Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko inspektora ds. inwestycji i remontów

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Inspektora na stanowisku ds. inwestycji i remontów
(określenie stanowiska)

w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów
(nazwa i adres jednostki)

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe budowlane o specjalności: budownictwo ogólne,
  2. uprawnienia ogólnobudowlane do kierowania i nadzorowania budowy i robót,
  3. 5- letnie doświadczenie zawodowe.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. obsługa komputera (Windows XP Professional, Office 2003, NORMA),
  2. posiadanie prawa jazdy kat. B,
  3. przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. przygotowanie i realizacja zadań budżetowych w zakresie inwestycji i remontów mienia komunalnego,
  2. sporządzanie kosztorysów inwestorskich,
  3. pełnienie funkcji inspektora nadzoru,
  4. sprawdzanie kompletności i przydatności dokumentacji technicznych,
  5. udział w odbiorach robót budowlanych,
  6. kontrola stanu technicznego gminnych obiektów budowlanych.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV),
  3. kserokopie świadectw pracy,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  6. zaświadczenie o stanie zdrowia, pozwalającym na zatrudnienie kandydata na określonym stanowisku,
  7. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia budowlane i przynależność do PIIB,
  8. kserokopia prawa jazdy.
 5. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora”:
  1. osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, Bud A, pok. Nr 12, lub
  2. drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów,
  3. w terminie do dnia 26 maja 2006 r.
   Dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres
   , opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu określonego ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.). Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego.
   Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  Miejskiego po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.
 6. Po upływie terminu składania dokumentów, w Biuletynie Informacji Publicznej (www.namyslow.um.gov.pl) zostanie upowszechniona lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze.
  Lista będzie zawierać imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania i będzie upowszechniana do ogłoszenia wyniku naboru.
 7. Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22 marca 1991 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.
 8. Informacja o wyniku naboru zostanie  umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, w terminie 14 dni od daty zatrudnienia kandydata lub zakończenia procedury naboru.
 9. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
 10. Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na okres próbny wynoszący 3 miesiące. Zawarcie kolejnej umowy uzależnione jest od pozytywnej oceny pracownika.
 11. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 12. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 13. Nabór na stanowisko inspektora odbywać się będzie zgodnie z zasadami zawartymi w zarządzeniu Nr 429/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 lutego 2006 r. w spawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński