Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek 501/244, 501/245, 501/246, 501/247 i 501/248 położonych w Namysłowie

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108), w związku z zarządzeniem Nr 382/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości,

Burmistrz  Namysłowa
ogłasza
II publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

  1. działki nr 501/244 o powierzchni 0,1160 ha, cena wywoławcza - 66 000,00 zł,
  2. działki nr 501/245 o powierzchni 0,1171 ha, cena wywoławcza - 66 100,00 zł,
  3. działki nr 501/246 o powierzchni 0,1326 ha, cena wywoławcza - 75 000,00 zł,
  4. działki nr 501/247 o powierzchni 0,1152 ha, cena wywoławcza - 65 000,00 zł,
  5. działki nr 501/248 o powierzchni 0,1200 ha, cena wywoławcza - 68 000,00 zł.

Podane ceny wywoławcze nieruchomości są cenami brutto - zawierają podatek VAT.

Wyżej wymienione działki są niezabudowane, bez obciążeń hipotecznych, położone w Namysłowie, w zachodniej części miasta w pobliżu ul. 1 Maja, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone symbolem B.13MU - przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

Na działkach numer 501/246, 501/247 i 501/248 znajduje się zabytek archeologiczny nr 28 wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego nr A-61-66.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2013 r. o godzinie 12:30
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek A, pokój nr 21.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej płatna do dnia
18 lipca 2013 r.
przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.

Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).

Cena nieruchomości ustalona w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w działek z dnia 17.04.2013 r. nie doszedł do skutku z uwagi na brak postąpienia w przypadku każdej licytacji.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie,
tel. 77 419-03-38 (w godzinach pracy urzędu).

Namysłów, dnia 10 czerwca 2013 r.

Burmistrz Namysłowa
/-/ Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Borkowski
Data wytworzenia: 2013-06-10
Data udostępnienia do publikacji: 2013-06-14