Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o opracowaniu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Namysłów na lata 2012 - 2032

GK.604.2.2012 Namysłów, 14.03.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Namysłowa działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości informacje o opracowaniu "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Namysłów na lata 2012 - 2032" wraz z inwentaryzacją oraz o opracowaniu Prognozy oddziaływania na środowisko do "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Namysłów na lata 2012 – 2032".

Zgodnie z art. 54 ust. 2 w/w ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej można składać w terminie 21 dni od dnia doręczenia oraz ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, przy ul. Dubois 3 (budynek B, II piętro, pok. nr 16) w godzinach od 7.30 do 15.30 lub e-mail: (uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Namysłowa. Nie przewiduje się postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Powyższe dokumenty są wyłożone do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, przy ul. Dubois 3 (budynek B, II piętro, pok. nr 16) w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Namysłowie www.bip.namyslow.eu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń w sołectwach oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Namysłów www.bip.namyslow.eu.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-03-14
Data udostępnienia do publikacji: 2012-03-15
Metryczka
  • opublikowano:
    15-03-2012 10:54
    przez: Sławomir Idzi
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2382
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu