Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr II/10/02 z dnia 10.12.2002 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Namysłów.

UCHWAŁA Nr II/10/02
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 10 grudnia 2002 r.


w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Namysłów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558 i Nr 113, poz.984/ oraz art. 70 § 1 i § 2 Kodeksu pracy, na wniosek Burmistrza - Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje :


§ 1

1. Odwołuje się Panią Grażynę Psyk ze stanowiska Sekretarza Gminy Namysłów z dniem 10 grudnia 2002 r. w związku ze złożoną rezygnacją.
2. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem stosunku pracy ze skutkiem jego rozwiązania na dzień 31 marca 2003 r.
3. W okresie wypowiedzenia Pani Grażyna Psyk ma prawo do wynagrodzenia za pracę w wysokości przysługującej przed odwołaniem.

§ 2

Uchwałę należy doręczyć Pani Grażynie Psyk jako potwierdzenie odwołania ze stanowiska Sekretarza Gminy i wypowiedzenia stosunku pracy.

§ 3

1. Ewentualne roszczenia związane z rozwiązaniem stosunku pracy, z ograniczeniem wynikającym z art. 69 Kodeksu pracy, mogą być rozstrzygane przez Sąd Rejonowy – Sąd Pracy w Kluczborku.
2. Odwołanie może być wniesione do Sądu w ciągu siedmiu dni od dnia doręczenia uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Teresa Ceglecka Zielonka
Metryczka
  • opublikowano:
    15-03-2004 09:35
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2948
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×