Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Namysłów, dnia 8 stycznia 2013 r.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO

ds. gospodarki nieruchomościami
w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie

 1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):
  1. wykształcenie wyższe geodezyjne lub w zakresie gospodarki nieruchomościami,
  2. 1 rok pracy w administracji państwowej lub samorządowej,
 2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):
  1. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego,
  2. dobra znajomość terenu gminy Namysłów,
  3. prawo jazdy kat. B,
  4. własny samochód,
  5. komunikatywność,
  6. dyspozycyjność.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. przygotowanie dokumentacji i wniosków o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego nieruchomości niezbędnych na cele publiczne, w tym przejmowanie nieruchomości na rzecz gminy,
  2. prowadzenie spraw związanych z opłatami rocznymi za użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym:
   1. przygotowanie zawiadomień o obowiązku uiszczenia opłat rocznych,
   2. przyjmowanie wniosków o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej,
   3. przygotowanie spraw związanych z aktualizacją wysokości opłat rocznych przy zmianie wartości nieruchomości,
  3. prowadzenie spraw dotyczących sprzedaży mienia gminnego, w tym sporządzanie:
   1. projektów uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza,
   2. ogłoszeń o przetargach,
   3. protokołów z przetargów i protokołów z uzgodnień,
  4. wykonywanie czynności w zakresie podziału nieruchomości, w tym:
   1. przygotowanie zleceń pomiarów i podziałów geodezyjnych oraz wykonania wyrysów i wypisów nieruchomości,
   2. przygotowanie decyzji zatwierdzającej podział,
  5. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem gruntów w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców i prowadzenie spraw związanych z likwidacją ogrodów działkowych - w przypadku  zmiany przeznaczenia terenu,
  6. przygotowanie dokumentacji do zamiany i wykupu gruntów dla potrzeb gminy,
  7. przygotowanie dokumentacji dla nieruchomości, które podlegają komunalizacji z mocy prawa,
  8. przygotowanie umów w zakresie:
   1. dzierżawy gruntów rolnych,
   2. dzierżawy terenów pod działalność gospodarczą,
   3. najmu lokali i budynków,
   4. użyczenia nieruchomości,
  9. naliczanie czynszu z tytułu najmu i dzierżawy.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Praca wiąże się z wyjazdami służbowymi. Brak uciążliwości fizycznych na stanowisku.
 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%/ jest niższy niż 6 %*).
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV),
  3. kserokopie świadectw pracy,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,
  6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o posiadaniu praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
  9. kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w sytuacji, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.),
  10. oświadczenie o posiadaniu samochodu, bądź możliwości korzystania z samochodu.
 7. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.**)
 8. Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętej kopercie  z dopiskiem : "Nabór na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami":
  1. osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3,  bud A, pok. Nr 12,
  2. drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów,
  3. w terminie do dnia 18 stycznia 2013 r. do godz. 15.00.
   Dopuszcza się składanie dokumentów  drogą elektroniczną na adres: , opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450, z późn. zm.).
   Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową  lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.
   Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  Miejskiego po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.
 9. Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.)".
 10. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 11. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 12. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 13. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 14. Nabór kandydatów na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami odbywać się będzie zgodnie z  postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 394/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz  na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych  (z późniejszymi zmianami).

Burmistrz
/-/ Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Kowalska
Data wytworzenia: 2013-01-08
Data udostępnienia do publikacji: 2013-01-08

 

 

 

 


Namysłów, dnia  28 stycznia 2013 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO

ds. gospodarki nieruchomościami
w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie

Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, informuje, że nie rozstrzygnięto naboru na w/w stanowisko.

Uzasadnienie:
Żadna z ofert nie spełniła wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze kandydatów na wolne stanowisko.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Kowalska
Data wytworzenia: 2013-01-28
Data udostępnienia do publikacji: 2013-01-30
Metryczka
 • opublikowano:
  08-01-2013 14:53
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  11-02-2013 09:25
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2730
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu