektroniczną na adres
   , opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu określonego ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.).  Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  Miejskiego po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.
 6. Po upływie terminu składania dokumentów, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.namyslow.eu zostanie upowszechniona lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze.
  Lista będzie zawierać imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania i będzie upowszechniana do ogłoszenia wyniku naboru.
 7. Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22 marca 1991 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.
 8. Informacja o wyniku naboru zostanie  umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, w terminie 14 dni od daty zatrudnienia kandydata lub zakończenia procedury naboru.
 9. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
 10. Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na okres próbny wynoszący 3 miesiące. Zawarcie kolejnej umowy uzależnione jest od pozytywnej oceny pracownika.
 11. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 12. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 13. Nabór na stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska  odbywać się będzie zgodnie z zasadami zawartymi w zarządzeniu Nr 429/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 lutego 2006 r. w spawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz  na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Namysłów, dnia 04 stycznia 2007 r.

Burmistrz
Krzysztof  Kuchczyński 

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA

stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska
(określenie stanowiska)

w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
(nazwa i adres  jednostki)

Urząd Miejski w Namysłowie informuje, że w wyniku analizy złożonych dokumentów do następnego etapu naboru  zakwalifikowali się następujący kandydaci, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

L.p. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Lucyna Medyk Namysłów

Namysłów, dnia 22 stycznia 2007 r.

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

 

Namysłów, dnia 8 lutego 2007 r. 

INFORMACJA O WYNIKU  NABORU  NA STANOWISKO

Inspektor na stanowisku ds. ochrony środowiska
(określenie  stanowiska)

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie
                          (nazwa jednostki)

Urząd Miejski, ul. Stanisława Dubois 3 w Namysłowie informuje, że w wniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została atrudniona

Pani             Lucyna Medyk
                    (imię i nazwisko)

zamieszkała w         Namysłowie
                          (miejsce zamieszkania)

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wymagania formalne oraz posiada kwalifikacje gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński


Metryczka
 • opublikowano:
  05-01-2007 08:26
  przez: Michał Wilczyński
 • zmodyfikowano:
  19-02-2007 15:18
  przez: Michał Wilczyński
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2471
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu