Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr II/11/02 z dnia 10.12.2002 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Namysłowa.

UCHWAŁA Nr II/11/02
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 10 grudnia 2002 r.


w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Namysłowa.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984/ Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się z dniem 19 listopada 2002 r. dla Burmistrza Pana Krzysztofa Kuchczyńskiego wynagrodzenie miesięczne przewidziane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. Nr 61, poz.707 z 2001 r. Nr 34, poz. 392 i z 2002 r. Nr 15, poz. 1308/ w następującej wysokości:

1/ wynagrodzenie zasadnicze wg kat. XXI - w kwocie 3 000,00zł
2/ dodatek funkcyjny wg stawki 9 - w kwocie 1 000,00 zł
3/ dodatek za wysługę lat w wysokości 18 % wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 540,00 zł który będzie wzrastał o 1% za każdy rok pracy począwszy od 01.05.2003 r. do wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodnicząca Rady

Teresa Ceglecka - Zielonka