Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu VI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0002.3.2011 Namysłów, dnia 18.04.2011 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu VI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zwołuję VI sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2011 r. (czwartek) o godz. 12.00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  a) przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich,
  b) przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich,
  c) przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich,
  d) zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłaty w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  f) ustalenia opłat za przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów na składowisku odpadów w Ziemiełowicach,
  g) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  h) zaciągnięcia kredytu,
  i) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jastrzębie na lata 2008-2015,
  j) wyrażenia zgody na wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu oraz upoważnienia radcy prawnego do sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej oraz reprezentowania Rady Miejskiej w Namysłowie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie,
  k) ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez  Gminę Namysłów,
  l) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok,
  ł) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  m) skargi na działalność Burmistrza Namysłowa,
  n) skargi na działalność Burmistrza Namysłowa,
 4. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie za 2010 rok,
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 r.
 6. Przyjęcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej.
 7. Przyjęcie Planu Pracy Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska na 2011 rok.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 10. Przyjęcie protokołu z  V sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad VI sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Zabielna
Data wytworzenia: 2011-04-18
Data udostępnienia do publikacji: 2011-04-18