Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek (638, 213/3, 208/2)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 99/VI/11, Nr 100/VI/11 oraz Nr 101/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości,

Burmistrz  Namysłowa
o g ł a s z a
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

 1. działki numer 638 k. m. 2 o powierzchni 0,0890 ha położonej w Kowalowicach, bez obciążeń i zobowiązań, niezabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr  OP1U/00081715/6. Na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego teren działki oznaczony jest symbolem Mr – teren zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i gospodarczej związanej z produkcją rolną;

  Cena wywoławcza   -     8.936,00 zł.

  Cena nieruchomości stanowi cenę netto.
  Ustalona cena z przetargu zostanie powiększona o podatek VAT 23%.

   
 2. działki numer 213/3 k. m. 1 o powierzchni 0,0936 ha położonej w Ziemiełowicach, bez obciążeń i zobowiązań, niezabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr  51109. Na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego teren działki oznaczony jest symbolem Mn - przeznaczenie podstawowe – istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), ponadto działka znajduje się w granicy ochrony zabytkowego układu ruralistycznego;

  Cena wywoławcza   -     9.510,00 zł.

  Cena nieruchomości stanowi cenę netto.
  Ustalona cena z przetargu zostanie powiększona o podatek VAT 23%.

 3. działki numer 208/2 k. m. 2 o powierzchni 0,6500 ha położonej w Ligocie Książęcej, bez obciążeń i zobowiązań, niezabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr  33985. Działka położona jest w otoczeniu gruntów rolnych, w pobliżu zabudowy wiejskiej. Na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego teren działki oznaczony jest symbolem Rp – tereny użytków rolnych – uprawy polowe (grunty orne), ponadto działka znajduje się w granicy obszaru chronionego krajobrazu.

  Cena wywoławcza   -     16.185,00 zł.

  Cena nieruchomości stanowi cenę brutto.


Przetarg odbędzie się w dniu 7 października 2011 r. o godzinie 10:00
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, pokój nr 21.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej płatna do dnia 3 października 2011 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 55 8876 0009 0050 7860 2000 0006 w Banku Spółdzielczym w Wołczynie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).
Cena nieruchomości ustalona w przetargu zostanie zwiększona o podatek VAT 23% (za wyjątkiem działki numer 208/2 położonej w Ligocie Książęcej, której cena wywoławcza stanowi kwotę brutto i nie zostanie zwiększona o podatek VAT) oraz koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży płatne jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu).
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77- 41- 90 - 338 (w godzinach pracy Urzędu).

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński


Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: 2011-08-17
Data udostępnienia do publikacji: 2011-08-23