Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr II/14/02 z dnia 10.12.2002 w sprawie zwrotu radnemu kosztów przejazdu w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy.

UCHWAŁA NR II/14/02
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 10 grudnia 2002 roku


w sprawie zwrotu radnemu kosztów przejazdu w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy.

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 / oraz § 5 ust 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu podróży służbowych radnych gminy / Dz. U. Nr 66, poz.. 800 / Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

Radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy według maksymalnych stawek za 1 km przebiegu pojazdu określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy / Dz. U. Nr 27, poz.271 /.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXI/331/2000 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia
14 listopada 2000r. w sprawie zwrotu radnemu kosztów przejazdu w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady
Teresa Ceglecka – Zielonka
Metryczka
  • opublikowano:
    15-03-2004 10:33
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 3965
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×