Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0002.7.2011 Namysłów, dnia 21.11.2011 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu X sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zwołuję X sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się w dniu 1 grudnia 2011 r. (czwartek) o godz. 12:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  a) nadania tytułu "Zasłużony Obywatel gminy Namysłów",
  b) zasad przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne uczniów,
  c) ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych, wysokości stawek opłaty za parkowanie, opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłat oraz sposobu pobierania opłat,
  d) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Namysłów,
  e) uchwalenia Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
  f) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,
  g) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2012 r. na obszarze Gminy Namysłów,
  h) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  i) określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego,
  j) zaciągnięcia kredytu,
  k) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu,
  l) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu,
  ł) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu,
  m) zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów",
  n) wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych,
  o) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  p) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad X sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Zabielna
Data wytworzenia: 2011-11-21
Data udostępnienia do publikacji: 2011-11-25
Metryczka
 • opublikowano:
  25-11-2011 09:27
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2669
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu