Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr V/40/03 z dnia 13.03.2003 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów.

Uchwała nr V/40/03
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 13 marca 2003 r.


w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Namysłowie uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów zwane "Regulaminem".
2. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Traci moc uchwała nr XXX/320/97 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 20 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Namysłów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


Przewodnicząca Rady

Teresa Ceglecka-Zielonka
Metryczka
  • opublikowano:
    17-03-2004 09:53
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2570
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu