Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2009-10-23 - Nabór na wolne stanowisko ds. drogownictwa i komunikacji - rozstrzygnięty

Namysłów, dnia 23 października  2009 r.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE  STANOWISKO

ds. drogownictwa i komunikacji
(określenie stanowiska)

w  Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów
(nazwa i adres jednostki)

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek: budownictwo, specjalność: budowa dróg,
  2. niekaralność,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych,
  4. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w administracji samorządowej.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. obsługa komputera (Windows XP Professional, Office 2003),
  2. znajomość przepisów prawnych stosowanych na w/w stanowisku.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Realizacja zadań związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg i mostów, a w szczególności:
   1. bieżące prowadzenie oceny stanu oznakowania dróg publicznych,
   2. kontrola i ocena stanu nawierzchni ulic i chodników oraz stanu oświetlenia ulic,
   3. opracowanie projektów planów rzeczowo-finansowych w zakresie budowy modernizacji i utrzymania dróg oraz obiektów mostowych,
   4. opracowanie planów zadrzewień i wyrębu drzew w pasie dróg gminnych,
   5. prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz książek obiektów budowlanych,
   6. organizowanie wykonawstwa robót drogowych w ramach posiadanych środków,
   7. przygotowanie danych technicznych /opis, przedmiary, kosztorysy/ niezbędnych do   opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z procedurą zamówień publicznych,
   8. udział w przetargach na opracowanie dokumentacji oraz wykonawstwo robót remontowych i inwestycyjnych,
   9. sprawdzanie kompletności i przydatności dokumentacji technicznych,
   10. egzekwowanie od wykonawców wykonania prac zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami,
   11. egzekwowanie od inspektorów nadzoru inwestorskiego pełniących swoje funkcje na   zlecenie gminy prawidłowego wykonania swoich obowiązków,
   12. udział w odbiorach częściowych i końcowych realizowanych zadań,
   13. sprawdzanie ksiąg obmiarów, faktur przejściowych i końcowych zadania,
   14. rozliczanie wykonawców robót zgodnie z przeprowadzonym przetargiem i zawartą umową na wykonanie prac,
   15. prowadzenie rozliczeń materiałowych zakupionych przez gminę materiałów budowlanych,
   16. kompletowanie dokumentacji rozliczeniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   17. zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych do właściwych organów,
   18. przygotowywanie  i archiwizacja wymaganych dokumentów rozpoczęcia, zakończenia robót i uzyskania właściwych decyzji administracyjnych na każdym etapie,
   19. kontrolowanie budów w zakresie b.h.p. i p.poż.,
   20. terminowe organizowanie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych wykonywanych robót,
   21. nadzorowanie i koordynacja spraw związanych z utrzymaniem bieżącym dróg i oświetlenia drogowego,
   22. koordynacja w zakresie wykonawstwa robót sieciowych w pasie drogowym,
   23. sporządzanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz naliczanie opłat i kar wynikających z obowiązujących przepisów,
   24. kontrola wykonania obowiązków wynikających z wydanych pozwoleń,
   25. nadzór nad stosowaniem przepisów o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych, zgłaszanie wniosków tych sprawach do Starostwa Powiatowego.
  2. Planowanie i realizacja zaopatrzenia gminy w energię elektryczną.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV),
  3. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykonywane czynności na podobnym stanowisku,
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  8. oświadczenie o niekaralności,
  9. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych.
 5. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele  innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.*)
 6. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko ds. drogownictwa i komunikacji":
  1. osobiście  w  sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, Bud A, pok. Nr 12, lub
  2. drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów,
  3. w terminie do dnia 10 listopada 2009 r.
   Dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres , opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu określonego ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.).
   Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową i elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego.
   Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  Miejskiego po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.
 7. Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą   z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)".
 8. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru zostanie  umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Namysłowie,  ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów.
 9. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
 10. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 11. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 12. Nabór na stanowisko ds. drogownictwa i komunikacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami zawartymi w zarządzeniu Nr 394/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz  na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Burmistrz
Krzysztof  Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Kowalska
Data wytworzenia: 2009-10-23

 

 

 


Namysłów, dnia 3 grudnia 2009 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO

ds. drogownictwa i komunikacji

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie

Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, informuje, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w stanowisko został  wybrany

Pan Grzegorz Zieja
Zamieszkały w Namysłowie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Poziom wiedzy i umiejętności kandydata umożliwia  prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku ds. drogownictwa i komunikacji.

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński