Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.V.0052/XXXIII/09 Namysłów, dnia 02.12.2009 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu XXXIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XXXIII sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2009 r. (czwartek) o godz. 12.00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez członków Młodzieżowej Rady Gminy.
 3. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  • zmiany budżetu gminy na 2009 rok,
  • ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009,
  • udzielenia pomocy finansowej Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Namysłowie,
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,
  • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  • uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok,
  • zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów",
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów,
  • opłaty za przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na składowisko odpadów w Ziemiełowicach,
  • zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Józefków na lata 2009 - 2016,
  • zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Michalice na lata 2009 - 2016,
  • ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej,
  • nadania nazwy ulicy,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Różycka
Data wytworzenia: 2009-12-02