Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2009-09-18 - Nabór na wolne stanowisko ds. ochrony środowiska - rozstrzygnięty

Namysłów, dnia 18 września 2009 r.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE  STANOWISKO

ds. ochrony środowiska
(określenie stanowiska)

w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów
(nazwa i adres jednostki)

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek: ochrona środowiska,
  2. niekaralność,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych,
  4. staż pracy na podobnym stanowisku, obejmującym przeprowadzanie procedury oceny oddziaływania na środowisko.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. obsługa komputera (Windows XP Professional, Office 2003, GOMIG).
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności:
   1. przeprowadzanie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
   2. udostępnianie informacji o środowisku,
   3. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu dokumentów, wynikającego z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
   4. prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
   5. prowadzenie wykazu firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
   6. prowadzenie dokumentacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
   7. prowadzenie spraw dotyczących przyznawania osobom fizycznym dofinansowania na realizację zadań polegających na usuwaniu i utylizacji odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych,
   8. przygotowanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
   9. sporządzanie opinii wniosków o zatwierdzenie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
   10. sporządzanie opinii wniosków w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
   11. prowadzenie ewidencji wyrobów zawierających azbest,
   12. wykonywanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
   13. kontrola nielegalnych składowisk odpadów i nieczystości ciekłych.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV),
  3. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykonywane czynności na podobnym stanowisku,
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  8. oświadczenie o niekaralności,
  9. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych.
 5. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.*)
 6. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: "Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska":
  1. osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, Bud A, pok. Nr 12, lub
  2. drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów,
  3. w terminie do dnia 28 września 2009 r.
   Dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres , opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu określonego ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.).
   Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową i elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego.
   Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  Miejskiego po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 7. Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)".
 8. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów.
 9. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
 10. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 11. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 12. Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska odbywać się będzie zgodnie z zasadami zawartymi w zarządzeniu Nr 394/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

   

Burmistrz
Krzysztof  Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Kowalska
Data wytworzenia: 2009-09-18

 

 

 


Namysłów, dnia 2 października 2009 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO

ds. ochrony środowiska
(określenie stanowiska)

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie
(nazwa jednostki)

Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, informuje, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w  stanowisko została wybrana

Pani Aldona Czuczwara

zamieszkała w Namysłowie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Poziom wiedzy i umiejętności kandydatki umożliwia prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku ds. ochrony środowiska.

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Kowalska
Data wytworzenia: 2009-10-02