Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 18/6 położonej w Minkowskiem

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108), w związku z zarządzeniem Nr 416/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w miejscowości Minkowskie, obejmującej działkę nr 18/6 k. m. 1, obszaru 0,0700 ha, niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 71353.

Nieruchomość położona jest w regionie wiejskim, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności, kształt działki jest regularny (trapez).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Minkowskie zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/343/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 24 poz. 117 z 3 kwietnia 2001 r.) działka oznaczona jest symbolem Mr - zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa i gospodarcza związana z produkcją rolną.

Cena wywoławcza - 11 000,00 zł
(słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100)

Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto - zawiera podatek VAT.

Wadium wynosi - 1 100,00 zł
(słownie: tysiąc sto złotych 00/100)

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2013 r. o godzinie 10:00
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek A, pokój nr 21.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej płatna do dnia
18 lipca 2013 r.
przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).

Cena nieruchomości ustalona w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
tel. 77 419-03-38 w godzinach pracy Urzędu.

Namysłów, 7 czerwca 2013 r.

Burmistrz Namysłowa
/-/ Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Borkowski
Data wytworzenia: 2013-06-07
Data udostępnienia do publikacji: 2013-06-14