Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego usytuowanego na terenie Placu Targowego

OGŁOSZENIE

Działając zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 z póź. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108)

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na
wynajem lokalu użytkowego usytuowanego na terenie Placu Targowego przy ul. Dworcowej w Namysłowie

Przedmiotem przetargu będzie nieruchomość wymieniona w wykazie nieruchomości, wywieszonym w dniach od dnia 14 lutego 2011 roku do dnia 7 marca 2011 roku.

Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej.

Powierzchnia lokalu wynosi 30,00 m2.
Cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu za 1 m2 wynosi 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych 00/100), do której należy doliczyć 23 % podatku VAT.

Postąpienie w licytacji nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej netto za 1 m2, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Najemca wyłoniony z przetargu zobowiązany będzie ponadto do ponoszenia kosztów zużycia mediów oraz podatku od nieruchomości.
Umowa będzie zawarta na czas nieokreślony.

Lokal można zobaczyć w dniu 6 maja 2011 r. w godz. 10.00 - 14.00.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2011 r. o godzinie 10.00 w budynku A Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, pokój nr 9 C (mała sala narad).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 100,00 zł (słownie złotych: sto złotych 00/100) najpóźniej do dnia 12 maja 2011 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 55 8876 0009 0050 7860 2000 0006 w Banku Spółdzielczym w Wołczynie, Oddział w Namysłowie.
Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu z tytułu najmu osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy.
Najemca będzie zobowiązany do uiszczania opłat z tytułu najmu lokalu do 10 dnia każdego miesiąca.
Stawki czynszu ulegają corocznie zmianie w zależności od prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu).
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu najmu i warunków najmu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, budynek A, I piętro, pokój Nr 21, tel. 77/419-03-38.

Namysłów, dnia  30 marca 2011 r.

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-03-30
Data udostępnienia do publikacji: 2011-04-01