Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek (dz. 501/244, 501/245, 501/246, 501/247, 501/248)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108), w związku z zarządzeniem Nr 266/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości,

Burmistrz  Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

 1. działki nr 501/244 obszaru 0,1160 ha, cena wywoławcza - 66 000,00 zł,
 2. działki nr 501/245 obszaru 0,1171 ha, cena wywoławcza - 66 100,00 zł,
 3. działki nr 501/246 obszaru 0,1326 ha, cena wywoławcza - 75 000,00 zł,
 4. działki nr 501/247 obszaru 0,1152 ha, cena wywoławcza - 65 000,00 zł,
 5. działki nr 501/248 obszaru 0,1200 ha, cena wywoławcza - 68 000,00 zł.

Wyżej wymienione działki są niezabudowane, bez obciążeń hipotecznych, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, położone w Namysłowie w pobliżu ul. 1 Maja. Na działkach numer 501/246, 501/247 i 501/248 znajduje się zabytek archeologiczny nr 28 wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego nr A-61-66.
Cena wywoławcza nieruchomości stanowi cenę brutto.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2013 r. o godzinie 10:00
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3,
budynek A, pokój nr 9 C (mała sala narad).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej płatna do dnia 12 kwietnia 2013 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.

Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).

Cena nieruchomości ustalona w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie,
tel. 77 419-03-38 (w godzinach pracy urzędu).

Namysłów, dnia 13 marca 2013 r.

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Borkowski
Data wytworzenia: 2013-03-13
Data udostępnienia do publikacji: 2013-03-14

 

Metryczka
 • opublikowano:
  14-03-2013 10:55
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2399
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu