Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr II/20/02 z dnia 12.12.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA NR II/20/02
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 12 grudnia 2002 roku


w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) Rada Miejska w Namysłowie uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady

Teresa Ceglecka-Zielonka