Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2007-01-15 - Nabór na wolne stanowiska 2 referentów ds. przygotowania i realizacji projektów - rozstrzygnięty

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

2  referentów ds. przygotowania i realizacji projektów
(określenie stanowiska)

w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów
(nazwa i adres jednostki)

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie średnie o profilu ekonomicznym, humanistycznym lub administracyjnym,
  2. znajomość funduszy unijnych,
  3. znajomość prawa  administracyjnego,
  4. obsługa komputera (Windows XP Professional, Office 2003),
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
  2. ukończona szkoła o profilu europejskim.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. opracowanie wniosków aplikacyjnych,
  2. sporządzanie sprawozdań i raportów z realizowanych projektów,
  3. sporządzanie harmonogramów płatności i wniosków o płatność,
  4. rozliczanie finansowe projektów,
  5. monitorowanie dostępnych funduszy unijnych.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV),
  3. kserokopie świadectw pracy,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 5. Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta ds. przygotowanie i realizacji projektów”:
  1. osobiście  w  sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, Bud A, pok. Nr 12, lub
  2. drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów,
  3. w terminie do dnia  30 stycznia 2007 r.
   Dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres
   , opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu określonego ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.). Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.
 6. Po upływie terminu składania dokumentów, w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.namyslow.eu) zostanie upowszechniona lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze.
  Lista będzie zawierać imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania i będzie upowszechniana do ogłoszenia wyniku naboru.
 7. Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22 marca 1991 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.
 8. Informacja o wyniku naboru zostanie  umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, w terminie 14 dni od daty zatrudnienia kandydata lub zakończenia procedury naboru.
 9. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
 10. Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na okres próbny wynoszący 3 miesiące. Zawarcie kolejnej umowy uzależnione jest od pozytywnej oceny pracownika.
 11. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 12. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 13. Nabór na 2 stanowiska referenta ds. przygotowania i realizacji projektów odbywać się będzie zgodnie z zasadami zawartymi w zarządzeniu Nr 429/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 lutego 2006 r. w spawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz  na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

 


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA

 Dwa stanowiska  referentów ds. przygotowania i realizacji
(określenie stanowiska)

w  Urzędzie Miejskim w Namysłowie
(nazwa i adres  jednostki)

Urząd Miejski w Namysłowie informuje , że w wyniku analizy złożonych dokumentów do następnego etapu naboru  zakwalifikowali się następujący kandydaci, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

L.p.

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Patrycja Prask

Domaszowice

2.

Tomasz Kin

Namysłów

3.

Adrianna Kownacka

Ligotka

4.

Sławomir Nasiadek

Namysłów

5.

Anna Oleksy

Bukowa Śląska

6.

Radosław Chodziński

Namysłów

7.

Krzysztof Kwietniewski

Namysłów

8.

Katarzyna Tomaszewska

Rychnów

9.

Małgorzata Sobczak

Krzyków

10.

Joanna Stryczek

Dąbrowa

11.

Alicja Szubert

Namysłów

12.

Damian Kozioł

Namysłów

13.

Agnieszka Piasecka

Namysłów

14.

Monika Pniewska

Wilków

15.

Aleksandra Reut

Starościn

16.

Katarzyna Kołodziejczyk

Kowalowice

17.

Jerzy Pogoda

Namysłów

18.

Anna Lipińska

Namysłów

19.

Wiesława Gudzowska

Smogorzów

20.

Eliza Woźniak

Namysłów

21.

Barbara Zadka

Namysłów

22.

Anna Rubik

Miodary

23.

Marta Paterkiewicz

Namysłów

24.

Agnieszka Komar Namysłów

Namysłów, dnia 5 lutego 2007 r.

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński


INFORMACJA O WYNIKU  NABORU  NA STANOWISKA

2 referentów ds. przygotowania i realizacji projektów
(określenie  stanowiska)

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie
                                (nazwa jednostki)

Urząd Miejski, ul. Stanisława Dubois 3 w Namysłowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w  stanowiska zostali zatrudnieni

Pan         Krzysztof Kwietniewski
                      (imię i nazwisko)
zamieszkały  w Namysłowie
                (miejsce zamieszkania)

Pan                 Tomasz  Kin
                    (imię i nazwisko)
zamieszkały  w  Namysłowie
                  (miejsce zamieszkania)

Uzasadnienie dokonanego  wyboru:
Kandydaci uzyskali najwyższą liczbę punktów.

Namysłów, dnia 6 marca 2007 r. 

Burmistrz  Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński