Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działek (działki 926/16, 926/17, 927/1)

OGŁOSZENIE

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 30/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości,

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż

działek numer:

  1. 926/16 k. m. 7 o powierzchni 0,0032 ha położonej w Namysłowie, bez obciążeń i zobowiązań, niezabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr 42317;
    Cena wywoławcza - 5.524,00 zł.
  2. 926/17 k. m. 7 o powierzchni 0,0169 ha położonej w Namysłowie, bez obciążeń i zobowiązań, niezabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr  19348;
    Cena wywoławcza - 29.174,00 zł.
  3. 927/1 k. m. 7 o powierzchni 0,0234 ha położonej w Namysłowie, bez obciążeń i zobowiązań, niezabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr  18695;
    Cena wywoławcza - 40.395,00 zł.

Działki stanowią zwarty kompleks gruntu położony w strefie centralnej miasta w rejonie ulic Wróblewskiego, Piastowskiej i Armii Krajowej. W planie zagospodarowania przestrzennego teren działek oznaczony jest symbolem A.10MU - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej rozumianej jako budynek mieszkalny jednorodzinny lub wielorodzinny, budynek mieszkalno-usługowy, obiekt usługowy lub zespół takich obiektów, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego, usługi gastronomiczne, usługi administracyjno biurowe, usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej usługi nauki i oświaty, usługi kultury i rozrywki oraz inne o podobnym charakterze wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, teren w pełni uzbrojony, niezabudowany, niezagospodarowany, brak dojazdu do przedmiotowego kompleksu gruntu, lokalizacja atrakcyjna.

Cena nieruchomości stanowi cenę netto.
Ustalona cena z przetargu zostanie powiększona o podatek VAT 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2011 r. o godzinie 10:00
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, pokój nr 21.

Przetarg do dziełek numer 926/16, 926/17, 927/1 ze względu na brak dojazdu jest ograniczony dla właścicieli nieruchomości sąsiednich objętych działkami numer: 926/15 (KW nr 19311), 927/2 (KW nr 19311), 926/18 (KW nr 19311), 926/11 (KW nr OP1U/00042541/0), 926/13 (KW nr 19350), 926/5 (KW nr 19349).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej płatna do dnia 11 maja 2011 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 55 8876 0009 0050 7860 2000 0006 w Banku Spółdzielczym w Wołczynie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).

Cena nieruchomości ustalona w przetargu zostanie zwiększona o podatek VAT 23% oraz koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży płatne jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu). Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77/419-03-38 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 23 marca 2011 r.

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Paszkowska
Data wytworzenia: 2011-03-23
Data udostępnienia do publikacji: 2011-03-24