Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości obejmującej działkę 261/6

OGŁOSZENIE

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) oraz § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz.2108 z 2004r. z późn. zm.)

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I
publiczny przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż

 1. nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w Namysłowie, obejmującej działkę nr 261/6 k. m. 2, obszaru 0,2458 ha, niezabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr  42317. Według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego jest to teren przeznaczony pod obsługę komunikacji samochodowej, natomiast według zgłoszonego wniosku o zmianę planu (plan w końcowym stadium opracowania) teren przeznaczony ma być pod drogę dojazdową. Ponadto na nieruchomości ustanowiona jest odpłatna służebność drogi koniecznej - przejazdu i przechodu, pasem szerokości około 8 (osiem) metrów na rzecz obecnych właścicieli oraz każdoczesnych właścicieli oraz posiadaczy nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 831/7, 831/8, objętych księga wieczystą Kw nr 60293, 831/9, objętej księgą wieczystą Kw nr 70008, 831/10, objętej księga wieczystą Kw nr 61673.
 2. Przetarg ograniczony do działki 261/6 jest dla osób będących właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub przyszłymi właścicielami nieruchomości sąsiednich, planujących na nieruchomości działalność zgodną z przeznaczeniem działki wg "nowego" planu zagospodarowania przestrzennego oraz deklarujących zagospodarowanie przedmiotowej nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem. Okoliczności powyższe uzasadniają wprowadzenie przetargu ograniczonego.
 3. Cena wywoławcza wynosi 359.852,00 zł brutto (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa 00/100). Cena wywoławcza zaproponowana przez uczestnika przetargu jest ceną brutto. Minimalna wysokość postąpienia 3.600,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące sześćset 00/100).
 4. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 35.985,20 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć 20/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 08.02.2010 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie
  nr 55 8876 0009 0050 7860 2000 0006 w Banku Spółdzielczym w Wołczynie.
 5. Przetarg odbędzie się w dniu 12.02.2010 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, pokój nr 21.
 6. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne pod warunkiem, że są właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub przyszłymi właścicielami nieruchomości sąsiednich i złożą w formie pisemnej zgłoszenie do uczestnictwa w przetargu zawierające:
  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, a także oświadczenie, że nieruchomość będąca przedmiotem przetargu zostanie zagospodarowana na cel zgodny z jej przeznaczeniem wg "nowego" planu zagospodarowania przestrzennego,
  2. kopię dowodu wniesienia wadium,
  3. dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego lub prawo pierwokupu sąsiednich nieruchomości,
  4. aktualny odpis z właściwego rejestru (dotyczy osób prawnych),
  5. pełnomocnictwo w przypadku, gdy osoba reprezentowana będzie przez pełnomocnika.

   Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Dubois 3 najpóźniej do dnia 10.02.2010 r. do godz. 15:00. Koperta powinna być oznaczona "Przetarg na działkę numer 261/6 w Namysłowie".
    
 7. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.02.2010 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, pokój nr 21. Lista osób zakwalifikowanych przez komisje przetargową do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w tym samym dniu do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie.
 8. Osobie, która wygra przetarg, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargu, pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia aktu notarialnego.
  Cena nieruchomości płatna jest jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Koszt zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 9. Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 10. Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie, tel. 77/419-03-38.

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Paszkowska
Data wytworzenia: 2010-01-12
Data udostępnienia do publikacji: 2010-01-12