Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr II/16/02 z dnia 10.12.2002 w sprawie wystąpienia ze Związku Miast Polskich.

UCHWAŁA Nr II/16/02
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 10 grudnia 2002 roku


w sprawie wystąpienia ze Związku Miast Polskich.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984/ w związku z § 11
ust. 1 pkt. 1 Statutu Związku Miast Polskich - Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

Występuje się ze Związku Miast Polskich z dniem 1 stycznia 2003 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Teresa Ceglecka - Zielonka