Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz z art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Namysłowie Uchwały Nr XIV/176/12 z dnia 19 czerwca 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Namysłowie Nr XVI/196/12 z dnia 25 października 2012 r., Nr XVIII/222/12 z dnia 28 grudnia 2012 r., a także, że przystąpiono do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tej zmiany planu oraz że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono ww. uchwały.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje działki:

 1. k. m. 2 - 828/1, 829/4, 830/1;
 2. k. m. 6 - 267/3, 267/4, 269/14, 269/34, 581/3;
 3. k. m. 12 - 408/1, 408/3, 408/4, 408/5, 408/6, 408/7, 409/1, 409/2, 409/3, 409/4, 417, 418/2, 419, 447/1, 448/1, 748 oraz część działek 449/2, 737/1, 739, 640;
 4. k. m. 13 - 12/18, 12/23, 12/24, 12/26, 12/27, 12/28, 12/29, 12/31, 13, 87/1 k. m. 13409/1, 409/2, 409/3, 409/4, 417, 418/2, 419, 447/1, 448/1, 748 oraz część działek 449/2, 737/1, 739 i 640.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, w terminie do dnia 14 maja 2013 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Namysłowa
/-/ Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Karolina Gogół
Data wytworzenia: 2013-04-22
Data udostępnienia do publikacji: 2013-04-22
Metryczka
 • opublikowano:
  22-04-2013 12:41
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 3320
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu