Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek nr 534/82, 534/83 i 534/84

OGŁOSZENIE

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108), w związku z zarządzeniem Nr 542/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości oraz z zarządzeniem Nr 568/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości,

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
II publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

 1. działki nr 534/82 obszaru 0,1650 ha, cena wywoławcza - 50.688,00 zł,
 2. działki nr 534/83 obszaru 0,1246 ha, cena wywoławcza - 38.277,00 zł,
 3. działki nr 534/84 obszaru 0,1254 ha, cena wywoławcza - 38.523,00 zł.
  Wyżej wymienione działki są niezabudowane, bez obciążeń i zobowiązań przeznaczone pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe położone w Namysłowie w pobliżu ul. 1-go Maja.
  Cena nieruchomości stanowi cenę netto.
  Ustalona cena z przetargu zostanie powiększona o podatek VAT 22%.
 4. działki nr 174/1 k. m. 1 o powierzchni 0,2700 ha położonej w Żabie, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr OP1U/00078257/3, bez obciążeń i zobowiązań, oznaczonej w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem Rp - tereny użytków rolnych, uprawy polowe, grunty orne oraz U - tereny usług komercyjnych, usług handlu i gastronomii. Na działce znajduje się mały budynek gospodarczy w stanie ruiny.
  Cena wywoławcza - 14.418,00 zł,
  Cena nieruchomości stanowi cenę netto.
  Ustalona cena z przetargu zostanie powiększona o podatek VAT 22%.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2010 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
ul. Dubois nr 3, budynek A, pokój nr 9 C (mała sala narad).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej płatna do dnia 6 sierpnia 2010 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 55 8876 0009 0050 7860 2000 0006 w Banku Spółdzielczym w Wołczynie, Oddział w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).
W przypadku sprzedaży działki nr 174/1 położonej w Żabie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego i przeniesienie własności nieruchomości może nastąpić na warunkach umowy warunkowej z przysługującym prawem pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych).
Cena nieruchomości oraz koszty przygotowania dokumentacji i koszty ogłoszenia prasowego, będą płatne jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem. Ogłoszenie zostało zamieszczone  na stronie internetowej www.bip.namyslow.eu
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek numer 534/82, 534/83, 534/84 położonych w Namysłowie, który odbył się w dniu 5 maja 2010 r. o godzinie 10:00 nie doszedł do skutku z uwagi na brak postąpienia.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki numer 174/1 położonej w Żabie, który odbył się w dniu 9 marca 2010 r. o godzinie 10:00 nie doszedł do skutku z uwagi na brak wpłaty wadium.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie,
tel. 77/419-03-38.

Namysłów, 23 czerwca 2010 r.

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Paszkowska
Data wytworzenia: 2010-06-23
Data udostępnienia do publikacji:

2010-06-24