Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości (działka 144)

OGŁOSZENIE

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 660/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 października 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości,

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

działki nr 144 k.m.1 o powierzchni 0,1000 ha położonej w Smogorzowie, bez obciążeń i zobowiązań, niezabudowanej, oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem Rp - tereny użytków rolnych, uprawy polowe, grunty orne oraz symbolem Zp - drogi powiatowe i wojewódzkie V klasy technicznej. Działka jest niezagospodarowana - typu nieużytek o niskiej przydatności rolniczej.

Cena wywoławcza - 3.250,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 2011 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, pokój nr 21.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, płatna  do  dnia 22 marca 2011 r.  przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 55 8876 0009 0050  7860 2000 0006 w Banku Spółdzielczym w Wołczynie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym  osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).

Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto.
Cena nieruchomości ustalona w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji plus koszty ogłoszenia prasowego płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu).

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77/419-03-38 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 2 lutego 2011 r.

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Paszkowska
Data wytworzenia: 2011-02-02
Data udostępnienia do publikacji: 2011-02-02