Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2007-02-19 - Nabór na wolne stanowisko audytora wewnętrznego - zakończony

BURMISTRZ NAMYSŁOWA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Audytora wewnętrznego (w wymiarze 1/2 etatu)
(określenie stanowiska)

w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów
(nazwa i adres jednostki)

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wyższe wykształcenie,
  2. kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego określone w ustawie z dnia 23 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2005 nr 249 poz. 2104),
  3. pełna zdolność do czynności prawnych,
  4. łącznie 2 lata pracy w jednostkach administracji państwowej i samorządowej.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. preferowane wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze,
  2. obsługa komputera (Windows XP Professional, Office 2003).
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. wykonywanie zadań audytora wewnętrznego w Gminie Namysłów, a w szczególności:
   1. badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy,
   2. dokonanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym procedur kontroli finansowej, zarządzania ryzykiem i kierowania jednostką,
   3. dokonanie oceny przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwania możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań,
  2. wykonywanie audytów dla zadań finansowanych z funduszy unijnych.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV),
  3. kserokopie świadectw pracy,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  7. zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu,
  8. oświadczenie o niekaralności,
  9. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych.
 5. Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Nabór na stanowisko audytora wewnętrznego”:
  1. osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, Bud A, pok. Nr 12,  lub
  2. drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów,
  3. w terminie do dnia 6 marca 2007 r.
   Dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres
   , opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu określonego ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.). Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową i elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego.   Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  Miejskiego po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.
 6. Po upływie terminu składania dokumentów, w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.namyslow.eu) zostanie upowszechniona lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze.
  Lista będzie zawierać imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania i będzie upowszechniana do ogłoszenia wyniku naboru.
 7. Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22 marca 1991 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.
 8. Informacja o wyniku naboru zostanie  umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów, w terminie 14 dni od daty zatrudnienia kandydata lub zakończenia procedury naboru.
 9. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
 10. Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na okres próbny wynoszący 3 miesiące. Zawarcie kolejnej umowy uzależnione jest od pozytywnej oceny pracownika.
 11. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 12. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 13. Nabór na stanowisko audytora wewnętrznego odbywać się będzie zgodnie z zasadami zawartymi w zarządzeniu Nr 429/IV/06 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 lutego 2006 r. w spawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze  w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Namysłów, dnia 19 lutego 2007 r.

Burmistrz
Krzysztof  Kuchczyński


INFORMACJA O WYNIKU NABORU  NA STANOWISKO

Audytor wewnętrzny (1/2 etatu)
(określenie  stanowiska pracy)

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie
                                 (nazwa jednostki)

Urząd Miejski, ul. Stanisława Dubois 3 w Namysłowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w  stanowisko  nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Uzasadnienie:
Nie została złożona żadna oferta

Namysłów, dnia 7 marca 2007 r.

Burmistrz
Krzysztof  Kuchczyński