Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr V/47/03 z dnia 13.03.2003 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.

UCHWAŁA Nr V/47/03
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 13 marca 2003 roku


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2003 roku w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, o kwotę 20.000 zł tytułem darowizny na podstawie umowy z dnia 6 stycznia 2003 r. z Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o. o. w Warszawie.
2. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2003 roku w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na renowację schodów w Ratuszu.
3. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2003 roku w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 13.160 zł tytułem realizacji programu Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia".
4. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2003 roku w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 - Gimnazja o kwotę 13.160 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne, naukowe i rzeczowe dla uczniów gimnazjów.

§ 2

W uchwale Nr IV/38/03 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok w § 7 w zdaniu pierwszym, wyraz "przedmiotowych" zastępuje się wyrazem "podmiotowych".

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Teresa Ceglecka-Zielonka
Metryczka
  • opublikowano:
    19-03-2004 10:47
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2287
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu