Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr II/24/02 z dnia 12.12.2002 w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.

UCHWAŁA NR II/24/02
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 12 grudnia 2002 roku


w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 i Nr 200 poz. 1683 /, art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz.3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926 , z 1998 r. Nr 108 , poz. 681 , z 2001 r. Nr 81 , poz. 875, z 2002 r. Nr 200 poz. 1680 /, art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym /Dz. U. Nr 200 poz. 1682 / oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113 poz.984/ Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wzór formularza zawierającego dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2

Określa się wzór formularza zawierającego dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego stanowiący załącznik Nr 3 i 4 do uchwały.

§ 3

Określa się wzór formularza zawierającego dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego stanowiący załącznik Nr 5 i 6 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń na terenie Gminy Namysłów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.


Przewodnicząca Rady

Teresa Ceglecka-Zielonka
Metryczka
  • opublikowano:
    15-03-2004 11:54
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2248
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu