Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 197/2 położonej w Brzozowcu

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108), w związku z zarządzeniem nr 327/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 października 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości,

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
II publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

działki numer 197/2 k. m. 1, o powierzchni 0,2500 ha położonej w miejscowości Brzozowiec, niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer OP1U/00082327/6. Na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego teren działki oznaczony jest symbolem Mn - przeznaczenie podstawowe - istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), ponadto działka znajduje się w granicy obszaru chronionego krajobrazu.

Cena wywoławcza - 28 525,00 zł
(słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć 00/100 zł)

Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną netto. Ustalona cena z przetargu zostanie powiększona o podatek VAT.

Wadium wynosi 2 852,50 zł
(słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa 50/100 zł)

Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2013 r. o godzinie 10:00
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, pokój nr 21.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 24 maja 2013 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).

Cena nieruchomości ustalona w przetargu powiększona o podatek VAT oraz koszty przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.

I publiczny przetarg ustny nieograniczony, który odbył się w dniu 20 grudnia 2012 r. nie doszedł do skutku z uwagi na brak wpłaty wadium.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
tel. 77 419-03-38 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 23 kwietnia 2013  r.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Borkowski
Data wytworzenia: 2013-04-23
Data udostępnienia do publikacji: 2013-04-24