Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr VII/70/03 z dnia 29.05.2003 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.

UCHWAŁA Nr VII/70/03
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 29 maja 2003 roku


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan wydatków gminy w 2003 roku w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 120,000 zł na zadaniu pn. „Budowa chodnika w Przeczowie”.

2. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2003 roku w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 120,000 zł z przeznaczeniem na dotację celową w związku z partycypacją w kosztach budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w Przeczowie.

3. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2003 roku w dziale 853 – Opieka społeczna o kwotę 24,360 zł stosownie umowy Nr SOP.I.1615-71/2003 z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa w Opolu na bezzwrotną pomoc finansową gminie w zakresie dożywiania dzieci.

4. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2003 roku w dziale 853 – Opieka społeczna, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność w zakresie wydatków bieżących o kwotę 24,360 zł z przeznaczeniem na dożywiania dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy Namysłów.

5. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2003 roku w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 15,000 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów pod rozbudowę gminnego składowiska odpadów komunalnych w Ziemiełowicach.

6. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2003 roku w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 14,824 zł stosownie umowy Nr 08/ERON/4/0-08/2003 z dnia 12 maja 2003r.pomiędzy Urzędem Miejskim w Namysłowie a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie na dofinansowanie konkursu plastycznego w ramach programu pn. „Integracja Europejska Naszą Szansą”.

7. Zmniejsza się plan wydatków gminy w 2003 roku w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w zakresie wydatków bieżących o kwotę 9,883 zł w ramach dotacji podmiotowych.

8. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2003 roku w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność w zakresie wydatków bieżących o kwotę 24,707 zł na realizację programu dotyczącego obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych pn. „Integracja Europejska Naszą Szansą”.

9. Zmniejsza się plan wydatków gminy w 2003 roku w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w zakresie wydatków bieżących o kwotę 3,205 zł w tym dotacje na kwotę 879 zł.

10. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2003 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie w zakresie wydatków bieżących o kwotę 31,205 zł z czego:
a) w rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 28,000 zł,
b) w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 3,205 zł.

11. Powstały deficyt budżetowy w wysokości 43,000 zł zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

12. W załączniku Nr 5 poz. 13 do uchwały Nr IV/38/03 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:
a) w rubryce stan środków obrotowych na początek roku kwotę „2,753 zł” zastępuje się kwotą „1,478 zł”,
b) w rubryce przychody środka specjalnego kwotę „3,000 zł” zastępuje się kwotą „10,000 zł”
c) w rubryce wydatki gminy środka specjalnego kwotę „5,753 zł” zastępuje się kwotą „11,478 zł”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Teresa Ceglecka-Zielonka
Metryczka
  • opublikowano:
    22-03-2004 15:32
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2358
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu