Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego usytuowanego na terenie Placu Targowego przy ul. Dworcowej w Namysłowie

Działając zgodnie z art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. nr 261 poz. 2603 z póź. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zm.)

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na
wynajem lokalu użytkowego usytuowanego na terenie Placu Targowego przy ul. Dworcowej w Namysłowie

Przedmiotem przetargu będzie nieruchomość wymieniona w wykazie nieruchomości, wywieszonym w dniach od dnia 12 kwietnia 2010 roku do dnia 04 maja 2010 roku.
Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej.
Powierzchnia lokalu wynosi 13,50 m2.
Cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu za 1 m2 wynosi 6,00 zł (słownie: sześć złotych 00/100), do której należy doliczyć 22 % podatku VAT.
Postąpienie w licytacji nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej netto za 1 m2, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Najemca wyłoniony z przetargu zobowiązany będzie ponadto do ponoszenia kosztów zużycia mediów oraz podatku od nieruchomości.
Umowa będzie zawarta na czas określony tj. od daty podpisania umowy do czasu wyburzenia istniejącego lokalu, który jest przedmiotem najmu.

Lokal można zobaczyć w dniu 8 czerwca w godz. 10.00 - 14.00.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2010 r. o godzinie 11.00 w budynku A Urzędu Miejskiego w Namysłowie,
ul. Dubois 3, pokój nr 9 C (mała sala narad).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 100,00 zł (słownie złotych: sto złotych 00/100) najpóźniej do dnia 7 czerwca 2010 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 55 8876 0009 0050 7860 2000 0006 w Banku Spółdzielczym w Wołczynie, Oddział w Namysłowie.
Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu z tytułu najmu osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy.
Najemca będzie zobowiązany do uiszczania opłat z tytułu najmu lokalu do 10 dnia każdego miesiąca.
Stawki czynszu ulegają corocznie zmianie w zależności od prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen, towarów i usług konsumpcyjnych.
Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu).
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu najmu i warunków najmu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, budynek A, I piętro, pokój Nr 21, tel. 77/419-03-38.

Namysłów, dnia 5 maja 2010 r.

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2010-05-05
Data udostępnienia do publikacji: 2010-05-05