Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2009-11-05 - Nabór na wolne stanowisko audytora wewnętrznego - nie rozstrzygnięty

Namysłów, dnia 5 listopada 2009 r.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE  STANOWISKO

Audytora wewnętrznego (w wymiarze 1/2 etatu)
(określenie stanowiska)

w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów
(nazwa i adres jednostki)

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wyższe wykształcenie,
  2. kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego określone w ustawie z dnia 23 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2005 r. Nr 249 poz. 2104  ze zm.),
  3. pełna zdolność do czynności prawnych,
  4. co najmniej 3 letni staż pracy lub wykonywania przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku audytora.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. preferowane wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze,
  2. obsługa komputera (Windows XP Professional, Office 2003).
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. wykonywanie zadań audytora wewnętrznego w Gminie Namysłów, a w szczególności:
   1. badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy,
   2. dokonanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym procedur kontroli finansowej, zarządzania ryzykiem i kierowania jednostką,
   3. dokonanie oceny przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwania możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań,
  2. wykonywanie audytów dla zadań finansowanych z funduszy unijnych.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV),
  3. kserokopie świadectw pracy,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej,
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  8. zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu,
  9. oświadczenie o niekaralności,
  10. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych.
 5. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko audytora wewnętrznego":
  1. osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, Bud. A, pok. Nr 12, lub
  2. drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów,
  3. w terminie do dnia 20 listopada 2009 r.
   Dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres , opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu określonego ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.).
   Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową i elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego.
   Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  Miejskiego po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 7. Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)".
 8. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów.
 9. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
 10. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 11. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 12. Nabór na stanowisko audytora wewnętrznego odbywać się będzie zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458) oraz zarządzeniu Nr 394/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2009 r. w spawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz  na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Kowalska
Data wytworzenia: 2009-11-05

 

 

 


Namysłów, dnia 26 listopada 2009 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO

Audytor wewnętrzny (1/2 etatu)
(określenie  stanowiska pracy)

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie
(nazwa jednostki)

Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, informuje, że nie rozstrzygnięto naboru na w/w stanowisko.

Uzasadnienie:
Nie została złożona żadna oferta.

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Kowalska
Data wytworzenia: 2009-11-26