Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości (działka 1103/7)

OGŁOSZENIE

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108), w związku z zarządzeniem Nr 646/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 września 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości,

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w Namysłowie, obejmującej działkę nr 1103/7 k. m. 10, obszaru 0,0266 ha, niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr 20404. Nieruchomość położona jest strefie pośredniej miasta - strefie lokalnego centrum handlowego, parkingu, terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej, teren w pełni uzbrojony. Według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego jest to teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej rozumianej jako budynek mieszkalny jednorodzinny lub wielorodzinny, budynek mieszkalno-usługowy lub zespół takich obiektów, przy czym za funkcję usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego, usługi gastronomiczne, usługi administracyjno-biurowe, usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki i oświaty, usługi kultury i rozrywki oraz inne o podobnym charakterze, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. Dojazd do drogi dla nieruchomości na rzecz każdoczesnych właścicieli działki numer 1103/7 będzie się odbywał na podstawie ustanowionej służebności przejazdu i przechodu przez działkę numer 1103/9 stanowiącą własność Zakładu Administracji Nieruchomości "ZAN" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul. Dubois 5.

Cena wywoławcza - 103.457,22 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2011 r. o godzinie 12:00
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, pokój nr 21.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej płatna do dnia 11 maja 2011 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 55 8876 0009 0050 7860 2000 0006 w Banku Spółdzielczym w Wołczynie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).

Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto.
Cena nieruchomości ustalona w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu). Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77/419-03-38 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 23 marca 2011 r.

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Paszkowska
Data wytworzenia: 2011-03-23
Data udostępnienia do publikacji: 2011-03-24