Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr II/15/02 z dnia 10.12.2002 w sprawie wyznaczenia delegatów do reprezentowania Gminy Namysłów w Namysłowskim Stowarzyszeniu Inicjatyw Gospodarczych.

UCHWAŁA NR II/15/02
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 10 grudnia 2002 roku


w sprawie wyznaczenia delegatów do reprezentowania Gminy Namysłów w Namysłowskim Stowarzyszeniu Inicjatyw Gospodarczych.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 1990r. /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984/ w związku z § 14 ust. Statutu Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych – Rada Miejska
w Namysłowie uchwala, co następuje:


§ 1

Do reprezentowania Gminy Namysłów w Namysłowskim Stowarzyszeniu Inicjatyw Gospodarczych wyznacza się:

1. JANA DRÓŻDŻA
2. ALOJZEGO KURCZEWSKIEGO

§ 2

Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie:
1) Nr XII/192/99 z dnia 7 października 1999 roku w sprawie wyznaczenia delegatów do reprezentowania Gminy Namysłów w Namysłowskim Stowarzyszeniu Inicjatyw Gospodarczych,
2) Nr XXXVI/469/02 z dnia 17 stycznia 2002 roku w sprawie wyznaczenia delegata do reprezentowania Gminy Namysłów w Namysłowskim Stowarzyszeniu Inicjatyw Gospodarczych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady
Teresa Ceglecka - Zielonka