Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr VI/56/03 z dnia 28.04.2003 w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

UCHWAŁA Nr VI/56/03
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 28 kwietnia 2003 roku


w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zaciąga się pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na sfinansowanie wydatków związanych z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami w miejscowościach Józefków, Michalice, Kamienna realizowanych w ramach programu SAPARD w wysokości 807,136 zł (słownie: osiemset siedem tysięcy sto trzydzieści sześć złotych 00/100).

§ 2

Źródłem dochodu, z którego pożyczka zostanie spłacona będą wpływy z podatku od nieruchomości.

§ 3

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym oraz weksel In blanco na wartość nominalną określoną w § 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Teresa Ceglecka-Zielonka
Metryczka
  • opublikowano:
    22-03-2004 09:59
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2320
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu