Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 153 w Krasowicach

OGŁOSZENIE

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), w związku z zarządzeniem
Nr 645/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 września 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości,

Burmistrz  Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

działki nr 153 k.m.1 o powierzchni 0,2500 ha położonej w Krasowicach, bez obciążeń i zobowiązań, niezabudowanej, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

Cena wywoławcza - 21.655,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 grudnia 2010 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
ul. Dubois nr 3, pokój nr 21.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, płatna  do  dnia 14 grudnia 2010 r.  przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 55 8876 0009 0050  7860 2000 0006 w Banku Spółdzielczym w Wołczynie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym  osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).
Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto.
Cena nieruchomości ustalona w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji plus koszty ogłoszenia prasowego płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu).
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
tel. 77/419-03-38 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 3 listopada 2010 r.

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Paszkowska
Data wytworzenia: 2010-11-03
Data udostępnienia do publikacji: 2010-11-05
Metryczka
  • opublikowano:
    05-11-2010 13:09
    przez: Sławomir Idzi
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2525
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu