Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU


Wystąpienie pokontrolne.


Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 55, poz. 577 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 10 lutego do 1 marca 2004 r. w tamtejszym Urzędzie Gminy kontrolę doraźna zamówień publicznych.
W oparciu o dokumentację udostępnioną inspektorom kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości w działalności gminy w tym zakresie, będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania prawa.
Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 15 marca 2004 r.

Do ustaleń zawartych w protokole kontroli, w dniu 22 marca 2004 r. wniesiono zastrzeżenia w zakresie niewykluczenia z postępowania o udzielenie publicznego wykonawcy, który zalegał z uiszczeniem podatku od nieruchomości i opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Do złożonych zastrzeżeń inspektorzy kontroli sporządzili wymaganą stosownymi przepisami adnotację, w której podtrzymali stanowisko zawarte w protokole kontroli. Zastrzeżenia oraz ww. adnotacja zostały wykorzystane przy formułowaniu ostatecznych wniosków niniejszym wystąpieniu pokontrolnym.

I. Ustalenia kontroli

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych polegające na:
1. Zaniechaniu wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy:
- który nie spełnił wymagań określonych przez zamawiającego, poprzez niedostarczenie w terminie składania ofert zaświadczenia z Izby Inżynierów Budowlanych o przynależności do Izby osoby pełniącej funkcję kierownika budowy (protokół kontroli str. 13);
Powyższe zaniechanie – jak wynika z ustalonego stanu faktycznego – wskazuje również na naruszenie zasady traktowania na równych prawach wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne zawartej w art. 16 ustawy o zamówieniach publicznych, bowiem innego oferenta z powodu braku przedmiotowego zaświadczenia wykluczono z postępowania;
- zalegającego z uiszczeniem I raty podatku od nieruchomości za 2003 r. oraz opłaty za wieczyste użytkowanie za 2003 r. , a następnie udzielenie mu zamówienia publicznego (protokół kontroli str. 13-15, 18-19 i 20-21).
Odpowiedzialność ponosi Burmistrz.

2. Dokonaniu oceny oferty wykonawcy, który w tym samym postepowaniu już wcześniej został wykluczony, (protokół kontroli str. 17-18).
Odpowiedzialność ponoszą: przewodniczący komisji przetargowej oraz Burmistrz.

3. Uzgodnieniu z wykonawcą późniejszego terminu realizacji robót bez udokumentowania tego faktu w formie pisemnej zmiany umowy, (protokół kontroli str. 31-32).
Odpowiedzialność ponoszą: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Zastępca Burmistrza.
Naruszenie zasady lub trybu przy udzielaniu zamówienia publicznego stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

II. Wnioski pokontrolne

W celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz usprawnienia prowadzenia zagadnień objętych kontrolą, Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu działając na podstawie art. 9 ust. 2 powołanej na wstępie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, wnosi o pełne wykorzystanie ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o podjęcie skutecznych działań w celu wyeliminowania powstałych nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (obecnie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz. U. nr 19, poz.177), w szczególności dotyczących czynności związanych z dopuszczeniem do dalszego postępowania złożonych ofert oraz ich oceną, jak również pisemnego dokumentowania zmian warunków umowy zawartej z wykonawcą.

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 cyt. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, oczekuję w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego pisemnej informacji o wykonaniu wniosku pokontrolnego nim zawartego lub przyczynach jego niewykonania.
Poinformowanie Izby niezgodnie z prawdą o wykonaniu wniosków pokontrolnych w myśl art. 27 ww. ustawy stanowi wykroczenie.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może byćtylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

PREZEZ
Janusz Gałkiewicz