Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dot. uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Namysłowa

Urząd Miejski w Namysłowie uprzejmie informuje, iż w dniu 1 stycznia 2012 r., weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.), w ramach której przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Namysłów prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Namysłowa. Wpisu do rejestru, zmiany wpisu w rejestrze oraz wykreślenia z wpisu, dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r., w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.  z 2001 r. Nr 112 poz. 1206).

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

 1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł., w przypadku wniosku o wpis do rejestru lub 25.00 zł., w przypadku dokonywania zmiany wpisu w rejestrze, zgodnie z  Ustawą z dnia16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635). Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)  tj. w dniu 1 stycznia 2012 r., posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.
 2. potwierdzona za zgodność z oryginałem decyzja w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej;
 3. potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON - jeżeli dotyczy;
 4. potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis z Rejestru przedsiębiorców - jeżeli dotyczy;
 5. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
  "Oświadczam, że:
  1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
  2. znane są mi i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)".

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
 3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze  wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Miejsce złożenia dokumentów oraz termin i sposób załatwienia sprawy:

Kompletny wniosek należy złożyć bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów. Rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Informacje dodatkowe:

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Urząd Miejski w Namysłowie informuje, że od dnia 1 stycznia 2012 r. nie będą wydawane zezwolenia Burmistrza Namysłowa na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Powyższe zezwolenia zostały zastąpione wpisem do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 14 ust. 1 Ustawy z z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 r. Nr 152 poz. 897).

Dokumenty do pobrania: Wniosek

Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksander Polan
Data wytworzenia: 2012-03-26
Data udostępnienia do publikacji: 2012-03-26