Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu V sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0002.2.2011 Namysłów, dnia 28.02.2011 r.

Zawiadomienie
o zwołaniu V sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zwołuję V sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się w dniu 10 marca 2011 r. (czwartek) o godz. 12.00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  a) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie, w tym:
  - powołanie komisji skrutacyjnej,
  - zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej,
  - przeprowadzenie tajnego głosowania,
  - przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyników głosowania,
  - podjęcie uchwały,
  b) powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
  c) powołania składu osobowego Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska,
  d) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i usług Komunalnych "EKOWOD" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2011-2013,
  e) Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2011 roku,
  f) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,
  g) przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą NIE WYKLUCZENIU,
  h) zmiany nazwy ulicy,
  i) nadania nazw ulicom,
  j) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2012 r.,
  k) wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Namysłów,
  l) likwidacji Zakładu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Namysłowie,
  ł) określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej,
  m) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  n) zaciągnięcia kredytu,
  o) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołu z  IV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad V sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Zabielna
Data wytworzenia: 2011-02-28
Data udostępnienia do publikacji: 2011-03-02