Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr IX/78/03 z dnia 18.09.2003 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Namysłów.

UCHWAŁA Nr IX/78/03
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 18 września 2003 roku

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Namysłów.


Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 i Nr 200 poz. 1683 ), art. 18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle przedsiębiorcy zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, który podejmuje po raz pierwszy działalność na terenie Gminy Namysłów i po wejściu w życie niniejszej uchwały utworzy nowe stałe miejsca pracy dla mieszkańców gminy oraz zatrudni przez okres 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę osoby stale zamieszkałe na terenie Gminy Namysłów.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust 1 przysługuje:
a) w kwocie 150,00 zł za każde nowe miejsce pracy w przypadku utworzenia do 10 nowych miejsc pracy
b) w kwocie 300,00 zł za każde nowe miejsce pracy w przypadku utworzenia od 11 do 20 nowych miejsc pracy
c) w kwocie 500,00 zł za każde nowe miejsce pracy w przypadku utworzenia od 21 do 50 nowych miejsc pracy
d) w kwocie 700,00 zł za każde nowe miejsce pracy w przypadku utworzenia powyżej 50 nowych miejsc pracy z zastrzeżeniem § 3 ust 3 .

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust 1 i 2 przysługuje również przedsiębiorcy, który poszerza działalność. Zwolnienie z podatku obejmuje wówczas tylko nową inwestycję, tj. nabyte grunty, nowo wybudowane budynki, budowle przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2

Zwolnienie w podatku od nieruchomości , o którym mowa w § 1 uchwały, stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. nr 141 poz. 1177 z późn. zm.)

§ 3

1. Zwolnienie, określone w § 1 uchwały, przysługuje na udokumentowany wniosek podatnika zawierający deklarację na podatek od nieruchomości wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo ubiegania się o zwolnienie, w tym przedłożenia informacji o pomocy publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocY, złożony w terminie do 2 miesięcy od dnia oddania nowej inwestycji do użytku oraz obejmuje okres 24 miesięcy od dnia uzyskania zwolnienia.

2. Zwolnienie nie obejmuje przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie handlu hurtowego i detalicznego, z wyjątkiem handlu hurtowego i detalicznego, towarami wytworzonymi przez przedsiębiorcę w całości.

3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości może być udzielone do wysokości wymiaru podatku ustalonego na dany rok.

4. Przedsiębiorca, u którego pomoc przekroczyła dopuszczalną intensywność lub została wykorzystana niezgodnie z jej przeznaczeniem, jest zobowiązany bez wezwania do zwrotu kwoty nadwyżki, kwoty niezgodnie wykorzystanej na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie w terminie trzydziestu dni od dnia jej przekroczenia lub niezgodnego wykorzystania.

§ 4

1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany na początku każdego roku podatkowego do przedłożenia informacji dotyczących:
a) wielkości poniesionych nakładów inwestycyjnych
b) poziomu zatrudnienia
c) kosztów zatrudnienia pracowników
d) wielkości pomocy publicznej uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł
przeznaczonej na:
- wspieranie nowej inwestycji lub
- tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją

2. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomości jest zobowiązany do zachowania utworzonych miejsc pracy co najmniej przez pięć lat od dnia udzielenia pomocy.

§ 5

1.Zwolnienie określone w § 1 uchwały wygasa od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

2. W przypadku utraty prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia organu udzielającego pomocy w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia oraz do zwrotu całej nienależnie otrzymanej pomocy od momentu jej przyznania w postaci zwolnienia od podatku od nieruchomości w terminie 30 dni od dnia jej zaistnienia.

§ 6

Przedsiębiorca, który wprowadził w błąd organ udzielający pomocy co do warunków uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres zwolnienia.

§ 7

Postanowienia niniejszej uchwały nie mają wpływu na zobowiązania podatkowe powstałe przed dniem wejścia w życie uchwały.

§ 8

1. Upoważnia się Burmistrza Namysłowa do opracowania programu udzielania pomocy regionalnej, przewidzianej w niniejszej uchwale oraz w przepisach o pomocy publicznej.

2. Pomoc udzielana na podstawie uchwały zgodnie z warunkami określonymi w programie o którym mowa w ust. 1 nie podlega opiniowaniu w trybie art. 25 ustawy o pomocy publicznej.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady

Teresa Ceglecka - Zielonka
Metryczka
  • opublikowano:
    23-03-2004 09:59
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2460
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu