Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr I/04/02 z dnia 18.11.2002 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2002 rok.

UCHWAŁA NR I/4/02
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 18 listopada 2002 roku


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2002 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) Rada Miejska w Namysłowie uchwala co następuje:

§1

1. W załączniku Nr 5 poz. 11 do uchwały Nr XXXVIII/480/02 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok wprowadza się następujące zmiany:
a) w przychodach środków specjalnych zwiększa się o kwotę 35.000 zł tytułem zajęcia pasa jezdni – opłaty parkingowe,
b) w wydatkach środków specjalnych zwiększa się o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg i parkingów.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.
§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady
Teresa Ceglecka - Zielonka
Metryczka
  • opublikowano:
    15-03-2004 09:25
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 3039
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×