Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środka trwałego - samochód dostawczy ŻUK A 156 - nierozstrzygnięty

 1. Gmina Namysłów, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów ogłasza przetarg na sprzedaż pojazdu samochodowego - samochód dostawczy ŻUK A 156.
  Rok produkcji - 1986
  Data pierwszej rejestracji - 08.01.1987 r.
  Kolor nadwozia - zielony
  Masa całkowita/masa własna - 2850/2100 kg
  Przebieg całkowity - 09994 km
  Rodzaj silnika - zapłon iskrowy
  Moc silnika - 55 kW
  Pojemność skokowa silnika - 2120 cm3
  Ogumienie - marki Stomil Olsztyn, bieżnik zużyty średnio w 50%
  Sposób użytkowania - samochód pożarniczy OSP
  Numer rejestracyjny - OPI 506G
  Cena wywoławcza - 3500,00 zł
  Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 350 zł.
 2. Pojazd można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Osoba do kontaktu: Pan Zbigniew Hendżak, tel. 77 419-03-43.
 3. Wadium
  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie, nr: 78889000010000112420000005.
  2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego będzie uznane za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Gminy Namysłów otrzyma taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
  3. Kserokopię pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty.
  4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
  5. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
  6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
 4. Oferta
  1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim oraz powinna zawierać:
   1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
   2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
   3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i go akceptuje,
   4. kserokopię dowodu wpłaty wadium.
  2. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów, sekretariat, w terminie do 18.10. 2013 r. do godz.11:00.
  3. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Miejskiego w Namysłowie.
  4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2013 r. o godz. 12:00, w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, I piętro, pok. nr 11), ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów.
  5. Oferenci mogą uczestniczyć w sesji otwarcia.
  6. Termin związania ofertą wynosi 7 dni od upływu terminu składania ofert.
  7. Koperta zawierająca ofertę i pozostałe dokumenty opisane w ust. 1, powinna być:
   zamknięta, zaklejona i oznaczona nazwą i adresem oferenta, z dopiskiem: OFERTA "ŻUK ZIELONY" Nie otwierać przed 18.10. 2013 r. godz. 12:00.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 6. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
  1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.
  2. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w dz. IV punkt 1, lit. a-d, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 7. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
 8. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.
 9. W razie wystąpienia ważnego interesu publicznego Gmina Namysłów zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży.
 10. Z chwilą nabycia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu.
 11. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 12. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

Burmistrz Namysłowa
/-/ Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zbigniew Hendżak
Data wytworzenia: 2013-10-07
Data udostępnienia do publikacji: 2013-10-09
Metryczka
 • opublikowano:
  09-10-2013 13:35
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  21-10-2013 13:29
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2664
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu