Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 47/5 w Bukowie Śląskiej

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108 z 2004r.), w związku z zarządzeniem Nr 618/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości,

Burmistrz  Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

 1. działki numer 47/5 k. m. 2 o pow. 0,1800 ha, położonej w Bukowie Śląskiej, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW OP1U/00082170/0, bez obciążeń i zobowiązań, oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami Rz - przeznaczenie podstawowe - tereny użytków rolnych - tereny trwałych użytków zielonych (łąki i pastwiska), Mr - przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa i gospodarcza związana z produkcją rolną.
  Cena wywoławcza - 11.726,64 zł,

Przetarg odbędzie się w dniu 22 października 2010 r. o godzinie 10.00
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, pokój nr 21.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, płatna do dnia
19 października 2010 r.  przelewem na rachunek
Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 55 8876 0009 0050  7860 2000 0006 w Banku Spółdzielczym w Wołczynie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym  osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).
Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto.
Cena nieruchomości ustalona w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji plus koszty ogłoszenia prasowego płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu)
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77/419-03-38.

Namysłów, 9 września 2010 r.

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Paszkowska
Data wytworzenia: 2010-09-09
Data udostępnienia do publikacji: 2010-09-10
Metryczka
 • opublikowano:
  10-09-2010 11:14
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2594
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu